ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเทศกิจอาสาช่วยแก้ปัญหาจราจรพาน้องข้ามถนน : 50270000-3170

สำนักงานเขตลาดพร้าว : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายพิชัย เวทย์เงิน หมายเลขโทรศัพท์ 063 424 0653

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถนนหน้าสถานศึกษาหรือโรงเรียนต่าง ๆ ในช่วงเวลาเร่งด่วนมีการรับ-ส่งเด็กนักเรียนเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดปัญหาการจราจรและบางครั้งเกิดความไม่ปลอดภัยแก่เด็กนักเรียนและผู้ข้ามถนนการอำนวยความสะดวกในด้านการจราจรเป็นการส่งเสริมด้านวินัยการจราจรให้แก่ประชาชนและผู้สัญจรผ่านไป-มา โดยเฉพาะความปลอดภัยเกิดแก่เด็กนักเรียน การอาสาสมัครถือเป็นการเข้ามามีส่วนร่วมของสังคม การพาให้เด็กนักเรียนข้ามถนนให้ถูกวิธีและอาสาเข้ามาร่วมปฏิบัติงานหน้าสถานศึกษาจึงเป็นความสำเร็จของโครงการ

50270900/50270900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้ถนนในเขตลาดพร้าวมีวินัยการจราจรในการใช้ถนนร่วมกัน 2. เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนและผู้ปกครองในเขตลาดพร้าว 3. เพื่อช่วยเหลือพนักงานจราจรในเขตลาดพร้าวจัดการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน 4. เพื่อควบคุมการจราจรให้มีความคล่องตัวและแก้ไขหรือบรรเทาความเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุการจราจร 5. เพื่อขยายอาสาสมัครในกลุ่มของเด็กนักเรียนเพื่อการควบคุมและอำนวยการข้ามถนนอย่างถูกวิธี

เป้าหมายของโครงการ

1. เพื่อรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เขตลาดพร้าว 2. เพื่ออาสานำผู้ปกครองและเด็กนักเรียนข้ามถนนบริเวณหน้าโรงเรียน 3. เพื่อเพิ่มขยายอาสาสมัครนักเรียนในการอำนวยความสะดวก ควบคุมและอำนวยการข้ามถนนอย่างถูกวิธีในโรงเรียน 4. เพื่อควบคุมและร่วมปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ร่วมกับเด็กนักเรียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-17)

100.00

17/09/2563 : มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจ อำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เขตลาดพร้าว จำนวน 6 แห่ง ผลการดำเนินการเดือนกันยายน 2563 ไม่มีอุบัติเหตเกิดขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2020-08-28)

93.00

28/08/2563 : มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจ อำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เขตลาดพร้าว จำนวน 6 แห่ง ผลการดำเนินการเดือนสิงหาคม 2563 ไม่มีอุบัติเหตเกิดขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 86.00 (2020-07-31)

86.00

31/7/2563 : มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจ อำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เขตลาดพร้าว จำนวน 6 แห่ง ผลการดำเนินการเดือนกรกฎาคม 2563 ไม่มีอุบัติเหตเกิดขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 79.00 (2020-06-30)

79.00

30/06/2563 : ร.ร.ในพื้นที่ปิดเทอมทุกโรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2020-05-28)

72.00

28/05/2563 : ร.ร.ในพื้นที่ปิดเทอมทุกโรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-29)

65.00

29/4/2563 : ร.ร.ในพื้นที่ปิดเทอมทุกโรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-03-31)

58.00

31/3/2563 : ร.ร.ในพื้นที่ปิดเทอมทุกโรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 51.00 (2020-02-28)

51.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 7 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 44.00 (2020-01-31)

44.00

จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 7 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.00 (2019-12-31)

37.00

31/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 7 แห่ง ผลการดำเนินการเดือนธันวาคม 2562 ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแต่อย่างใด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-27)

30.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจโรงเรียนที่จะจัดเจ้าหน้าที่อาสาจราจร จัดทำโครงการ/แผนงาน และคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจร เดือนพฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจโรงเรียนที่จะดำเนินการตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการ/แผนงาน นำเสนอ
:6%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนฯ เดือนตุลาคม 2562
:7%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามแผนฯ เดือนพฤศจิกายน 2562
:7%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการตามแผนฯ เดือนธันวาคม 2562
:7%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการตามแผนฯ เดือนมกราคม 2563
:7%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการตามแผนฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2563
:7%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการตามแผนฯ เดือนมมีนาคม 2563
:7%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:ดำเนินการตามแผนฯ เดือนเมษายน 2563
:7%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:ดำเนินการตามแผนฯ เดือนพฤษภาคม 2563
:7%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 11
:ดำเนินการตามแผนฯ เดือนมิถุนายน 2563
:7%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 12
:ดำเนินการตามแผนฯ เดือนกรกฎาคม 2563
:7%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 13
:ดำเนินการตามแผนฯ เดือนสิงหาคม 2563
:7%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 14
:ดำเนินการตามแผนฯ เดือนกันยายน 2563
:7%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50270000-3170

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50270000-3170

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5027-0861

ตัวชี้วัด : พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย 100 : 0.0000

ผลงานที่ทำได้ 100 : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
65.00

100 / 100
3
85.00

100 / 50
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **