ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเฝ้าระวังต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขตลาดพร้าว : 50270000-3171

สำนักงานเขตลาดพร้าว : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายพิชัย เวทย์เงิน หมายเลขโทรศัพท์ 063 424 0653

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานคร ได้มีนโยบายในด้านการพัฒนาให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อมที่ดี ประชาชนมีคุณภาพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี จึงได้ให้สำนักงานเขตจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติประจำปีของหน่วยงานประกอบขึ้นเป็นตัวชี้วัดในโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านของบ้านเมือง ฝ่ายเทศกิจ จึงได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ เพื่อเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ซึ่งหมายถึง อาคารร้าง สะพานลอยคนเดินข้าม ซอยเปลี่ยว หรือบริเวณอื่นใดที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม โดยการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ โดยได้กำหนดพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 3 จุด ดังนี้ 1. บริเวณหลังโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ถนนประเสริฐมนูกิจ 2. บริเวณหมู่บ้านเสนานิเวศน์ โครงการ 1 ถนนเสนานิคม 1 3. บริเวณหมู่บ้านเสนานิเวศน์ โครงการ 2 ถนนประเสริฐมนูกิจ

50270900/50270900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนาเขตลาดพร้าวให้เป็นเขตที่ปลอดภัยและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ และลดความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมอันอาจจะเกิดขึ้นได้ เพื่อความสงบสุขของประชาชนเป็นสำคัญ

เป้าหมายของโครงการ

1. เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับอันตรายในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งสามารถดำรงชีพได้อย่างสงบสุข 2. เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาอาชญากรรมแก่ประชาชนทุกวัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-17)

100.00

17/09/2563 : มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจจุดเสี่ยงภัยฯ ในพื้นที่เขตลาดพร้าว จำนวน 6 จุด อย้างน้อยวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด พร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิด(cctv) และไฟฟ้าส่องสว่าง ในพื้นที่รับผิดชอบ หากพบมีความชำรุดบกพร่องจะดำเนินการประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบแก้ไขโดยทันที ผลการดำเนินการเดือนกันยายน 2563 ไม่มีคดีเกิดขึ้นในบริเวณจุดเสี่่ยงภัยในพื้นที่รับผิดชอบ แต่อย่างใด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2020-08-28)

93.00

28/08/2563 : มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจจุดเสี่ยงภัยฯ ในพื้นที่เขตลาดพร้าว จำนวน 6 จุด อย้างน้อยวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด พร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิด(cctv) และไฟฟ้าส่องสว่าง ในพื้นที่รับผิดชอบ หากพบมีความชำรุดบกพร่องจะดำเนินการประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบแก้ไขโดยทันที ผลการดำเนินการเดือนสิงหาคม 2563 ไม่มีคดีเกิดขึ้นในบริเวณจุดเสี่่ยงภัยในพื้นที่รับผิดชอบ แต่อย่างใด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 86.00 (2020-07-31)

86.00

31/7/2563 : มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจจุดเสี่ยงภัยฯ ในพื้นที่เขตลาดพร้าว จำนวน 6 จุด อย้างน้อยวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด พร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิด(cctv) และไฟฟ้าส่องสว่าง ในพื้นที่รับผิดชอบ หากพบมีความชำรุดบกพร่องจะดำเนินการประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบแก้ไขโดยทันที ผลการดำเนินการเดือนกรกฎาคม 2563 ไม่มีคดีเกิดขึ้นในบริเวณจุดเสี่่ยงภัยในพื้นที่รับผิดชอบ แต่อย่างใด

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 79.00 (2020-06-30)

79.00

30/06/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่รับผิดชอบ ผลการดำเนินการไม่พบการกระทำความผิดบริเวณจุดเสี่ยงฯ แต่อย่างใด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2020-05-28)

72.00

28/05/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่รับผิดชอบ ผลการดำเนินการไม่พบการกระทำความผิดบริเวณจุดเสี่ยงฯ แต่อย่างใด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-29)

65.00

29/4/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่รับผิดชอบ ผลการดำเนินการไม่พบการกระทำความผิดบริเวณจุดเสี่ยงฯ แต่อย่างใด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-03-31)

58.00

31/3/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่รับผิดชอบ ผลการดำเนินการไม่พบการกระทำความผิดบริเวณจุดเสี่ยงฯ แต่อย่างใด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 51.00 (2020-02-28)

51.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 6 แห่ง โดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 44.00 (2020-01-31)

44.00

จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 6 แห่ง โดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.00 (2019-12-31)

37.00

31/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องทุกวัน ผลการดำเนินการเดือนธันวาคม 2562 ไม่พบเหตุหรือมีคดีเกี่ยวกับอาชญากรรมเกิดขึ้นในบริเวณจุดเสี่ยงฯ แต่อย่างใด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-27)

30.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำรวจพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่รับผิดชอบ จัดทำโครงการแผนงานเสนออนุมัติ มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจตามแผนที่กำหนด เดือน ต.ค.,พ.ย. 62 ติดตามรายงานผล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่รับผิดชอบ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่รับผิดชอบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการ/แผนงาน และเสนออนุมัติ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการ/แผนงาน และเสนออนุมัติ
:6%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจฯ/ติดตามรายงานผลเดือน ต.ค. 62
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจฯ/ติดตามรายงานผลเดือน ต.ค. 62
:7%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจฯ/ติดตามรายงานผลเดือน พ.ย. 62
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจฯ/ติดตามรายงานผลเดือน พ.ย. 62
:7%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจฯ/ติดตามรายงานผลเดือน ธ.ค. 62
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจฯ/ติดตามรายงานผลเดือน ธ.ค. 62
:7%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจฯ/ติดตามรายงานผลเดือน ม.ค. 63
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจฯ/ติดตามรายงานผลเดือน ม.ค. 63
:7%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจฯ/ติดตามรายงานผลเดือน ก.พ. 63
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจฯ/ติดตามรายงานผลเดือน ก.พ. 63
:7%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจฯ/ติดตามรายงานผลเดือน มี.ค. 63
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจฯ/ติดตามรายงานผลเดือน มี.ค. 63
:7%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจฯ/ติดตามรายงานผลเดือน เม.ย. 63
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจฯ/ติดตามรายงานผลเดือน เม.ย. 63
:7%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจฯ/ติดตามรายงานผลเดือน พ.ค. 63
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจฯ/ติดตามรายงานผลเดือน พ.ค. 63
:7%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 11
:มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจฯ/ติดตามรายงานผลเดือน มิ.ย. 63
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 11
:มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจฯ/ติดตามรายงานผลเดือน มิ.ย. 63
:7%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 12
:มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจฯ/ติดตามรายงานผลเดือน ก.ค. 63
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 12
:มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจฯ/ติดตามรายงานผลเดือน ก.ค. 63
:7%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 13
:มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจฯ/ติดตามรายงานผลเดือน ส.ค. 63
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 13
:มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจฯ/ติดตามรายงานผลเดือน ส.ค. 63
:7%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 14
:มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจฯ/ติดตามรายงานผลเดือน ก.ย. 63
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 14
:มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจฯ/ติดตามรายงานผลเดือน ก.ย. 63
:7%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50270000-3171

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50270000-3171

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5027-0861

ตัวชี้วัด : พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย 100 : 0.0000

ผลงานที่ทำได้ 100 : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
65.00

100 / 100
3
85.00

100 / 50
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **