ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

แผนงานการกวดขันผู้ทำการค้าในจุดกวดขันพิเศษ : 50270000-3172

สำนักงานเขตลาดพร้าว : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายสมปอง ปิตาระเต หมายเลขโทรศัพท์ 08 4640 1734

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ในด้านการพัฒนาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ตามกลยุทธ์ควบคุมความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่เขตได้กำหนดแนวทางการกวดขันของเจ้าหน้าที่ต่อผู้ที่ทำการค้าขายในจุดที่ห้ามฝ่าฝืนตั้งวางจำหน่ายสินค้าโดยเด็ดขาด อันได้แก่ ผิวการจราจร ป้ายรถโดยสารประจำทาง สะพานลอย บริเวณโดยรอบทางม้าลาย และรอบตู้โทรศัพท์สาธารณะ ซึ่งเป็นความไม่สะดวกต่อการใช้สาธารณูปโภคของประชาชนในเขตลาดพร้าว จึงต้องจัดทำเป็นแผนงานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เพื่อการควบคุมและประเมินผลในแต่ละปี

50270900/50270900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่เขตลาดพร้าวในบริเวณชุมชน หรือสถานสาธารณะในการใช้สาธารณูปโภค และเกิดความปลอดภัยต่อการจราจรโดยส่วนรวมของประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อให้พื้นที่กำหนดที่มีสิ่งสาธารณูปโภคและเครื่องหมายการจราจรบังคับอยู่และบริเวณใกล้เคียงจะต้องไม่มีผู้ค้าหรืออุปกรณ์การค้าตั้งวางกีดขวาง อันเป็นอุปสรรคต่อการเข้าไปใช้ของประชาชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-17)

100.00

17/09/2563 : มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจจุดกวดขันพิเศษ ในพื้นที่เขตลาดพร้าว อย้างน้อยวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด หากพบมีการฝ่าฝืนค้าขายในบริเวณจุดกวดขันพิเศษจะดำเนินการตามกฏหมายโดยทันที ผลการดำเนินการเดือนกันยายน 2563 ไม่มีผู้ฝ่าฝืนฯ แต่อย่างใด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2020-08-28)

93.00

28/08/2563 : มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจจุดกวดขันพิเศษ ในพื้นที่เขตลาดพร้าว อย้างน้อยวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด หากพบมีการฝ่าฝืนค้าขายในบริเวณจุดกวดขันพิเศษจะดำเนินการตามกฏหมายโดยทันที ผลการดำเนินการเดือนสิงหาคม 2563 ไม่มีผู้ฝ่าฝืนฯ แต่อย่างใด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 86.00 (2020-07-31)

86.00

31/7/2563 : มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจจุดกวดขันพิเศษ ในพื้นที่เขตลาดพร้าว อย้างน้อยวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด หากพบมีการฝ่าฝืนค้าขายในบริเวณจุดกวดขันพิเศษจะดำเนินการตามกฏหมายโดยทันที ผลการดำเนินการเดือนกรกฎาคม 2563 ไม่มีผู้ฝ่าฝืนฯ แต่อย่างใด

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 79.00 (2020-06-30)

79.00

30/06/2563 : มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขัน ห้ามตั้งวางขายสินค้าบริวณจุดกวดขันพิเศษในพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องทุกวัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2020-05-28)

72.00

28/05/2563 : มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขัน ห้ามตั้งวางขายสินค้าบริวณจุดกวดขันพิเศษในพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องทุกวัน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-29)

65.00

29/4/2563 : มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขัน ห้ามตั้งวางขายสินค้าบริวณจุดกวดขันพิเศษในพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องทุกวัน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-03-31)

58.00

31/3/2563 : มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขัน ห้ามตั้งวางขายสินค้าบริวณจุดกวดขันพิเศษในพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องทุกวัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 51.00 (2020-02-28)

51.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขัน มิให้มีการตั้งวางขายสินค้าบริเวณจุดกวดขันพิเศษในพื้รนที่รับผิดชอบทุกวัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 44.00 (2020-01-31)

44.00

จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขัน มิให้มีการตั้งวางขายสินค้าบริเวณจุดกวดขันพิเศษในพื้รนที่รับผิดชอบทุกวัน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-07)

60.00

7/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินงานตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-27)

30.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจจุดกวดขันพิเศษในพื้นที่รับผิดชอบ จัดทำแผนการดำเนินงาน มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจจุดกวดขันพิเศษ ดำเนินการตรวจตามแผน ผลการดำเนินการเดือน ต.ค.-พ.ย.62 ไม่พบผู้กระทำผิดแต่อย่างใด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-10-29)

8.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจจุดกวดขันพิเศษในพื้นที่รับผิดชอบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนการดำเนินงาน/คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจจุดกวดขันพิเศษ
:6%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:เจ้าหน้าที่ดำเนินการ/รายงานผลเดือน ต.ค.62
:7%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:เจ้าหน้าที่ดำเนินการ/รายงานผลเดือน พ.ย.62
:7%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:เจ้าหน้าที่ดำเนินการ/รายงานผลเดือน ธ.ค.62
:7%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:เจ้าหน้าที่ดำเนินการ/รายงานผลเดือน ม.ค.63
:7%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:เจ้าหน้าที่ดำเนินการ/รายงานผลเดือน ก.พ.63
:7%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:เจ้าหน้าที่ดำเนินการ/รายงานผลเดือน มี.ค.63
:7%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:เจ้าหน้าที่ดำเนินการ/รายงานผลเดือน เม.ย.63
:7%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:เจ้าหน้าที่ดำเนินการ/รายงานผลเดือน พ.ค.63
:7%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 11
:เจ้าหน้าที่ดำเนินการ/รายงานผลเดือน มิ.ย.63
:7%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 12
:เจ้าหน้าที่ดำเนินการ/รายงานผลเดือน ก.ค.63
:7%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 13
:เจ้าหน้าที่ดำเนินการ/รายงานผลเดือน ส.ค.63
:7%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 14
:เจ้าหน้าที่ดำเนินการ/รายงานผลเดือน ก.ก.63
:7%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50270000-3172

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50270000-3172

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5027-0861

ตัวชี้วัด : พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย 100 : 0.0000

ผลงานที่ทำได้ 100 : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
65.00

100 / 100
3
85.00

100 / 50
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **