ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู : 50270000-3192

สำนักงานเขตลาดพร้าว : (2564)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางสาวศิรินภา หวังพิทักษ์ 0-2539-8247

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 0.0000

หลักการและเหตุผล

การดำเนินงานของสถานศึกษาจำเป็นต้องมีการวางแผน ระดมความคิดและกำหนดแผนงาน ไว้ให้สอดคล้องกับนโยบาย เพื่อจะได้ดำเนินทางในแนวทางที่ถูกต้องชัดเจน อันจะนำไปสู่จุดหมายที่วางไว้ แนวทางการดำเนินงานของแต่ละปีนั้นอาจจะแตกต่างกันไป ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อม และนโยบายที่กำหนด ทั้งในระดับชาติ ระดับกรุงเทพมหานคร ระดับสำนักงานเขตและระดับโรงเรียน ซึ่งจะต้องสอดคล้องและสนองรับกันได้เป็นอย่างดี ดังนั้นการที่ผู้บริหารโรงเรียน ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะต้องทำงานร่วมกัน ส่งเสริมสนับสนุนงานแก่กัน ทุกฝ่ายจะต้องประสานสามัคคีมีความเข้าใจตรงกัน ในการปฏิบัติหน้าที่ว่าจะต้องดำเนินไปในทิศทางใด อะไรเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องดำเนินการก่อนหรือหลังอย่างไร ดังนั้นในทุก ๆ ปีของต้นปีการศึกษา จึงได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียน ครู และผู้เกี่ยวข้องทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด เพื่อทุกคนจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน รวมทั้งยังได้จัดให้ผู้บริหารการศึกษาระดับกรุงเทพมหานครและระดับสำนักงานเขต ได้มาพบปะกับครูเพื่อให้นโยบาย แนวทางการดำเนินงานและเป็นขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ อันจะนำไปสู่ความสำเร็จตามที่ทุกคนมุ่งหวังไว้

50270700/50270700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียน ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ความรู้ และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน รวมทั้งรับฟังนโยบายจากผู้บริหารระดับกรุงเทพมหานคร และระดับสำนักงานเขต 2 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และการสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน ระหว่างครูกับผู้บริหารโรงเรียน และกับเพื่อนครูด้วยกันเอง

เป้าหมายของโครงการ

1 ผู้บริหารโรงเรียน ครู และผู้เกี่ยวข้องด้านการศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตลาดพร้าว จำนวน 277 คน เข้าสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และรับฟังนโยบายด้านการศึกษาระดับกรุงเทพมหานครและระดับสำนักงานเขต 2 ผู้บริหารโรงเรียน ครู และผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตลาดพร้าว มีความเข้าใจตรงกัน ที่จะปฏิบัติหน้าที่ และดำเนินการในทิศทางและแนวทางที่ถูกต้อง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-30)

10.00

30/11/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50270000-3192

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50270000-3192

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5027-6521

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **