ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต : 50270000-3194

สำนักงานเขตลาดพร้าว : (2564)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางสาวศิรินภา หวังพิทักษ์ 0-2539-8247

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 0.0000

หลักการและเหตุผล

การศึกษาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งสำหรับการพัฒนาประเทศ เพราะการศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม อาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า การให้การศึกษาแก่ประชากรของประเทศ เป็นการวางรากฐานของการพัฒนา โดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับ ประเทศไทย มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ความเจริญก้าวหน้าของวิทยาการและการสื่อสาร การติดต่อสัมพันธ์กับประชาคมโลกมากขึ้น การศึกษาเป็นกระบวนการที่สำคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพจึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้สามารถสร้างคนให้เป็นผู้นำของสังคม ตอบสนองความต้องการพัฒนาด้านต่าง ๆของประเทศ การจัดการศึกษาควรที่จะช่วยกันพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศให้การสื่อสาร ใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้สาระการเรียนอื่น ๆ อย่างมั่นใจ ได้พัฒนาตนสู่มาตรฐานสากล และดำรงตนตามแบบวัฒนธรรมไทย ประกอบกับวิชาภาษาอังกฤษมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนไทย ในโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติหรือ พิซ่า (PISA) ปี ค.ศ. 2009 หรือ พ.ศ. 2552 โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) พบว่านักเรียนไทยมีผลประเมินอยู่ในกลุ่มต่ำคือวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) จึงจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาการเรียนการสอนโดยการอบรมครูผู้สอนเพื่อให้นักเรียน มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและสามารถนำความรู้ไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิต จากเหตุผลที่กล่าวข้างต้น ศูนย์วิชาการเขตลาดพร้าวเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยการอบรมครูผู้สอนให้กับผู้เรียน และพัฒนาตนเองให้เกิดการเรียนรู้ สามารถแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างหลากหลาย และเต็มศักยภาพ รวมทั้งหาแนวทางในการพัฒนาที่ส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาระดับชาติต่อไป

50270700/50270700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเทคนิคการสอนวิชาภาษาอังกฤษ และให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำรูปแบบ วิธีการ แนวทาง การพัฒนาที่ส่งผลต่อการแก้ปัญหาผู้เรียนไปใช้อย่างถูกต้อง 2. เพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาในวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษมีค่าเฉลี่ยระดับประเทศที่สูงขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตลาดพร้าว จำนวน 120 คน ได้รับการอบรมด้านการจัดการเรียนการสอน โดยศูนย์วิชาการเขตลาดพร้าว สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมาย และยกระดับมาตรฐานของศูนย์วิชาการเขต ให้ได้รับการพัฒนาด้านคุณภาพ เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-30)

10.00

30/11/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50270000-3194

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50270000-3194

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5027-6521

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **