ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน : 50270000-3211

สำนักงานเขตลาดพร้าว : (2564)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางสาวศิรินภา หวังพิทักษ์ 0-2539-8247

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 0.0000

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 48 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกตามมาตรา 50 และ 51 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน สำนักงานเขตลาดพร้าว เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา ให้กับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 24 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตลาดพร้าว จำนวน 6 โรงเรียน เพื่อให้มีระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาที่สูงขึ้นด้วยกระบวนการของระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา จนสามารถทำให้โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 24 ได้รับการประกันคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองคุณภาพมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดี แต่เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่อง โรงเรียน ในสังกัดต้องมีกระบวนการพัฒนาด้วยคุณภาพที่เข้มแข็ง มีคุณภาพสูง จึงจะทำให้คุณภาพยั่งยืน และที่สำคัญคือคุณภาพของผู้เรียนเป็นที่ยอมรับศรัทธาของสังคมได้ตลอดไป สำนักงานเขตลาดพร้าวจึงกำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในเครือข่าย ตามโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นการพัฒนาด้วยระบบคุณภาพภายในทั้งระบบหลัก และระบบสนับสนุน มีกระบวนการของระบบคุณภาพในทุกระบบย่อย เพื่อนำไปสู่ระบบหลักของโรงเรียน การดำเนินการตามโครงการเน้นเพื่อการผดุงคุณภาพ และยกระดับคุณภาพของโรงเรียนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

50270700/50270700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตลาดพร้าว ด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียนที่ยั่งยืน 2 โรงเรียนในเครือข่ายมีผลงานเชิงวิชาการที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 3 โรงเรียนในเครือข่ายมีผู้นำทางวิชาการที่มีคุณภาพ

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ 1 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตลาดพร้าว จำนวน 6 โรงเรียน และบุคลากรเครือข่ายโรงเรียนที่ 24 สำนักงานเขตลาดพร้าวทุกคน ประกอบด้วยข้าราชการครู และนักเรียน 2 เครือข่ายโรงเรียนฯ ร่วมจัด กิจกรรมเชิงวิชาการต่างๆ เช่น การจัดนิทรรศการ ตลาดนัดวิชาการ หรือการประกวดต่างๆ เป็นต้น ด้านคุณภาพ 1 ผลงานของเครือข่ายโรงเรียนฯ มีคุณภาพสามารถเป็นแบบอย่างได้ 2 ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน เป็นผู้นำทางวิชาการ เป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนความรู้ 3 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตลาดพร้าวแสดงผลงานทางวิชาการในรูปแบบของผลงานเครือข่ายโรงเรียนฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-30)

10.00

30/11/2563 : เสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50270000-3211

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50270000-3211

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5027-6521

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **