ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการป้องกันและควบคุมโรคอุจจาระร่วง : 50280000-3240

สำนักงานเขตบึงกุ่ม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวนูรณี หมาดทิ้ง โทร 6269

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงเกิดขึ้นทุกเดือน และในพื้นที่เขตบึงกุ่ม มีผู้ป่วยรวม 122 ราย แต่ไม่มีผู้เสียชีวิต ดังนั้น เพื่อให้การควบคุมและป้องกันโรคอุจจารุร่วงไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดและมีประสิทธิภาพ กรุงเทพมหานครจึงมีนโยบายให้ทุกสำนักงานเขตเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอุจจาระร่วงที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดเวลาและให้ดำเนินการโดยต่อเนื่องด้วยมาตรการกวดขัน ตวรจสอบกำกับดูแลขอองด้านสุขาภิบาลสิ่งแแวดล้อม การสุขาภิบาลอาหารและการสุขศึกษาส่วนบุคคลให้แก่ผู้สัมผัสอาหาร ตลอดจนการเลือกซื้ออาหารมารับประทานแก่ประชาชนทั่วไปในพื้นที่เขต

50280400/50280400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่กระจายของโรคอุจจาระร่วง 2.เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องโรคอุจจาระร่วงแก่ประชาชนและสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดโรคอุจจาระร่วง 3.เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันแมลงและสัตว์นำโรคที่เป็นพาหะก่อให้เกิดโรคอุจจาระร่วง ตลอดทั้งวิธีการควบคุมและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุแมลงและสัตว์นำโรคอย่างเหมาะสม

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้แก่ ชุมชน สถานที่จำหน่ายอาหารในโรงเรียน สถานที่ประกอบปรุงอาหาร สถานที่จำหน่ายอาหาร และตลาดสด จำนวน 12 ครั้ง/ปี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๕.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-15)

100.00

15/09/2563 : ดำเนินการเสร็จสิ้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-26)

95.00

26/08/2563 : อยู่ระหว่างรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคอุจจาระร่วงแก่สถานประกอบการจำหน่ายและสมอาหาร จำนวน 6 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-30)

80.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคอุจจาระร่วงแก่สถานประกอบการจำหน่ายและสมอาหาร จำนวน 7 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-29)

75.00

29/06/2563 : อยู่ระหว่างรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคอุจจาระร่วงแก่สถานประกอบการจำหน่ายและสมอาหาร จำนวน 10 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-27)

65.00

27/05/2563 : รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคอุจจาระร่วงแก่สถานประกอบการจำหน่ายและสมอาหาร จำนวน 7 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-29)

55.00

29/04/2563 : อยู่ระหว่างปฏิบัติงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคอุจจาระร่วงแก่สถานประกอบการจำหน่ายและสมอาหาร จำนวน 5 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-27)

45.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมป้องกันโรคอุจจาระร่วงในสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร 10 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-26)

35.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมป้องกันโรคอุจจาระร่วงในโรงเรียนทั้งในและนอกสังกัดสำนักงานเขตบึงกุ่ม, และร้านอาหาร 5 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไมีมี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-28)

25.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมป้องกันโรคอุจจาระร่วงในโรงเรียนทั้งในและนอกสังกัดสำนักงานเขตบึงกุ่ม, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ รวม 8 แห่ง และร้านอาหาร 4 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคอุจจาระร่วง ในโรงเรียน จำนวน 7 แห่ง ร้านอาหาร 3 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-27)

15.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคอุจจาระร่วงในกลุ่มเป้าหมายร้านอาหาร 4 แห่ง โรงเรียน 6 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ปฏิบัติงานตามแผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคอุจาระร่วง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-16
สิ้นสุด :2019-10-16
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินงาน
:0%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50280000-3240

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50280000-3240

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5028-1003

ตัวชี้วัด : 3. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **