ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย : 50280000-3241

สำนักงานเขตบึงกุ่ม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวเบญจพร ปานเกิด โทร 6269

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในเขตกรุงเทพมหานครยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร เป็นผลจากขาดการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ประชาชนต้องสัมผัสสภาวะมลพิษทั้งจากเสียงดัง กลิ่นเหม็น ฝุ่นละออง ควันพิษ มูลฝอย และน้ำเสีย ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้ประกอบอาชีพในสถานประกอบกิจการและชุมชน ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบึงกุ่ม จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครขึ้นเพื่อจัดการและควบคุมปัจจัยหรือสภาวะแวดล้อมที่เป็นหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะกับการดำรงชีพของประชาชนกรุงเทพมหานคร

50280400/50280400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยของสถานประกอบกิจการ และการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของอาคารที่พักอาศัย และสถานที่ทำงานให้มีสภาวะสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยที่ดี 2. เพื่อปรับปรุง พัฒนามาตรฐานความสะอาดและสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบกิจการและอาคารสาธารณะ 3. เพื่อตรวจสอบเฝ้าระวังการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและสุขลักษณะ รวมถึงด้านอาชีวอนามัยของสถานประกอบกิจการและอาคารสาธารณะ 4. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการ คนงาน ชุมชน และประชาชนทั่วไป 5. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค หรือการปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมหรืออนามัยสิ่งแวดล้อม เหตุรำคาญ และการบริการทางด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนได้ทั่วถึงและรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์

เป้าหมายของโครงการ

1. ตรวจประเมินประสิทธิภาพเตาเผาศพของวัดในพื้นที่เขตบึงกุ่ม จำนวน 3 แห่ง 2. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานความสะอาดและสิ่งแวดล้อมในอาคารสาธารณะระดับเขต จำนวน 2 ครั้ง 3. จัดประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานส่งเสริมพัฒนามาตรฐานความสะอาดและสิ่งแวดล้อมในอาคารสาธารณะกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 คน และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานความสะอาดและสิ่งแวดล้อมในอาคารสาธารณะแก่กลุ่มเป้าหมาย 4. การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือการปฏิบัติภารกิจในงานสาธารณสุขและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ในภาวะวิกฤติ ฉุกเฉิน เร่งด่วน จำนวนทั้งสิ้น 48 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
เป้าหมายที่ ๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๒.๑ พัฒนาโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ศูนย์ฝึกอาชีพ และการจัดฝึกอาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-10-02)

100.00

02/10/2563 :ดำเนินการแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2020-09-15)

98.00

15/09/2563 : อยู่ในขั้นตอนสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-27)

95.00

27/08/2563 : สรุปผลการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-30)

80.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรค ด้านการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การให้บริการทางด้านสาธารณสุข และการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-29)

75.00

29/06/2563 :อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรค ด้านการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การให้บริการทางด้านสาธารณสุข และการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-27)

65.00

27/05/2563 : การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรค ด้านการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การให้บริการทางด้านสาธารณสุข และการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-29)

50.00

29/04/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-27)

40.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรค ด้านการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การให้บริการทางด้านสาธารณสุข และการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-26)

30.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรค ด้านการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การให้บริการทางด้านสาธารณสุข และการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-28)

25.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรค ด้านการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การให้บริการทางด้านสาธารณสุข และการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินงานตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-27)

15.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ปฏิบัติงานตามแผน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-16
สิ้นสุด :2019-10-16
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินงาน
:0%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50280000-3241

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50280000-3241

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5028-1004

ตัวชี้วัด : 4. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมอาชีพ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
40.00

100 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **