ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย : 50280000-3242

สำนักงานเขตบึงกุ่ม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวธารทิพย์ มั่งคั่ง โทร 6269

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2561 ขึ้น ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ต่อเนื่องจากโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2560 ทั้งนี้ เพื่อกำหนดกรอบและทิศทางในการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัย เพื่อให้ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ตื่นตัว และตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ และประชาสัมพันธ์งานด้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร รวมไปถึงการจัดทำฐานข้อมูลจากสถานประกอบการทุกกลุ่มเป้าหมาย จากทุกสำนักงานเขต ทั้งนี้ เพื่อก่อประโยชน์ต่อประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร นักท่องเที่ยว รวมทั้งผู้ที่เข้ามาพักอาศัยจะได้รับการคุ้มครองสุขภาพจากการบริโภคอาหารปลอดภัย

50280400/50280400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้มีการป้องกัน และเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อโรค และสารพิษในอาหารเเละน้ำ 2. เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเกิดจิตสำนึกในการประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารที่สะอาด ปลอดภัย มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 3. เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและมีความรู้ ความเข้าใจ มีทางเลือกในการซื้ออาหารที่ปลอดภัยบริโภค

เป้าหมายของโครงการ

1. เก็บตัวอย่างอาหารจากกลุ่มเป้าหมายจำนวน 375 ตัวอย่าง เพื่อตรวจวิเคราะห์หาการปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหาร และส่งห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาและทางเคมี 2. เก็บตัวอย่างอาหารจากกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ตลาดสด,ร้านอาหาร,ซูเปอร์มาร์เก็ต,มินิมาร์ท และโรงเรียนในพื้นที่เขต เพื่อตรวจวิเคราะห์หาการปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหาร โดยตัวอย่างอาหารที่สุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษร้อยละ 90 3. เก็บตัวอย่างผักสด เพื่อตรวจวิเคราะห์สารกำจัดศัตรูพืชที่ตกค้างในผักสด จำนวน 300 ตัวอย่าง 4. เก็บตัวอย่างผักสดจากกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ตลาดสด,ร้านอาหาร,ซูเปอร์มาร์เก็ต,มินิมาร์ท และโรงเรียนในพื้นที่เขต เพื่อตรวจวิเคราะห์หาการปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหาร โดยตัวอย่างอาหารที่สุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชร้อยละ 90 5. ตรวจสอบด้านสุขลักษณะทางกายภาพของกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 100 ตามหลักการสุขาภิบาล ที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2545 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจสุขลักษณะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย ร้อยละ 90 ของสถานประกอบการทั้งหมด 6. ดำเนินกิจกรรมเครือข่ายการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนระดับเขต โดยดำเนินการในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 8 โรงเรียน 7. ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยดำเนินการในตลาดสด จำนวน 3 แห่ง 8. ส่งเสริมให้ผู้สัมผัสอาหารในสถานประกอบการในพื้นที่เขต เข้าอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร โดยการจัดอบรมของส่วนกลางหรือวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Study) 9. ส่งเสริมให้สถานประกอบการในพื้นที่ ได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๕.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-10-02)

100.00

02/10/2563 : ดำเนินการแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2020-09-15)

98.00

15/09/2563 : อยู่ระหว่างสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-26)

95.00

26/08/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารและผักสด แบ่งเป็นตรวจวิเคราะห์ด้านเคมี จำนวน 36 ตัวอย่าง ผ่านทุกตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยา จำนวน 56 ตัวอย่าง ผ่านทุกตัวอย่าง และตรวจหายาฆ่าแมลงในผักสด จำนวน 85 ตัวอย่าง ตรวจสอบไม่พบยาฆ่าแมลงทั้งหมด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-30)

80.00

30/7/2563 :อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารและผักสด แบ่งเป็นตรวจวิเคราะห์ด้านเคมี จำนวน 13 ตัวอย่าง ผ่านทุกตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยา จำนวน 60 ตัวอย่าง ผ่านทุกตัวอย่าง และตรวจหายาฆ่าแมลงในผักสด จำนวน 31 ตัวอย่าง ตรวจสอบไม่พบยาฆ่าแมลงทั้งหมด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-29)

75.00

29/06/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารและผักสด แบ่งเป็นตรวจวิเคราะห์ด้านเคมี จำนวน 37 ตัวอย่าง ผ่านทุกตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยา จำนวน 46 ตัวอย่าง ผ่านทุกตัวอย่าง และตรวจหายาฆ่าแมลงในผักสด จำนวน 70 ตัวอย่าง ตรวจสอบไม่พบยาฆ่าแมลงทั้งหมด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-27)

65.00

27/05/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารและผักสด แบ่งเป็นตรวจวิเคราะห์ด้านเคมี จำนวน 15 ตัวอย่าง ผ่านทุกตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยา จำนวน 20 ตัวอย่าง ผ่านทุกตัวอย่าง และตรวจหายาฆ่าแมลงในผักสด จำนวน 31 ตัวอย่าง ตรวจสอบไม่พบยาฆ่าแมลงทั้งหมด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-29)

55.00

29/04/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารและผักสด แบ่งเป็นตรวจวิเคราะห์ด้านเคมี จำนวน 18 ตัวอย่าง ผ่านทุกตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยา จำนวน 14 ตัวอย่าง ผ่านทุกตัวอย่าง และตรวจหายาฆ่าแมลงในผักสด จำนวน 60 ตัวอย่าง ตรวจสอบไม่พบยาฆ่าแมลงทั้งหมด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-27)

45.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารและผักสด แบ่งเป็นตรวจวิเคราะห์ด้านเคมี จำนวน 25 ตัวอย่าง ผ่านทุกตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยา จำนวน 41 ตัวอย่าง ผ่านทุกตัวอย่าง และตรวจหายาฆ่าแมลงในผักสด จำนวน 81 ตัวอย่าง ตรวจสอบไม่พบยาฆ่าแมลงทั้งหมด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-26)

30.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารและผักสด แบ่งเป็นตรวจวิเคราะห์ด้านเคมี จำนวน 44 ตัวอย่าง ผ่านทุกตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยา จำนวน 70 ตัวอย่าง ผ่านทุกตัวอย่าง และตรวจหายาฆ่าแมลงในผักสด จำนวน 68 ตัวอย่าง ตรวจสอบไม่พบยาฆ่าแมลงทั้งหมด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-28)

25.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารและผักสด แบ่งเป็นตรวจวิเคราะห์ด้านเคมี จำนวน 25 ตัวอย่าง ผ่านทุกตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยา จำนวน 20 ตัวอย่าง ผ่านทุกตัวอย่าง และตรวจหายาฆ่าแมลงในผักสด จำนวน 53 ตัวอย่าง ตรวจสอบไม่พบยาฆ่าแมลงทั้งหมด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารและผักสด แบ่งเป็นตรวจวิเคราะห์ด้านเคมี จำนวน 21 ตัวอย่าง ผ่านทุกตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยา จำนวน 22 ตัวอย่าง ผ่านทุกตัวอย่าง และตรวจหายาฆ่าแมลงในผักสด จำนวน 42 ตัวอย่าง ตรวจสอบไม่พบยาฆ่าแมลงทั้งหมด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-27)

15.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารและผักสด แบ่งเป็นตรวจวิเคราะห์ด้านเคมี จำนวน 25 ตัวอย่าง ผ่านทุกตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยา จำนวน 51 ตัวอย่าง ผ่านทุกตัวอย่าง และตรวจหายาฆ่าแมลงในผักสด จำนวน 42 ตัวอย่าง ตรวจสอบไม่พบยาฆ่าแมลงทั้งหมด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติปฏิบัติงานตามโครงการ และการตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารและผักสด แบ่งเป็นตรวจวิเคราะห์ด้านเคมี จำนวน 42ตัวอย่าง ผ่านทุกตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยา จำนวน 46 ตัวอย่าง ผ่านทุกตัวอย่าง และตรวจหายาฆ่าแมลงในผักสด จำนวน 46 ตัวอย่าง ตรวจสอบไม่พบยาฆ่าแมลงทั้งหมด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและแผนแฏิบัติงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ตรวจด้านสุขลักษณะทางกายภาพของสถานที่จำหน่าย สะสมอาหาร และตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร
:0%
เริ่มต้น :2019-10-16
สิ้นสุด :2019-10-16
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินงาน
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50280000-3242

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50280000-3242

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5028-0986

ตัวชี้วัด : 4.ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 96.5100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
93.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
91.00

100 / 0
4
96.51

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **