ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กรุงเทพฯ เขตปลอดยุงลาย : 50280000-3244

สำนักงานเขตบึงกุ่ม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวพรพรรณ ผลรุก โทร 6269

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

จากสถิติการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานคร พบว่าจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสม จำนวน 5,303 รายและในพื้นที่เขตบึงกุ่มมีผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน 135 ราย พิจารณาจากแนวโน้มการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก จะเห็นว่าโรคไข้เลือดออกยังคงเป็นปัญหาและจำเป็นต้องมีการควบคุมและป้องกันอย่างต่อเนื่อง จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงและส่งเสริมเฝ้าระวัง เสริมสร้างความรู้ แก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ และเน้นการปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายโดยใช้หลัก 5ป 1ข ซึ่งส่งผลให้ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกลดลง

50280400/50280400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก 2. เพื่อควบคุมและป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก 3. เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เกิดความตระหนักในเรื่องการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 4.เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตบึงกุ่ม

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องของโรคไข้เลือดออก พร้อมทั้งสร้างความตระหนักให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ดีแก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ชุมชน 38 แห่ง สถานศึกษา 8 แห่ง ศาสนสถาน 7 แห่ง และผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
เป้าหมายที่ ๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๒.๑ พัฒนาโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ศูนย์ฝึกอาชีพ และการจัดฝึกอาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-15)

100.00

15/09/2563 : ดำเนินการแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-26)

95.00

26/08/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ชุมชน จำนวน 4 แห่ง โรงเรียนในสังกัด จำนวน 1 แห่ง โรงเรียนนอกสังกัด จำนวน 1 แห่ง และตามรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก 42 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-30)

80.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ชุมชน จำนวน 13 แห่ง โรงเรียนนอกสังกัด จำนวน 1 แห่ง วัด จำนวน 1 แห่ง และตามรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก 17 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-29)

75.00

29/06/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ชุมชน จำนวน 18 แห่ง โรงเรียนในสังกัดกทม. จำนวน 8 แห่ง โรงเรียนนอกสังกัดกทม. จำนวน 1 แห่ง และตามรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก 8 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-27)

65.00

27/05/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ชุมชน จำนวน 15 แห่ง วัด จำนวน 2 แห่ง และตามรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก 2 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-29)

55.00

29/04/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ชุมชน จำนวน 14 แห่ง และตามรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก 5 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-27)

45.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ชุมชน จำนวน 11 แห่ง โรงเรียนในสังกัดกทม. จำนวน 1 แห่ง มัสยิด จำนวน 3 แห่ง และตามรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก 9 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-26)

30.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ชุมชน จำนวน 12 แห่ง มัสยิด จำนวน 3 แห่ง และตามรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก 18 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-28)

25.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ชุมชน จำนวน 17 แห่ง โรงเรียนนอกสังกัดกทม. จำนวน 4 แห่ง และตามรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก 27 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในชุมชน 16 แห่ง โรงเรียนนอกสังกัดกทม. จำนวน 1 แห่ง แบบรายงาน รง.506 จำนวน 73 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-27)

15.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ชุมชน จำนวน 13 แห่ง โรงเรียนในสังกัดกทม. จำนวน 2 แห่ง และตามรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก 80 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนโดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ชุมชน จำนวน 12 แห่ง โรงเรียนในสังกัดกทม. จำนวน 4 แห่ง โรงเรียนนอกสังกัดกทม. จำนวน 2 แห่ง และตามราบงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 120 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและแผนปฏิบัติงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ปฏิบัติงานตามแผนฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย และรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย
:0%
เริ่มต้น :2019-10-16
สิ้นสุด :2019-10-16
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินงาน
:0%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50280000-3244

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50280000-3244

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5028-1003

ตัวชี้วัด : 3. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **