ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู : 50280000-3247

สำนักงานเขตบึงกุ่ม : (2563)

20.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20.00

นางอภิรดี แสงสุข โทร. 6280

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานเขตบึงกุ่ม มีนโยบายที่จะปรับปรุงและพัฒนาด้านการศึกษา การเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ง ๆ ขึ้น และจัดการเรียนการสอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร การที่จะจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพนั้น ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจและมีประสบการณ์ในด้านการศึกษาเป็นอย่างดี ตลอดจนต้องได้รับทราบนโยบายทางด้านการศึกษาจากผู้บริหารระดับสูงของกรุงเทพมหานครอีกด้วย ประกอบกับในรอบปีที่ผ่านมามีครูขอลาออกจากราชการ โยกย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครู รวมทั้งได้มีการบรรจุข้าราชการใหม่เป็นจำนวนมาก ที่สำคัญเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อันเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจและความสามัคคีในหมู่คณะ จึงจัดให้มีการประชุมครูและผู้เกี่ยวข้องประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น

50280700/50280700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม ได้รับทราบนโยบายทางการศึกษาจากผู้บริหารระดับสูงของกรุงเทพมหานคร และสนองตอบได้ถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกัน 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

เป้าหมายของโครงการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบึงกุ่ม จำนวน 424 คน เข้าร่วมประชุม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-09-11)

20.00

11/09/2563 : ได้รับอนุมัติเงินงวดเรียบร้อยแล้ว ยกเลิกโครงการเนื่องจากมีกิจกรรมประชุม ต้องมีการรวมตัวของกลุ่มคนจำนวนมาก อาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-08-24)

20.00

24/08/2563 : ได้รับอนุมัติเงินงวดเรียบร้อยแล้ว ยกเลิกโครงการเนื่องจากมีกิจกรรมประชุม ต้องมีการรวมตัวของกลุ่มคนจำนวนมาก อาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-07-29)

20.00

29/07/2563 : ได้รับอนุมัติเงินงวดเรียบร้อยแล้ว ยกเลิกโครงการเนื่องจากมีกิจกรรมประชุม ต้องมีการรวมตัวของกลุ่มคนจำนวนมาก อาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-06-29)

20.00

29/06/2563 : ได้รับอนุมัติเงินงวดเรียบร้อยแล้ว ยกเลิกโครงการเนื่องจากมีกิจกรรมประชุม ต้องมีการรวมตัวของกลุ่มคนจำนวนมาก อาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-05-22)

20.00

22/05/2563 : ได้รับอนุมัติเงินงวดเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างชะลอโครงการเนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-04-16)

20.00

2020-4-16 : ได้รับอนุมัติเงินงวดเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างชะลอโครงการเนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-03-13)

20.00

13/3/2563 : ได้รับอนุมัติเงินงวดเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานจัดประชุม แต่ชะลอการจัดประชุม เนื่องจากมีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด 2019

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-02-26)

10.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างการรออนุมัติเงินงวด 2 ตามแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-24)

10.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างการรออนุมัติเงินงวด 2 ตามแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-18)

10.00

18/12/2562 : อยู่ระหว่างการรออนุมัติเงินงวด 2 ตามแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างการรออนุมัติเงินงวด 2 ตามแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-18)

10.00

18/10/2562 : อยู่ระหว่างการรออนุมัติเงินงวด 2 ตามแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-11-29
สิ้นสุด :2019-11-29
ขั้นตอน 3
:ติดต่อเชิญวิทยากรบรรยาย
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ติดต่อเชิญวิทยากรบรรยาย
:10%
เริ่มต้น :2020-02-03
สิ้นสุด :2020-02-03
ขั้นตอน 4
:การเตรียมงานและประสานงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:การเตรียมงานและประสานงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-03-02
สิ้นสุด :2020-03-02
ขั้นตอน 5
:จัดซื้อวัสดุตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดซื้อวัสดุตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 6
:การดำเนินการประชุม
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:การดำเนินการประชุม
:40%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 7
:การประเมินผล
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:การประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50280000-3247

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50280000-3247

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5028-1003

ตัวชี้วัด : 3. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **