ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ : 50280000-3252

สำนักงานเขตบึงกุ่ม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางอภิรดี แสงสุข โทร. 6280

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันสภาพสิ่งแวดล้อมและสังคมได้เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้การทำเกษตรกรรมไม่ค่อยได้ผล เนื่องจากมีศัตรูพืชหลายชนิด เกษตรกรส่วนใหญ่ จึงนิยมหันมาใช้ ยาฆ่าแมลงและสารเคมีเพื่อกำจัดศัตรูพืชทำให้เกิดสารพิษตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร เมื่อประชาชนบริโภค ก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ ตามมา เพื่อเป็นการส่งเสริมการบริโภค ผักปลอดสารพิษในโรงเรียน และสนับสนุนให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ แขนงงานเกษตร ให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม สร้างประสบการณ์ตรง ให้นักเรียนแล้วยังเป็นประโยชน์ต่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน มุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม รักษาสภาพแวดล้อมในสังคมปัจจุบัน และสนับสนุนนโยบายของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบึงกุ่ม จึงจัดทำโครงการเกษตรปลอดสารพิษขึ้นในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบึงกุ่ม จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนคลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์) โรงเรียนวัดนวลจันทร์ และโรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์

50280700/50280700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อรณรงค์การสอนวิชาการเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมีขึ้นในโรงเรียนสังกัด 2. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของเยาวชนให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 3. เพื่อเป็นการสนับสนุนให้การเรียนการสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพแขนงงานเกษตร โดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ให้นักเรียนได้มีการปฏิบัติจริงอย่างครบวงจร 4. เพื่อสุขภาพอนามัยของนักเรียนโดยการนำผลผลิตผักปลอดสารพิษไปสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ 1. มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 3 โรงเรียน 2. ผู้บริหารโรงเรียน ครูเกษตร นักเรียนและคนสวน เข้าร่วมโครงการ ด้านคุณภาพ 1. นักเรียนของกรุงเทพมหานคร ได้เรียนรู้วิชาการเกษตรด้วยการปฏิบัติจริง ก่อให้เกิดประสบการณ์ตรง ซึ่งเป็นวิธีการที่ดีสุด 2. ครูและนักเรียน ตลอดจนผู้ปกครองได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทำให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถือเป็นการปลูกฝังค่านิยม ที่ถูกต้องให้แก่สังคม 3. กรุงเทพมหานครมีโรงเรียนตัวอย่างทางด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาการเกษตรอย่างครบวงจร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-02-26)

100.00

26/2/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-01-24)

85.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำฎีกาเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-12-18)

50.00

18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-26)

15.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานงานเพื่อดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-19)

10.00

19/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ ขอนุมัติเงินงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:กำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:การดำเนินการตามโครงการ
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:การประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50280000-3252

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50280000-3252

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5028-1003

ตัวชี้วัด : 3. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **