ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาอาหรับ : 50280000-3258

สำนักงานเขตบึงกุ่ม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางอภิรดี แสงสุข โทร 6280

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นสิ่งจำเป็น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารการศึกษา การแสวงหาความรู้เพิ่มเติม และเพื่อประกอบอาชีพ การเรียนภาษาต่างประเทศไม่ได้เรียนเพื่อความรู้ทางด้านภาษาเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างความเข้าใจในความแตกต่างทางสังคม วัฒนธรรมและการเมือง ดังนั้นในฐานะที่เป็นพลเมืองในยุคแห่งข้อมูลข่าวสารและสาระสำคัญของนโยบายการสอนภาษาต่างประเทศซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2548 ให้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่ 1 ส่วนภาษาต่างประเทศอื่นสามารถจัดในรูปแบบของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหรือสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป สำนักงานเขตบึงกุ่ม ในฐานะผู้รับผิดชอบ ดูแลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตบึงกุ่ม ได้จัดให้มีการสอนภาษาต่างประเทศอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนตามความสนใจและเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น ได้แก่ ภาษาอาหรับ เพราะเป็นภาษาที่ใช้ในประเทศเพื่อนบ้านที่มีการติดต่อทั้งด้านการค้า สังคม วัฒนธรรมและการศึกษา จึงควรมีการวางพื้นฐานในการเรียนรู้ภาษาอาหรับขึ้นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักการศึกษาได้ดำเนินโครงการค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาอาหรับมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2548 และเพื่อให้การพัฒนานักเรียนด้านภาษาอาหรับมีความต่อเนื่องจึงได้จัดทำค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาอาหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบึงกุ่มเข้าร่วมโครงการ จำนวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนคลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์) โรงเรียนพิชัยพัฒนา และโรงเรียนคลองลำเจียก

50280700/50280700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสาร ภาษาอาหรับ ด้วยการฟัง พูด อ่านและเขียนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับระดับชั้นเรียน และมีความสุขในการเรียน

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบึงกุ่ม ที่เข้าร่วมโครงการสอนภาษาอาหรับ จำนวน 3 โรงเรียน (โรงเรียนคลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์) โรงเรียนพิชัยพัฒนา และโรงเรียนคลองลำเจียก) ด้านคุณภาพ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถสื่อสารภาษาอาหรับได้ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับชั้นเรียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-17)

100.00

17/09/2563 : ดำเนินการเรียนการสอนเดือนกันยายน 2563 และเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนสิงหาคม 2563 และเดือนกันยายน 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-08-27)

60.00

27/08/2563 : โรงเรียนเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนกรกฎาคม 2563 แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการดำเนินการสอนเดือนสิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-07-29)

55.00

29/07/2563 : โรงเรียนดำเนินการสอนเดือนกรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-29)

50.00

29/06/2563 : ได้รับอนุมัติเงินงวดเรียบร้อยแล้ว ชะลอโครงการเนื่องจากรอเปิดเทอม 1 กรกฎาคม 2563 ทั้งยังมีกิจกรรมรวมตัวของนักเรียน อาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-22)

50.00

22/05/2563 : รอเปิดเทอมเดือนกรกฎาคม 2563 เนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-27)

50.00

27/4/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนมีนาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-13)

40.00

13/3/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนพฤศจิกายน 2562 - เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-26)

40.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-24)

30.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายฎีกาประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-23)

25.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตรวจสอบฎีกาเดือนพฤศจิกายน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-26)

15.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-19)

10.00

19/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ ขอนุมัติเงินงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:โรงเรียน ดำเนินการจัดการเรียนการสอน และเบิกจ่ายค่าตอบแทนครู
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รายงานผลตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50280000-3258

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50280000-3258

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5028-0988

ตัวชี้วัด : 6.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 68.2500

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
68.25

100 / 0
4
68.25

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **