ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร : 50280000-3262

สำนักงานเขตบึงกุ่ม : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางอภิรดี แสงสุข โทร. 6280

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยในสวัสดิภาพของนักเรียน ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และบุคลากรในโรงเรียนซึ่งความปลอดภัยเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ เด็กนักเรียนทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองและดูแล ประกอบกับปัจจุบันทรัพย์สินโรงเรียนบางประเภทสูญหาย เนื่องจากถูกโจรกรรม ทั้งที่มีสาเหตุมาจากสภาพเศรษฐกิจชะลอตัว ปัญหายาเสพติด แหล่งอบายมุข ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและทรัพย์สินของราชการ สำนักงานเขตบึงกุ่มจึงได้กำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อเป็นการระวังและป้องกันอุบัติภัยและภัยต่างๆ ทั้งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ หรือมนุษย์กระทำขึ้น และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีนโยบายให้มีการดำเนินโครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับนักเรียน ครูและสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบึงกุ่มจึงได้จัดทำโครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครของสำนักงานเขตบึงกุ่มขึ้น

50280700/50280700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อดูแลทรัพย์สินให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 2 เพื่อป้องกันและดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และบุคลากรในโรงเรียน 3 สร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน ข้าราชการครูกรุงเทพมหานครและบุคลากรในโรงเรียน 4 เพื่อยกระดับมาตรฐานโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยให้สูงขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ จ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบึงกุ่ม จำนวน 8 โรงเรียน รวมยามทั้งสิ้น 20 คน โดยจัดจ้างยามตามขนาดของโรงเรียนดังนี้ โรงเรียนขนาดใหญ่ - ผลัดกลางวัน ( 07.00 -19.00 น.) ผลัดละ 1 คน - ผลัดกลางคืน (19.00 -07.00 น.) ผลัดละ 2 คน โรงเรียนขนาดกลางและเล็ก - ผลัดกลางวัน ( 07.00 -19.00 น.) ผลัดละ 1 คน - ผลัดกลางคืน (19.00 -07.00 น.) ผลัดละ 1 คน ด้านคุณภาพ 1. นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนและทรัพย์สินของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบึงกุ่ม ทั้ง 8 โรงเรียน มีความปลอดภัย 2. สร้างมาตรฐานและความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบึงกุ่ม ครบทุกโรงเรียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-16)

100.00

16/09/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนสิงหาคม และเดือนกันยาน 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-08-27)

70.00

27/08/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-07-29)

65.00

29/07/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมายามฯ สำหรับเดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-29)

60.00

29/06/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมายามฯ สำหรับเดือนเมษายน และ พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-22)

50.00

22/05/2563 : อยู่ระหว่างการขอเบิกเดือนเมษายน 2563 เนื่องจากยังไม่ได้รับใบแจ้งหนี้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-27)

50.00

27/4/2563 : เบิกจ่ายเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-13)

40.00

13/3/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนมกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-26)

30.00

26/2/2563 : เบิกจ่ายเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 แล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-24)

25.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการเบิกจ่ายประจำเดือนธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :มีการปรับแก้ฎีกาเบิกจ่าย

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-18)

20.00

18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการเบิกจ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :มีการปรับแก้ฎีกาเบิกจ่าย

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-26)

15.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการเบิกจ่ายประจำเดือนตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :มีการปรับแก้ฎีกาเบิกจ่าย

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-19)

10.00

19/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ ขอนุมัติเงินงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดหาตัวผู้รับจ่างตามระเบียนจัดซื้อจัดจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดจ้างยามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทั้ง 8 โรงเรียน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปผลและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50280000-3262

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50280000-3262

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5028-1003

ตัวชี้วัด : 3. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **