ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการนัดเวลาทิ้ง นัดเวลาเก็บ “สิ่งของเหลือใช้ และขยะชิ้นใหญ่” : 50280000-3267

สำนักงานเขตบึงกุ่ม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวฐิตินันท์ ไชยแสง 6275

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบึงกุ่ม จึงได้จัดทำโครงการบริการเก็บขนขยะมูลฝอยชิ้นใหญ่ ของเหลือใช้โดยดำเนินการให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่เขต รวมทั้งเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการคัดแยกขยะและการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และสามารถนำขยะรีไซเคิลหรือขยะชิ้นใหญ่กลับมาใช้ใหม่ สำนักงานเขตบึงกุ่มตระหนักถึงความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม ในการจัดการปัญหาขยะ มูลฝอยจึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการนัดเวลาทิ้ง นัดเวลาเก็บ ขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้เพื่อเป็นการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสร้างคุณประโยชน์ ในการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีและการลดปริมาณมูลฝอย จากแหล่งกำเนิดเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในการทำให้กรุงเทพมหานครมีสภาพพื้นที่สะอาด ปลอดภัย ร่มรื่น และสวยงามเป็นเมืองน่าอยู่น่าอาศัย ต่อไป

50280600/50280600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการทิ้งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ที่ไม่สามารถทิ้งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ที่ไม่สามารถทิ้งกับรถเก็บขนมูลฝอยประจำวันได้ เช่น โต๊ะ, ตู้, ที่นอง, โซฟาชำรุด 2. เพื่อส่งเสริมให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดุแลรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนและบ้านพักอาศัยให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีและถูกสุขลักษณะรวมทั้งลดปัญหาแหล่งเพาะพันธุ์แมลงและสัตว์นำโรคและแหล่งหลบซ่อนของสัตว์มีพิษภายในบริเวณบ้านพักอาศัย 3. ลดปัญหาการลักลอบนำขยะชิ้นใหญ่ไปทิ้งตามที่ว่างริมทางหรือที่ดินส่วนบุคคล 4. ลดปัญหาการลักลอบนำขยะชิ้นใหญ่ไปทิ้งในคูคลองทำให้กีดขวางทางระบายน้ำใน คูคลอง ประตูระบายน้ำ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง 5. ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักคัดแยกมูลฝอยและสร้างรายได้จากการจำหน่ายวัสดุรีไซเคิลที่แยกด้วยตนเอง

เป้าหมายของโครงการ

ชุมชน หมู่บ้าน สถานประกอบการและองค์กรต่างๆ หมู่บ้านจัดสรร อาคารสูง ในพื้นที่ เขตบึงกุ่ม โดยเขตบึงกุ่มจะบริการและไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-18)

100.00

18/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว วันที่ 6 ก.ย. 63 หมู่บ้านเอกสิน ซ.นวลจันทร์ 24 วันที่ 13 ก.ย. 63 ซอยเสรีไทย ซอย 6 และริมคลองแสนแสบ วันที่ 20 ก.ย. 63 หมู่บ้านสินธนา 1 ซง นวมินทร์ 50 วันที่ 27 ก.ย. 63 หมู่บ้านคาซ่าซิตี้ ลาดพร้าว ซ.นวมินทร์ 111

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-22)

95.00

22/08/2563 : ดำเนินโครงการเก็บสิ่งของเหลือใช้ และขยะชิ้นใหญ่ วันที่ 2 ส.ค. 63 หมู่บ้านตัญญาเฮ้าส์ ซอยนวลจันทร์ 13 วันที่ 9 ส.ค. 63 ถ.เสรีไทย ซ.เสรีไทย 21 - วันที่ 19 ก.ค. 63 ถ.นวมินทร์ ซ.บุญส่งโสพิศ วันที่ 26 ก.ค. 62 หมู่บ้านโอฬาร 1,2 ซ.นวมินทร์ 81-83,89 วันที่ 27 ก.ค. 63 หมู่บ้านคลองจั่นวิลล่า 1,2 ซ.นวมินทร์ 147-179

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-30)

90.00

30/7/2563 : 30/7/2563 : ดำเนินการจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้ และขยะชิ้นใหญ่ วันที่ 5 ก.ค. 63 หมู่บ้านคลองจั่นวิลล่า วันที่ 12 ก.ค. 63 ซอยเสรีไทย 45-51 วันที่ 19 ก.ค. 63 หมู่บ้านสวนทิพย์ วันที่ 26 ก.ค. 63 หมู่บ้านทอรุ่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-19)

85.00

19/06/2563 : ดำเนินการเก็บขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย วันที่ 7 มิ.ย. 63 ชุมชนหมู่บ้านธนะธานี 3 ซอยนวมินทร์ 163 วันที่ 14 มิ.ย. 63 ซอยเสรีไทย 20-24 วันที่ 21 มิ.ย. 63 ซอยนวมินทร์ 111 แยก 8 วันที่ 27 มิ.ยง 63 หมู่บ้านชื่นกมลนิเวศน์ ซ.นวมินทร์ 131

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-22)

75.00

22/05/2563 : ดำเนินการเก็บขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตรายจากครัวเรือน 3 พ.ค. 63 หมู่บ้านสถาปัตย์ ซอยนวมินทร์ 161 10 พ.ค. 63 หมู่บ้านเพลินวิภา ซอยรามอินทรา 40 แยก 33 17 พ.ค. 63 หมู่บ้านพฤษาทาว์น พรีเว่ ซอยนวมินทร์ 111 24 พ.ค. 63 หมู่บ้านวังทองวิลเลจ 1-2 ซอยเสรีไทย 39 31 พ.ค. 63 หมู่บ้านวังรุ่ง ซอยนวลจันทร์ 16

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-04-27)

10.00

27/04/2563 : ชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์ Covic-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์ Covic-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-25)

65.00

25/3/2563 : ดำเนินการเก็บสิ่งของเหลือใช้ และขยะชิ้นใหญ่ 1 มี.ค. 63 - ซ.นวลจันทร์ 14 หมู่บ้านวรรณจิตร 8 มี.ค. 63 - ซ.นวมินทร์ 91 หมู่บ้านยลประภา 15 มี.ค. 63 - ซ.นวลจันทร์ 12 หมู่บ้าน ซี พี พาร์คแลนด์ 22 มี.ค. 63 - ซ.นวมินทร์ 115 หมู่บ้านเกื้อกูลวิลล่า 29 มี.ค. 63 - ซ.นวมินทร์ 80หมู่บ้านศรีนคร 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-02-21)

55.00

21/2/2563 : ประชาสัมพันธ์และดำเนินการเข้าจัดเก็บส่ิงของเหลือใช้ และขยะชิ้นใหญ่ วันที่ 2 ก.พ. 63 หมู่บ้านสหกรณ์ ซอยเสรีไทย 57 วันที่ 9 ก.พ. 63 หมู่บ้านศุภาลัยวิลล์ ซ.นวลจันทร์ 24 วันที่ 16 ก.พ. 63 หมุ่บ้านอนิทรารักษ์ ซ.นวมินทร์ 73 วันที่ 23 ก.พ. 63 หมู่บ้านปัฐวิกรณ์ ซ.นวมินทร์ 70

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-01-31)

45.00

31/1/2563 : ดำเนินการเก็บของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ วันที่ 7 ม.ค. 63 เคหะเอื้อาทรบึงกุ่ม วันที่ 12 ม.ค. 63 หมู่บ้านฉัตรเกล้า วันที่ 19 ม.ค. 63 หมู่บ้านอรุณนิเวศน์ วันที่ 26 ม.ค. 63 หมู่บ้านเสนา 88

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-12-20)

35.00

20/12/2562 : เดือนธันวาคม 2562 เก็บขยะชิ้นใหญ่ วันที่ 1 ธ.ค. 62 ชุมชนหมู่บ้านสราญรมย์ ซ.ประเสริญมนูกิจ 42 วันที่ 3 ธ.ค. 62 ซอยเสรีไทย 43 แยก 3 เคหะเอื่้ออาทร วันที่ 8 ธ.ค. 62 หมู่บ้าปัญจมิตร 3 วันที่ 15 ธ.ค. 62 หมู่บ้านรินลดา ซ.นวลจันทร์ 24 วันที่ 22 ธ.ค. 62 หมู่บ้าแดนตะวัน ซ.นวมินทร์ 40

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-27)

25.00

27/11/2562 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์และจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย จำนวน 5 ครั้ง 1. วันที่ 3 พ.ย. 62 หมู่บ้านสินธนา 5 ซ. นวลจันทร์ 22 2. วันที่ 10 พ.ย. 62 หมู่บ้านสินธนา 1 ซ.นวมินทร์ 93 3. วันที่ 12 พ.ย. 62 การเคหะเอื้ออาทรบึงกุ่ม ซ.เสรีไทย 43 4. วันที่ 17 พ.ย. 62 หมู่บ้านเเอื้อประชา ซ. นวลจันทร์ 56 5. วันที่ 24 พ.ย. 62 หมู่บ้านพรบดินทร์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : เดือนตุลาคม 62 เก็บขยะชิ้นใหญ่ที่ วีนที่ 6 - ซอยเสรีไทย 43 หมู่บ้านแกรนดดิตี้ วันที่ 13 - ซอยนวมินทร์ 111 หมู่บ้านกรุงทอง 4 วันที่ 20 - ซอยนวลจันทร์ 56 หมู่บ้านเคหะธานี วันที่ 27 - ซอยนวมินทร์ 30 หมู่บ้านปรีชา 2

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:90%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปและประเมินผล
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50280000-3267

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50280000-3267

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5028-0983

ตัวชี้วัด : 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(2,419.97 ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 20.5600

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
8.59

100 / 100
3
16.52

100 / 0
4
20.56

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **