ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการ Small Cleaning Day : 50280000-3269

สำนักงานเขตบึงกุ่ม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

น.ส.ฐิตินันท์ ไชยแสง 023647419

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ความสะอาดเป็นปัจจัยพื้นฐานการบริหารคุณภาพที่จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี เกิดบรรยากาศที่น่าทำงาน เกิดความสะอาดเรียบร้อยในสำนักงาน ถูกสุขลักษณะ ลดการเกิดต้นทุนที่ไม่จำเป็น ประการสำคัญช่วยสร้างทัศนคติที่ดีของบุคลากรในสำนักงาน ทำให้ได้ใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ โครงการ Small Cleaning Day เป็นกลยุทธ์อีกวิธีหนึ่งที่เน้นให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ โครงการ Small Cleaning Day เป็นกิจกรรมที่ทำแล้วเห็นผลเร็วและชัดเจน ดังนั้นโครงการ Small Cleaning Day มีแนวคิดที่จะมีการดำเนินกิจกรรม 5 ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยอาศัยความร่วมมือของบุคลากรเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการปฏิบัติงาน และเป็นแนวทางไปสู่การประกันคุณภาพให้ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

50280600/50280600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีความเข้าใจ และนำหลัก 5 ส ไปปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องเสมือนเป็นภารกิจประจำ 2. จัดให้มีโครงการ Small Cleaning Day เป็นพื้นฐานเพื่อพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง 3. จัดให้มีการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินโครงการ Small Cleaning Day เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 4. จัดให้มีการประชุมเพื่อนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพิ่มความรู้ ประสบการณ์ และพิจารณาให้รางวัลในความร่วมมือการทำโครงการ Small Cleaning Day ทุกพื้นที่

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินโครงการทำความสะอาด ล้างพื้นถนน ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่รกร้าง เดือนละอย่างน้อย 3 คร้ัง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-18)

100.00

18/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว วันที่ 5 ก.ย. 63 ตรงข้ามร.ร.ชินวร ถึง ซยอเสรีไทย 41 วันที่ 12 ก.ย. 63 ตั้งแต่ ซอยนวมินทร์ 50-52 วันที่ 19 ก.ย. 63 ซอยประเสริฐมนุกิจ 26 ถึง รร.คลองลำเจียก วันที่ 26 ก.ย. 63 ซอยรามอินทรา 38

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-22)

95.00

22/08/2563 : ดำเนินโครงการ วันที่ 1 ส.ค. 63 - ถนนเสรีไทย ล้างถนนเสรีไทย วันที่ 8 ส.ค. 63 - ถนนนวมินทร์ เก็บขยะ/กำจัดวัชพืช/เก็บขยะเกาะกลางถนน วันที่ 15 ส.ค. 63 - แยกเกษตร-นวมินทร์ถึงประเสริฐมนูกิจ 32 เก็บขยะ/กำจัดวัชพืชบนทางเท้า วันที่ 22 ส.ค. 63 - ซ.รามอินทรา 38 (คลองตาเร่ง) กำจัดวัชพืชที่ว่างริมทางและในคลองตาเร่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-30)

90.00

30/7/2563 : 30/7/2563 : ดำเนินการเก็บขยะ กำจัดวัชพืช วันที่ 4 ก.ค. 63 ซอยเสรีไทย 57 วันที่ 11 ก.ค. 63 ซอยนวมินทร์ 74 วันที่ 18 ก.ค. 63 ซอยประเสริฐมนูกิจ 33 วันที่ 25 ก.ค. 63 ซอยรามอินทรา 38

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-19)

80.00

19/06/2563 : ดำเนินกิจกรรมดังนี้ วันที่ 6. มิ.ย. 63 เก็บขยะ/วัชพืช ริมคลอง ซอยเสรีไทย 57 วันที่ 13 มิ.ย. 63 เก็บขยะ/วัชพืช ซอยนวมินทร์ 143 วันที่ 20 มิ.ย. 63 เก็บขยะ/วัชพืช ซอยประเสริฐมนูกิจ 33 วันที่ 27 มิ.ย. 63 เก็บขยะ/วัชพืช ริมคลองตาเร่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-22)

70.00

22/05/2563 : ดำเนินกิจกรรมล้าง ทำความสะอาด ถางหญ้า กำจัดวัชพืช 2 พ.ค. 63 ล้างทำความสะอาดปากซอยเสรีไทย 41 ถึง โรงเรียนสุขุมนวพันธ์ 9 พ.ค. 63 กำจัดวัชพืชที่ว่างริมทาง ซอยนวมินทร์ 74 16 พ.ค. 63 ถางหญ้ากำจัดวัชพืช ซอยประเสริฐมนูกิจ 33 23 พ.ค. 63 ถางหญ้ากำจัดวัชพืช ซอยรามอินทรา 38 30 พ.ค. 63 ล้างทำความสะอาดลานจอดรถฝ่ายรักษาฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-27)

65.00

27/04/2563 : ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์ Covic-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์ Covic-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-25)

65.00

25/3/2563 : ดำเนินการ 7 มี.ค. 63 - ซ.เสรีไทย 41 ,43 ฉีดพ่นล้างฝุ่นละอองบนถนน 14 มี.ค. 63 - ซ.ประเสริฐมนูกิจ 33 กำจัดวัชพืช/เก็บขยะที่ว่างริมทาง 21 มี.ค. 63 - ล้างทำความสะอาด ถนน ทางเท้า จุดดำ ซ.นวมินทร์ 103 ถึงตรงข้าม ซ.นวมินทร์ 68 28 มี.ค. 63 - ฉีดล้างฝุ่นละออง ซ.รามอินทรา 40 หน้าโรงปูน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-02-21)

55.00

21/2/2563 : ดำเนินกิจกรรมกำจัดวัชพื้น และเก็บขยะที่ว่างริมทาง และล้างทำความสะอาด วันที่ 8 ก.พ. 63 ซ.นวมินทร์ 74 วันที่ 15 ก.พ. 63 ซ.ประเสริฐมนูกิจ 33 วันที่ 22 ก.พ. 63 ซ.รามอินทรา 38 วันที่ 29 ก.พ. 63 ลานจอดรถฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-01-31)

45.00

31/1/2563 : จัดกิจกรรมกำจัดวัชพื้น และเก็บขยะที่ว่างริมทาง จำนวน 4 คร้ัง 1. วันที่ 4 ม.ค. 63 ซอยเสรีไทย 41 2. วันที่ 11 ม.ค. 63 ซอยนวมิทร์ 74 3. วันที่ 18 ม.ค. 63 ซอยประเสริฐมนูกิจ 33 4. วันที่ 25 ม.ค. 63 ซอยรามอินทรา 38

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-12-20)

35.00

20/12/2562 : เดือนธันวาคม 2562 ลงพื้นที่ วันที่ 7 ธ.ค. 62 ซอยเสรีไทย 43 ถึงแฟลตข้าราชการ วันที่ 14 ธ.ค. 62 ถนนนวมินทร์ ซ.46 ถึง คอนโดลุมพินี วันที่ 21 ธ.ค. 62 ตลาดอินทรารักษ์ ถนนนวมินทณ์ ซ.นวมินทร์ 73-75 วันที่ 28 ธ.ค. 62 รามอินทรา 40 แยกถนนนวลจันทร์ ถึงหน้าโรงปูน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-27)

25.00

27/11/2562 : ดำเนินการพัฒนาและทำความสะอาดพื้นที่ จำนวน 5 แห่ง 1. วันที่ 2 พ.ย. 62 ล้างลานจอดรถรอบบริเวณสำนักงานเขต ซอยเสรีไทย 43 2. วันที่ 9 พ.ย. 62 ล้างฝุ่นละอองเกาะถนนใต้สะพานต่างๆ ระวดับ ถนนรัชดา-รามอินทรา 3. วันที่ 16 พ.ย. 62 ล้างฝุ่นละออง ถนนและบนทางเท้า ซ.ประเสริฐมนูกิจ 33 4. วันที่ 23 พ.ย. 62 ล้างฝุ่นละออง ถนนและบนทางเท้า แยกประเสริฐมนูกิจถึงถนนรัชดา-รามอินทรา 5. วันที่ 30 พ.ย. 62 ล้างลานจอดรถเก็บวัสดุเหลือใช้ ฝ่ายรักษาฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : เดือนตุลาคม 62 วันที่ 5 ค.ค. - ซอยเสรีไทย 8 กำจัดวัชพืชในซอยและเก็บขยะเศษวัสดุที่ว่างริมทาง วันที่ 12 ต.ค. - ซอยนวมินทร์ 147 - 151 ล้างสะพานลอยคนข้าม วันที่ 19 ต.ค. - ล้างถนนโพธิ์แก้ว (ฝั่งเลขคู่) จากแยกถนนนวมินทร์ - สุดเขตบึงกุ่ม วันที่ 26 ต.ค. - ซอยรามอินทรา 38 (คลองตาเร่ง) กำจัดวัขพืขในคลองและหญ้าที่ว่างริมทาง

** ปัญหาของโครงการ :ไมมี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปและประเมินผล
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50280000-3269

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50280000-3269

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5028-0985

ตัวชี้วัด : 3.พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
100.00

100 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **