ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ : 50280000-3270

สำนักงานเขตบึงกุ่ม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

น.ส.ฐิตินันท์ ไชยแสง 023647419

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบึงกุ่มเป็นเขตชานเมือง มีการขยายตัวของหมู่บ้านและชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีอัตราประชากรเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้แต่ละบ้านจะมีปริมาณมูลฝอยที่จะต้องทิ้งมากขึ้นตามตัว ปัจจุบันสำนักงานเขตบึงกุ่มมีปริมาณมูลฝอยที่ต้องจัดเก็บและนำไปทำลายประมาณ 203 ตัน/วัน ซึ่งสำนักงานเขต บึงกุ่มเห็นความจำเป็น ที่จะให้ประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญของการนำวัสดุกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก โดยการรณรงค์ให้ประชาชนรู้จัก คัดแยกขยะ 3 ประเภท ได้แก่ ขยะพิษ, ขยะที่ไม่มีการเน่าเสียที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยวิธีดัดแปลงแปรสภาพ และขยะสดที่เน่าเสียย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหารจากครัวเรือน เศษกิ่งไม้ที่ได้จากการทำสวน เป็นขยะที่ก่อให้เกิด กลิ่นและความน่ารังเกียจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคและแมลงต่าง ๆ จำเป็นต้องดำเนินการกำจัดอย่างรวดเร็ว ณ แหล่งกำเนิด จึงได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ และเป็นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ปริมาณมูลฝอยประเภทขยะอินทรีย์ที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บจากแหล่งกำเนิดเพื่อนำไปทำลายลดลง

50280600/50280600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยเศษอาหารโดยทำเป็นน้ำหมักชีวภาพสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ 2 เพื่อลดปัญหาขยะเศษอาหารเน่าเหม็น สร้างความเดือดร้อนรำคาญ 3 ขจัดแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนำโรคต่าง ๆ ด้วยการจัดการขยะ ณ แหล่งกำเนิด 4 ลดต้นทุนการกำจัดขยะ

เป้าหมายของโครงการ

รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแปรรูปขยะเศษอาหารเป็นน้ำหมักชีวภาพไว้ใช้ประโยชน์ และรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่เขตบึงกุ่มลดปริมาณมูลฝอย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-22)

100.00

22/08/2563 : ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการทำน้ำหมักชีวภาพ โรงเรียนคลองกุ่ม โรงเรียนพิชัยพัฒนา โรงเรียนวัดบางเตย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-07-30)

95.00

30/7/2563 : ประชาสัมพันธ์การทำน้ำหมักหมู่บ้านสหกรณ์.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-06-19)

90.00

19/06/2563 : ประชาสัมพันธ์การทำน้ำหมักศูนย์บริการสาธารณสุข 50

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-05-22)

0.00

22/05/2563 : ไม่ได้ดำเนินโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ : สถานะการโควิด ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 87.00 (2020-04-27)

87.00

27/04/2563 : งดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์ Covic-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์ Covic-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-03-25)

85.00

25/3/2563 : ประชาสัมพันธ์ การทำน้ำหมักชีวภาพ หมู่บ้านสหกรณ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-02-21)

80.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชาสัมพันธ์ รณรงค์การทำน้ำหมักชีวิภาพ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-01-31)

70.00

31/1/2563 : ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการทำน้ำหมักชีวภาพ รร.คลองกุ่ม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-12-20)

60.00

20/12/2562 : จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-11-27)

50.00

27/11/2562 : ดำเนินการจัดซื้อวัสอุปกรณ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดการจัดซื้อวัสดุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดซื้อวัสดุ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รณรงค์ประชาสัมพันธ์
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปผลการดำเนินการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50280000-3270

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50280000-3270

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5028-0983

ตัวชี้วัด : 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(2,419.97 ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 20.5600

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
8.59

100 / 100
3
16.52

100 / 0
4
20.56

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **