ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว : 50280000-3271

สำนักงานเขตบึงกุ่ม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายนนทวัฒน์ ห้วยใหญ่ 023647419

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เขตบึงกุ่มเป็นพื้นที่สำนักงานเขตชั้นนอกของกรุงเทพมหานครมีพื้นที่ความรับผิดชอบ 24.31 ตารางกิโลเมตร มีจำนวนประชากร 144,433 คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งประชากรตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรและอัตราประชากรแฝง สืบเนื่องจากความเจริญเติบโตตามศักยภาพของพื้นที่ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวที่มีอยู่ให้มีความร่มรื่นสวยงามสอดคล้องกับจำนวนประชากรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล สำนักงานเขตบึงกุ่มได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นไปตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสำนักงาน เขตบึงกุ่ม “เขตบึงกุ่มเป็นแหล่งพักอาศัยที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดของกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก”

50280600/50280600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เป็นการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ปรับภูมิทัศน์เมืองและการแก้ไขปัญหาด้านมลพิษทางอากาศให้เหมาะสมกับการอยู่อาศัยของประชากรในพื้นที่เขตบึงกุ่ม 2 เพื่อเพิ่มปริมาณพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบึงกุ่มให้เหมาะสมสอดคล้องกับสัดส่วนของจำนวนประชากรให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

เป้าหมายของโครงการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางถนนนวมินทร์ ตั้งแต่แยกถนนประเสริฐมนูกิจถึง ซอยนวมินทร์ 96 ระยะทาง 3 กิโลเมตร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-22)

100.00

22/08/2563 : ปลูกซ่อมและปรับปรุงพื้นที่สีเขียวเขตบึงกุ่ม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-07-30)

95.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเสรีไทย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-06-19)

90.00

19/06/2563 : ปลูกซ่อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ตามวัตถุประสงค ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-22)

80.00

22/05/2563 : ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน และเกาะกลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-27)

70.00

27/04/2563 : ปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเขตบึงกุ่ม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไมมี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-25)

65.00

25/3/2563 : กำหนดส่งต้นไม้ และวัสดุในการปลูก ตรวจรับ และเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-02-21)

55.00

21/2/2563 : จัดส่งต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก/จัดเตรียมพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-01-31)

45.00

31/1/2563 : ทำสัญญาซื้อขาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-12-20)

35.00

20/12/2562 : ดำเนินการเตรียมเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-27)

25.00

27/11/2562 : จัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-28)

20.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดซื้อวัสดุ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครงการ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปผลการดำเนินการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50280000-3271

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50280000-3271

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5028-0987

ตัวชี้วัด : 5.พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
61.87

100 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **