ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน : 50280000-3272

สำนักงานเขตบึงกุ่ม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายพงษ์ศักดิ์ สุกกาดำ 023647419

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนเป็นโครงการที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน เกิดจากที่กรุงเทพมหานครต้องการให้การบริการจัดเก็บมูลฝอยในชุมชนต่าง ๆ มีความทั่วถึงแม้แต่ชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำลำคลอง หรือในตรอก ซอย ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไปไม่ถึง ทำให้เกิดการทิ้งขยะในแม่น้ำ ลำคลอง เกิดขยะตกค้างในชุมชน สิ่งให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานครจึงจำเป็นต้องมีอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนเพื่อทำหน้าที่ในการชักลากมูลฝอยออกมาไว้ ณ จุดพักขยะ หรือจุดรวบรวมขยะ เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยสามารถจัดเก็บได้ ซึ่งอาสาสมัครฯ เหล่านี้ คือผู้ที่จะช่วยให้มีการลดและคัดแยกมูลฝอย สร้างรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งยังสามารถเผยแพร่ความรู้และสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ ให้ชุมชนมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน

50280600/50280600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้ประชาชนและชุมชนเกิดจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบเรื่องการรักษาความสะอาดในชุมชน 2 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนลดและคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้งและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 3 เพื่อให้ชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำลำคลอง หรือในตรอก ซอย ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไปไม่ถึง ในพื้นที่เขตบึงกุ่มมีความสะอาดเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

เป้าหมายของโครงการ

มีการจ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 3 คน เก็บขนมูลฝอยจากชุมชนแออัด ชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำลำคลอง หรือในตรอก ซอย ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไปไม่ถึง จำนวน 3 ชุมชน คือ 3.1 ชุมชนเพชรคลองจั่น จำนวน 1 คน 3.2 ชุมชนซอยสมหวัง จำนวน 1 คน 3.3 ชุมชนโพธิ์ทอง จำนวน 1 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ %
เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๑ สร้างเนื้อหาความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-16)

100.00

16/09/2563 : เบิกจ่าย ค่าตอบแทนเดือนสิงหาคม 63 และต้ังเบิกค่าตอบแทนเดือนกันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-22)

80.00

22/08/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนกรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-30)

70.00

30/7/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือน มิ.ย.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-19)

60.00

19/06/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนพ.ค.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-05-22)

85.00

22/05/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือน เม.ย. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-04-27)

75.00

27/04/2563 : เบิกจ่ายถึงเดือน มี.ค.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-25)

65.00

25/3/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือน ก.พ.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-02-21)

55.00

21/2/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือน ม.ค.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-01-23)

45.00

23/1/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือน ธ.ค. 62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-12-20)

35.00

20/12/2562 : เตรียมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และเบิกจ่ายค่าอบแทนเดือน พ.ย. 62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-27)

25.00

27/11/2562 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือน ต.ค.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอเอกสารเบิกจ่ายประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดซื้อวัสดุ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:เบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50280000-3272

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50280000-3272

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5028-0983

ตัวชี้วัด : 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(2,419.97 ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 16.5200

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
8.59

100 / 100
3
16.52

100 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **