ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน : 50280000-3273

สำนักงานเขตบึงกุ่ม : (2563)

0.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 0.00

นางรัตนา น้อยวิบล โทร.6289

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ตามหลักการพื้นฐานของการพัฒนาชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้โดยมีความเชื่อมั่นในความสามารถ และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่มีความต้องการที่จะได้รับการพัฒนาทุกๆด้าน กิจกรรมการพัฒนาชุมชน จึงต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของประชาชนภายในชุมชนเป็นสำคัญ เพื่อที่จะได้เป็นพลังชุมชนในการสร้างสรรค์ให้ชุมชนได้รับการพัฒนา สมดังเจตนารมณ์และความต้องการของชุมชนต่อไป สำนักงานเขตบึงกุ่ม โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีภาระหน้าที่โดยตรงในการส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนให้ชุมชนได้รับการพัฒนาทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัยและจิตใจโดยมีแกนนำชุมชนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการชุมชนเป็นตัวแทนในการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาชุมชนโดยมีชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบ จำนวน 38 ชุมชน ดังนั้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการชุมชนสามารถบริหารจัดการชุมชนได้อย่างคล่องตัว เกิดการพัฒนากลุ่มในลักษณะองค์กรชุมชนที่เข้มแข็งเพื่อช่วยเอื้อต่อการพัฒนาชุมชน สังคม ต่อไป จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนขึ้น

50281000/50281000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการชุมชนให้สามารถดำเนินกิจการพัฒนาชุมชน ได้อย่างมีอิสระ มีความต่อเนื่องและมั่นคง 2.2 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น วันสำคัญของชาติ วันสำคัญทางศาสนา วันเด็กแห่งชาติ วันสงกรานต์ เป็นต้น 2.3 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน อาทิเช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าล้างอัดขยายรูป ค่าพาหนะติดต่อประสานกับหน่วยงานต่างๆ 2.4 เพื่อเสริมสร้างองค์กรประชาชนให้มีความเข้มแข็งสามารถดำเนินกิจกรรมการพัฒนาชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

สนับสนุนการบริหารจัดการของคณะกรรมการชุมชนในการดำเนินการพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 38 ชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-25)

100.00

ดำเนินการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนสิงหาคม และกันยายน 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-27)

90.00

27/8/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนกรกฎาคม เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-24)

80.00

ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-25)

70.00

25/06/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของกรรมการชุมชน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-25)

60.00

ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของกรรมการชุมชน เม.ย.63 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-24)

50.00

ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของกรรมการชุมชน มี.ค.63 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-25)

45.00

25/3/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของกรรมการชุมชน ก.พ.63 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของกรรมการชุมชน มี.ค.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-26)

40.00

26/2/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของกรรมการชุมชนประจำเดือน ม.ค.63 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของกรรมการชุมชนประจำเดือน ก.พ.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-23)

30.00

23/1/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการของชุมชน ประจำเดือนธันวาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว และกำลังดำเนินการเก็บรวมรวมเอกสารเบิกจ่ายฯ ของเดือนมกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของกรรมการชุมชน พ.ย.62 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายสำหรับเดิอนธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : ดำเนิการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของกรรมการชุมชน ต.ค.62 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมการรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของกรรมการชุมชน พ.ย.62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-21)

5.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอเอกสารเงินประจำงวดเพื่อดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุม้ติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำแผนการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน มอบหมายภารกิจ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการตามแผนที่กำหนด
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:สรุปผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50280000-3273

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50280000-3273

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5028-1003

ตัวชี้วัด : 3. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **