ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

สนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส : 50280000-3274

สำนักงานเขตบึงกุ่ม : (2563)

0.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 0.00

นายปราการ โคมแก้ว โทร.6289

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะปัญหาการกระทำรุนแรงต่อเด็กและสตรี การทอดทิ้งผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ แม้ว่าจะมีหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา แต่ก็ยังไม่สามารถบรรลุผลในทางปฏิบัติได้ดีเท่าที่ควร ส่วนหนึ่งเป็นสาเหตุมาจากการขาดความร่วมมือ หรือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหา การขาดจิตสำนึกที่ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องแก้ไข รวมทั้งการไม่ทราบหรือไม่สามารถเข้าถึงแหล่งการให้บริการและการช่วยเหลือของหน่วยงานต่าง ๆ ด้วยเหตุดังกล่าวกรุงเทพมหานครจึงส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสระดับเขตเพื่อเป็นศูนย์อำนวยการในระดับพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์รับแจ้งเหตุและบริการครอบครัวในชุมชน ได้เรียนรู้ถึงการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและร่วมมือกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยผ่านทางศูนย์บริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในระดับเขต

50281000/50281000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์และการจัดสวัสดิการสังคมของกรุงเทพมหานคร 2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบึงกุ่ม 2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์รับแจ้งเหตุและบริการครอบครัวในชุมชน 2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการประสานงานเพื่อจัดบริการด้านสวัสดิภาพและสวัสดิการแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่เขต 2.5 ประชาชน แกนนำ และอาสาสมัครทุกชุมชน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีจิตสำนึกที่จะช่วยกันเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหา และให้ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 2.6 เกิดเครือข่ายการทำงานด้านสวัสดิการ การให้บริการและการสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่เด็กสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในทุกภาคส่วนของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

3.1 สนับสนุนงานของศูนย์บริการเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสระดับเขตและศูนย์รับแจ้งเหตุและบริการครอบครัวในชุมชน 3.2 จ้างบุคคลผู้ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสประจำพื้นที่เขต ได้แก่ 3.2.1 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 คน 3.2.2 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี จำนวน 1 คน 3.2.3 เจ้าหน้าที่อาสาช่วยงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 คน 3.2.4 เจ้าหน้าที่อาสาสมัครคนพิการ จำนวน 1 คน 3.3 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกระดับได้รับการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ์ ได้รับสวัสดิการและการส่งเสริมพัฒนาอย่างครอบคลุมทั่วถึงและเป็นธรรม รวมทั้งสามารถเข้าถึงบริการในการแจ้งเหตุและได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือในกรณีจำเป็นอย่างรวดเร็ว 3.4 สร้างเครือข่ายการประสานงานระหว่างงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-25)

100.00

ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนสิงหาคม และกันยายน 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-27)

90.00

27/8/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ เดือนกรกฎาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-24)

80.00

24/07/63 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างตั้งเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 (รออนุมัติงบประมาณประจำงวด)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 76.00 (2020-06-30)

76.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างตั้งฏีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-28)

75.00

ดำเนินการวางฎีกาค่าตอบแทนสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำเดือนพ.ค.63 เรียบร้อยแล้ว และดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในต้นเดือนต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-27)

70.00

ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครด้านเด็กฯ เม.ย.63 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-25)

60.00

25/3/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสสมัคร ประจำเดือน มี.ค.63 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-26)

50.00

26/2/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-23)

30.00

23/1/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำเดือนธันวาคม 2562 อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำเดือนมกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-23)

25.00

23/12/2562 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมอาสาสมัครด้านเด็กฯ พ.ย.62 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายสำหรับเดือน ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-26)

20.00

26/11/2562 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครด้านเด็กฯ ต.ค. - พ.ย. 62 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-21)

5.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็กฯ ประจำเดือนตุลาคม 2562 และรอเอกสารอนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เบิกค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ วุฒิปริญญาตรีทางสังคมสงเคราะห์หรือจิตวิทยา
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:เบิกค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานวุฒิประกาศนียบัตร (ปวช.)
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครคนพิการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50280000-3274

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50280000-3274

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5028-1003

ตัวชี้วัด : 3. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **