ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร : 50280000-3275

สำนักงานเขตบึงกุ่ม : (2563)

0.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 0.00

นางสาวสุวิมล เติมผล โทร.6289

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2560 ได้กำหนดแนวทางและปรับปรุงวิธีการในการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน กำหนดให้มีสภาเด็กและเยาวชนเขต ตามความในมาตรา 24 และให้มีสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ตามความในมาตรา 27,28 และ 29 เพื่อมุ่งเน้นให้สภาเด็กและเยาวชนเป็นกลไกในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม ตลอดจนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน สำนักงานเขตบึงกุ่ม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดกิจกรรมของกลุ่มเยาวชน จึงได้ทำโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรวมถึงเครือข่ายได้ร่วมทำกิจกรรม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้การพัฒนาความคิดจากประสบการณ์จริง โดยมีการจ้างอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขต และดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเขต เพื่อให้การประสานงานด้านเด็กและเยาวชนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สามารถขับเคลื่อนและพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรสภาเด็กและเยาวชนเขตต่อไป

50281000/50281000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มของเยาวชนให้มีการแสดงออกในแนวทางที่เหมาะสม 2.2 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนาการเรียนรู้ นันทนาการ พัฒนาความคิดและบุคลิกภาพ เพื่อการพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคมต่อไป 2.3 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนสนใจในการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ปลูกฝังให้เป็นผู้มีจิตอาสา 2.4 เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชนเขต

เป้าหมายของโครงการ

3.1 จ้างอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขต จำนวน 1 คน 3.2 จัดประชุมสภาเด็กและเยาวชนเขต จำนวน 6 ครั้ง 3.3 จัดกิจกรรมพิเศษสภาเด็กและเยาวชนเขต จำนวน 1 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-25)

100.00

ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบอาสาสมัครฯ ประจำเดือนกันยายน 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-27)

90.00

27/8/2563 : ดำเนินการรวบรวมเอกสารตั้งเบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ เดือนสิงหาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการเบิกจ่ายต้นเดือนถัดไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-24)

80.00

24/07/63 : ดำเนินการตั้งเบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ปฏิบัติงานสภาเด็ก ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว และดำเนินการเบิกจ่ายในต้นเดือนถัดไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-25)

75.00

25/06/2563 : ดำเนินการเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก มิถุนายน 63 (ค่าตอบแทนอาสา) แล้ว และจะดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในต้นเดือนถัดไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-27)

70.00

ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขต ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-27)

65.00

ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก เ.ม.ย.63 (ค่าตอบแทนอาสา)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.00 (2020-03-25)

62.00

25/3/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือน มี.ค.63 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-26)

60.00

26/2/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุโครงการฯเรียบร้อยแล้ว และเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชน ประจำเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-23)

30.00

23/1/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็ก ประจำเดือนธันวาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว และดำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าประชุมชสภาเด็กฯ วันที่ 23 พ.ย. 62 และ 8 ธ.ค.62 เรียบร้อยแล้ว และกำลังดำเนินการเตรียมเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็ก ประจำเดือนมกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-23)

5.00

23/12/2562 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสบทบกองทุนประกันสังคม พ.ย.62 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ธ.ค. 62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-28)

20.00

28/11/2562 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครประจำเดือน ต.ค. - พ.ย.62 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-21)

5.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายเงินอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขต ประจำเดือนตุลาคม 2562 และรอเอกสารอนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและเงินงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและเงินงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จ้างอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จ้างอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดประชุมประจำเดือน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดประชุมประจำเดือน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ประสานสถานที่และกลุ่มเป้าหมาย
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ประสานสถานที่และกลุ่มเป้าหมาย
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดซื้อจัดจ้าง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดซื้อจัดจ้าง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:จัดกิจกรรมสภาเยาวชน
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:จัดกิจกรรมสภาเยาวชน
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:สรุปและประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:สรุปและประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50280000-3275

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50280000-3275

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5028-1003

ตัวชี้วัด : 3. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **