ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง : 50280000-3276

สำนักงานเขตบึงกุ่ม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวสุวิมล เติมผล โทร.6289

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ส่งผลให้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนในการดำรงชีวิต การดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาท อยู่อย่างพอเพียง รู้ใช้ รู้เก็บ มีสติไม่ตื่นตระหนกกับสถานการณ์รอบตัว รวมทั้งคอยติดตามข่าวสาร ความรู้ต่างๆ รู้จักปรับตัวให้พร้อมรับกับทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความสำคัญนี้ จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สินที่จัดตั้งขึ้นทั้ง 50 เขต ด้วยความตั้งใจที่ีจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ประชาชนได้เห็นถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงิน การสร้างวินัยการออม ตลอดจนมีความรู้ในข้อกฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวข้องกับการเงินและการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบึงกุ่ม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคงขึ้น โดยจัดกิจกรรมเชิงรุก ในลักษณะของการออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่เขตบึงกุ่ม ให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินการบริหารจัดการรายได้ การบริหารเงินออม การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย การให้ความรู้ในข้อกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับหนี้สิน เพื่อปรับปรุงพฤติกรรมการใช้จ่ายเมิ่อเกิดภาระหนี้สิน เพื่อปรับปรุงพฤติกรรมการใช้จ่ายเมื่อเกิดภาระหนี้สิน รวมถึงแนะนำช่องทางการลงทุนเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและชีวิตมั่นคงของคนกรุงเทพฯ ต่อไป

50281000/50281000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ มีการวางแผนทางการเงิน มีวินัยทางการเงิน มีการจัดสรรเงินออมเป็นทุนในการประกอบอาชีพ หรือนำไปลงทุนในช่องทางต่างๆ เพื่อเป็นการขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน 2.2 เพื่อให้ความรู้ในข้อกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับทางการเงินและแก้ไขปัญหาหนี้สิน 2.3 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและการแก้ไจปัญหาหนี้สินได้

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ให้ความรู้และส่งเสริมการวางแผนทางการเงินแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่เขตบึงกุ่ม จำนวน 16 ครั้งๆละ 50 คน รวม 800 คน ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-04-24)

100.00

ดำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วย เคลื่อนที่ ครั้งที่ 13-16 และดำเนินการโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-03-25)

85.00

25/3/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วย เคลื่อนที่ ครั้งที่ 6-12 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการฯ ครั้งที่ 13 - 16

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-02-26)

70.00

26/2/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน 6,250 บาท และมีการแก้ไขใบเบิกค่าวัสดุโครงการฯ จาก 19,800 เป็น 20,000 บาท เพิ่มเงิน 200 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-23)

60.00

23/1/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-23)

10.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-28)

10.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมทำโครงการรฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-21)

5.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอเอกสารเงินประจำงวดเพื่อดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและเงินงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประสานสถานที่และกลุ่มเป้าหมาย
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดซื้อจัดจ้าง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:เตรียมข้อมูล/เอกสารการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:สรุปและประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50280000-3276

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50280000-3276

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5028-1003

ตัวชี้วัด : 3. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **