ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร : 50280000-3278

สำนักงานเขตบึงกุ่ม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวณาญิกา แสนธรรม โทร.6289

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองใหญ่ มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากมายหลากหลายกลุ่ม หนึ่งในจำนวนนั้น คือ ผู้สูงอายุซึ่งนับวันจะเพิ่มจำนวนมากขึ้น เนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์รวมถึงวิถีปฏิบัติในการดำรงชีวิตที่หันมาพึ่งพาธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น ผู้สูงอายุถือเป็นปูชนียบุคคลที่สั่งสมความรู้ ประสบการณ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นเอาไว้มากมาย อาทิเช่น ภูมิปัญญา ด้านการแพทย์แผนไทย การเกษตรผสมผสาน ศิลปวัฒนธรรม ดนตรีพื้นบ้าน เป็นต้น จึงควรค่าแก่การอนุรักษ์ภูมิปัญญาที่ดีงามนั้นไว้ เพื่อเป็นเกียรติประวัติทั้งแก่ตัวผู้สูงอายุเอง รวมถึงชุมชนท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ด้วย สำนักงานเขตบึงกุ่ม เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ ซึ่งถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าควรแก่การยกย่องและยึดถือเป็นแบบอย่างในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติตนในกรอบศีลธรรมอันดีตลอดจนการดำเนินชีวิตแก่อนุชนรุ่นหลังสืบไป จึงได้จัดทำโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่มขึ้น

50281000/50281000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเผยแพร่และประกาศเกียรติคุณแก่ธนาคารสมองเขตบึงกุ่ม 2.2 เพื่อเป็นการสร้างศูนย์กลางในการประสานงานแก่ผู้สูงอายุในด้านต่างๆ และได้นำความรู้ความสามารถ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมโดยรวม 2.3 เพื่อเป็นการนำภูมิปัญญาของผู้สูงอายุมารวบรวมเป็นข้อมูลและถ่ายทอดแก่ผู้สนใจได้อย่างเป็นระบบ 2.4 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ดำรงอยู่สืบไป

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมส่งเสริมภูมปัญญาของผู้สูงอายุและตัวอย่างผลงานให้ประชาชน จำนวน 200 คน โดยผ่านสื่อนิทรรศการและแผ่นพับประชาสัมพันธ์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-01-23)

100.00

23/1/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุโครงการฯเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการจัดเตรียมทำโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-28)

30.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างวัสดุโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-21)

5.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอเอกสารเงินประจำงวดเพื่อดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจจำนวนธนาคารสมอง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจัดกิจกรรม
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ติดตามประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50280000-3278

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50280000-3278

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5028-1009

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการจัดกิจกรรมสนับสนุนผู้สูงอายุ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.25

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **