ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา : 50280000-3280

สำนักงานเขตบึงกุ่ม : (2563)

0.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 0.00

นางรัตนา น้อยวิบล โทร.6289

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบึงกุ่ม ในฐานะหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ส่วนหนึ่งในการใช้การกีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาประชาชนทุกเพศ ทุกวัย โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาการกีฬาเพื่อมวลชนและแผนการพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐานเป็นอันดับแรก เนื่องจากมีความเกี่ยวพันและสอดคล้องความต้องการของประชาชนในเขตบึงกุ่ม จึงได้ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมการจัดตั้งลานกีฬาสำหรับประชาชนในชุมชนใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย เสริมสร้างพลานามัย นันทนาการ และการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาและจัดระเบียบชุมชนของตนเองให้น่าอยู่ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างทางเลือกแก่ประชาชนในชุมชนด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ฯลฯ โดยได้กำหนดให้โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬาดำเนินการเป็นโครงการต่อเนื่อง ปัจจุบันการดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมลานกีฬาอยู่ในระยะพัฒนาและการปรับปรุง ในด้านกายภาพ การบริหารจัดการ และจัดกิจกรรม เพื่อยกระดับลานกีฬาให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น และเพื่อพัฒนาลานกีฬาให้เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง อันส่งผลให้ประชาชนในชุมชนที่มีลานกีฬาอยู่ในพื้นที่สามารถใช้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการได้สูงสุด รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการลานกีฬา และสามารถดูแลลานกีฬาด้วยตนเองได้ในที่สุด ทั้งนี้ ในการพัฒนาลานกีฬาดังกล่าว ซึ่งมีจำนวน 31 แห่ง โดยเป็นลานกีฬาที่มีอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตจะต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของภาครัฐ เอกชน ธุรกิจ ร้านค้า และประชาชน สำนักงานเขตบึงกุ่ม ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เป็นแกนกลางในการดำเนินงานในการสนับสนุนการดำเนินการด้านลานกีฬา อาสาสมัครลานกีฬาประจำสำนักงานเขต เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านกายภาพของลานกีฬา และการจัดการพัฒนากิจกรรมในลานกีฬา ส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มในลักษณะประชาคมกีฬา จนสามารถพัฒนาเป็นชมรมหรือศูนย์กีฬาชุมชน ตลอดจนจัดให้มีการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานด้านการกีฬาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการติดต่อประสานงานกับแกนนำชุมชนต่างๆ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการลานกีฬา อีกทั้งสนับสนุนนโยบายด้านการกีฬา ของราชการทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น

50281000/50281000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร (เขตบึงกุ่ม) 2.2 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรกีฬาบึงกุ่ม 2.3 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากีฬาพื้นฐานภายในลาน

เป้าหมายของโครงการ

3.1 จ้างอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานครปฏิบัติงานเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และประชาชน จัดกิจกรรมลานกีฬาประจำสำนักงานเขต จำนวน 11 คน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยปฏิบัติงานวันละไม่เกิน 6 ชั่วโมง 3.2 จัดกิจกรรมพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานของลานกีฬา ทั้ง 24 ลาน 3.3 จัดกิจกรรมและขับเคลื่อนการดำเนินงานของสโมสรกีฬาบึงกุ่ม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-25)

100.00

ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาฯ ประจำเดือน สิงหาคม และกันยายน 2563 เรียบร้อบแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-08-27)

60.00

27/8/2563 : ดำเนินการรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ เดือนสิงหาคม เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในต้นเดือนถัดไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-24)

80.00

ดำเนินการตั้งเบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 และจะดำเนินการเบิกจ่ายในต้นเดือนถัดไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-25)

70.00

25/06/2563 : ดำเนินการเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนมิถุนายน 2563 แล้ว และจะดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในต้นเดือนถัดไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-25)

60.00

งดเว้นการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา เนื่องจากโรคระบาดโควิด 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-24)

60.00

ไม่มีการดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา เม.ย.63 เนื่องจากมีสถานการณ์โรคระบาดโควิด ในไทย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-25)

60.00

25/3/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือน มี.ค. 63 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-26)

50.00

26/2/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-23)

30.00

23/1/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนธันวาคม 2562 (แก้ไข) เรียบร้อยแล้ว และกำลังดำเนินการเตรียมเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนมกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-23)

10.00

23/12/2562 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 4,194 บาท ประจำเดือน พ.ย.62 เรียบร้อยแล้ว , ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ จำนวน 55,250 บาท เรียบร้อยแล้ว (หมายเหตุ : ตั้งเบิกจ่ายผิดรายการ และประสานกับคลังเขตเพื่อดำเนินการแก้ไขอยู่ โดยทำเอกสารนำเงินส่งคลัง 55,250 บาท) และอยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหา : กำลังดำเนินการแก้ไขอยู่โดยนำเงินส่งคลัง 55,250 บาท

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-28)

20.00

28/11/2562 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาประจำเดือน ต.ค. - พ.ย. 62 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-21)

5.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายเงินอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานครปฏิบัติงานเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และประะชาชน ประจำเดือนตุลาคม 2562 และรอเอกสารอนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จ้างและแต่งตั้งลานกีฬา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชุมคณะกรรมการสโมสรลานกีฬา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:กิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตบอล/ฟุตซอล
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาพื้นฐานในลานกีฬา
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปและประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50280000-3280

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50280000-3280

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5028-1003

ตัวชี้วัด : 3. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **