ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย : 50280000-3281

สำนักงานเขตบึงกุ่ม : (2563)

0.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 0.00

นางรัตนา น้อยวิบล โทร.6289

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556 – 2575) กรุงเทพมหานครจะเป็นมหานครแห่งความปลอดภัย ตามหลักยุทธศาสตร์ปลอดโรคคนเมืองและอาหารปลอดภัย ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาและส่งเสริมวิถีชีวิตและพฤติกรรมการออกกำลังกายของคนกรุงเทพมหานคร โดยการพัฒนาการให้บริการและการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการให้มีความหลากหลายตรงกับความต้องการออกกำลังกายของประชาชน กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองในทุกๆ ด้าน และโดยเฉพาะกิจกรรมการออกกำลังกายของคนกรุงเทพฯ ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีการจัดตั้งลานกีฬาสำหรับให้ประชาชนในชุมชนใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย เสริมสร้างพลานามัย เล่นกีฬา นันทนาการและได้จัดกิจกรรมรวมกลุ่มในลักษณะต่างๆ ขึ้นอีกมากมาย ซึ่งกิจกรรมการออกกำลังกายประกอบดนตรี (แอโรบิค) เป็นกีฬาประเภทนันทนาการลักษณะหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างแพร่หลาย สำนักงานเขตบึงกุ่มได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการออกกำลังกายของประชาชนในพื้นที่เขตบึงกุ่มเป็นสำคัญ จึงได้จัดทำโครงการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายขึ้นเพื่อส่งเสริมและตอบสนองความต้องการออกกำลังกายของประชาชนในพื้นที่เขตบึงกุ่ม

50281000/50281000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปให้มีความแข็งแรง ปราศจากโรคภัย 2.2 เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้รู้จักการออกกำลังกายที่ถูกวิธี 2.3 เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2.4 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของคนในชุมชนและลดช่องว่างระหว่างวัย

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคในพื้นที่เขตบึงกุ่ม จำนวน 13 ชมรม โดยแต่ละแห่งมีเด็ก เยาวชนและประชาชนชาย–หญิง เข้าร่วมกิจกรรม วันละ 15 – 50 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-25)

100.00

ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ ประจำเดือนสิงหาคม และกันยายน 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไมมี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-27)

80.00

27/8/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิค ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-24)

70.00

24/07/63 : อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิค ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-25)

60.00

งดเว้นการดำเนินกิจกรรมการออกกำลังกาย เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-24)

60.00

ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรนำเต้นแอโรบิค มี.ค.63 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-25)

50.00

25/3/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิค ประจำเดือน ก.พ.63 เรียบร้อยแล้ว แลอยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายค่าวิทยากรแอโรบิค เดือน มี.ค.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่ม่/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่ม่/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-26)

40.00

26/2/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรนำเต้นแอโรบิค ม.ค.63 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการการรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายของ ก.พ.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-23)

30.00

23/1/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรนำเต้นแอโรบิค ประจำเดือนพฤศจิกายน และ ธันวาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว และกำลังดำเนินการรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายประจำเดือนมกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-23)

5.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย ประจำเดือน พ.ย. 62 (แก้ไขอยู่...เนื่องจากตั้งเบิกจ่ายผิดรายการ)

** ปัญหาของโครงการ :ดำเนินการแก้ไขอยู่...

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-28)

10.00

28/11/2562 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรนำเต้นแอโรบิค ประจำเดือน ต.ค.62 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรนำเต้นแอโรบิค ประจำเดือน พ.ย.62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-21)

5.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอเอกสารเงินประจำงวดเพื่อดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จ้างและแต่งตั้งวิทยากรแอโรบิค จำนวน 25 คน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:กิจกรรมการออกกำลังกายแอโรบิคในชมรมแอโรบิคจำนวน 13 ชมรม
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปและประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50280000-3281

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50280000-3281

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5028-1003

ตัวชี้วัด : 3. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **