ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร : 50280000-3282

สำนักงานเขตบึงกุ่ม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางวารุณี สกุลทัพ โทร.6289

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตรได้ถ่ายโอนภารกิจศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรให้แก่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 จำนวน 50 ศูนย์ ในพื้นที่ 26 เขตชั้นนอก ซึ่งสำนักงานเขตบึงกุ่มมีศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงจำนวน 1 ศูนย์เป็นศูนย์กลางให้เกษตรกรได้เข้ามามีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ วางแผนและบริหารจัดการแผนด้วยตนเอง และเป็นสถานที่ให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการให้ข้อมูลข่าวสารการเกษตรที่สำคัญแก่เกษตรกร และประชาชนในเขตบึงกุ่ม เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมตามภารกิจของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเขตบึงกุ่ม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายขององค์กร เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป สำนักงานเขตบึงกุ่มจึงจัดทำโครงการเพื่อสนับสนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเขตบึงกุ่มได้ดำเนินงานต่อไป

50281000/50281000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเขตบึงกุ่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรและประชาชนในเขตบึงกุ่ม

เป้าหมายของโครงการ

3.1 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม จำนวน 1 ศูนย์ ปีละ 12 ครั้ง 3.2 มีการจัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุเกษตรเพื่อเป็นประโยชน์แก่เกษตรกร ปีละ 1 ครั้ง 3.3 มีการจัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และเอกสารที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนให้ประชาชนได้รับทราบ ปีละ 1 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-03-25)

100.00

25/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว และดำเนินการจัดส่งเงินคืนคลังสำหรับเบี้ยประชุม จำนวน 12,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-02-26)

80.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-01-23)

80.00

23/1/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-23)

10.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมทำโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-28)

10.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมทำโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-21)

5.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอเอกสารเงินประจำงวดเพื่อดำเนินการตามโครงการ และจัดทำรายละเอียดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดเตรียมแผนปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดประชุมคณะกรรมการฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดซื้อวัสดุและรายงานผล
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50280000-3282

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50280000-3282

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5028-0993

ตัวชี้วัด : 10. จำนวนการปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่เขตที่ได้รับการพัฒนาจากกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ค่าเป้าหมาย ต้น : 75.0000

ผลงานที่ทำได้ ต้น : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ต้น)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
166.00

100 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **