ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

จัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย : 50280000-3283

สำนักงานเขตบึงกุ่ม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาววิไลลักษณ์ แว่นทอง โทร.6289

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน ทำให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในเรื่องต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมรวมทั้งวัฒนธรรมประเพณี ค่านิยมต่างๆ ทำให้คนได้รับผลกระทบจาก การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และห่างเหินวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ถือปฏิบัติกันมายาวนาน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไทยห่างหายไปจากความทรงจำของชาวไทย สำนักงานเขตบึงกุ่ม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณีไทย ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ และวิถีชีวิตของความเป็นชาติไทย รวมถึงความเป็นอยู่ของคนไทยที่ยึดเหนี่ยวให้คนในสังคมมีความกตัญญู โอบอ้อมอารีต่อกัน ยึดถือประเพณีไทยในการดำรงความเป็นอยู่ จึงได้กำหนดการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป

50281000/50281000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าการร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของไทยเพิ่มมากขึ้นและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 2.2 เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงวันสำคัญของชาติ และร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 2.3 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของประชาชน กระตุ้นให้เด็ก เยาวชนได้ตะหนักถึงความสำคัญและหน้าที่ของตนเอง

เป้าหมายของโครงการ

จัดทำโครงการจัดงานวันสำคัญและอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย จำนวน 6 กิจกรรม ดังนี้ 3.1 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ดำเนินการในวันที่ 11 มกราคม 2563 3.2 กิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ดำเนินการในวันที่ 9 เมษายน 2563 3.3 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ดำเนินการในวันที่ 3 มิถุนายน 2563 3.4 กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ดำเนินการในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 3.5 กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ดำเนินการในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 3.6 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ดำเนินการในวันที่ 12 สิงหาคม 2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-27)

100.00

27/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว และนำเงินส่งคืนคลัง จำนวนเงิน 275,070 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-24)

80.00

ดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-25)

60.00

25/06/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาราชินี เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-05-25)

45.00

ดำเนินการจัดซื้อโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-24)

40.00

ยกเลิกกิจกรรมงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-25)

40.00

25/3/2563 : ยกเลิกกิจกรรมงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 เนื่องจากมีโรคติดเชื้อโควิค 2019 ระบาดในไทย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-26)

25.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมโครงการวันสงกรานต์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-23)

20.00

23/1/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุโครงการฯ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-23)

10.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุโครงการฯ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-28)

10.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมทำโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-21)

5.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอเอกสารเงินประจำงวดเพื่อดำเนินการตามโครงการ และจัดทำรายละเอียดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำแผนการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมอบหมายภารกิจ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:สรุปผลการดำเนินงานโครงการรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50280000-3283

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50280000-3283

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5028-1007

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านพหุวัฒนธรรม

ค่าเป้าหมาย ครั้ง/ปี : 2.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง/ปี : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
55.00

100 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **