ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

อบรมวิชาชีพเสริมรายได้ : 50280000-3284

สำนักงานเขตบึงกุ่ม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางวารุณี สกุลทัพ โทร.6289

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

นโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครด้านหนึ่งที่สำคัญคือ การส่งเสริมเศรษฐกิจโดยมียุทธศาสตร์ในการสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองแห่งโอกาส ทุกคนสามารถตั้งตัวและเติบโตได้ ซึ่งกลไกหนึ่งที่จะสามารถส่งเสริมให้บรรลุยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้ก็คือ การอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนที่สนใจ ให้สามารถประกอบอาชีพ ประกอบธุรกิจเพื่อเป็นรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพหรือนำความรู้ที่ได้ไปใช้เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในครอบครัวซึ่งจะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด สำนักงานเขตบึงกุ่ม ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงพิจารณาจัดทำโครงการฝึกอาชีพเสริมสร้างรายได้ เพื่อจัดการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับประชาชนได้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดอันจะนำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ ตลอดจนสามารถลดรายจ่ายในครอบครัวได้ต่อไป

50281000/50281000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพที่เรียนเพิ่มมากขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และผู้อื่น 2.2 เพื่อส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มอาชีพและเครือข่ายของผู้สำเร็จการอบรม ซึ่งจะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 2.3 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงาน สร้างรายได้ 2.4 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาวิธีการผลิต ที่ทันสมัย

เป้าหมายของโครงการ

ฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไปจำนวน 100 คน 3.1 หลักสูตร 50 ชั่วโมง ให้กับประชาชนที่สนใจ ณ สำนักงานเขตบึงกุ่ม ในวันเสาร์-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. จำนวน 5 วิชา ผู้รับการอบรมวิชาละ 20 คน รวม 100 คน ประกอบด้วย 1. วิชาแปรรูปสมุนไพร 2. วิชาสานผักตบชวา 3. วิชาศิลปะประดิษฐ์ 4. วิชาอาหารว่าง 5. วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-27)

100.00

27/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-24)

70.00

ชะลอโครงการฯ เนื่องจากมีสถานการณ์โรคระบาดโควิดในไทย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-03-25)

70.00

25/3/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ สำหรับเดือน ก.พ. - มี.ค. 63 และค่าตอบแทนวิทยากร สำหรับวันที่ 29 ก.พ.- 15 มี.ค.63 เรียบร้อยแล้ว และจะกลับมาฝึกอบรมวิชาชีพอีกครั้งช่วงวันที่ 1 - 9 ส.ค.63 (รอสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิคคลี่คลาย)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-02-26)

55.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์เพื่อจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-23)

50.00

23/1/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างเตรียมดำเนินโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-23)

10.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-28)

10.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมทำโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-21)

5.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรอเอกสารเงินประจำงวดเพื่อดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประสานสำนักพัฒนาสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอสนับสนุนวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ประชาสัมพันธ์ และเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมวิชาชีพ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดเตรียมเอกสาร และแบบฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้อง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:จัดเตรียมสถานที่และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เดือนมกราคม 2562
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:จัดอบรมวิชาชีพตามรายละเอียดโครงการ
:45%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:สรุปผลการอบรมวิชาชีพและประเมินผลโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:จัดทำเอกสารเพื่อขอออกวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมวิชาชีพ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50280000-3284

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50280000-3284

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5028-1004

ตัวชี้วัด : 4. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมอาชีพ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
40.00

100 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **