ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่ออาชญากรรม : 50280000-3287

สำนักงานเขตบึงกุ่ม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายคุณากร 6287

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยในปัจจุบันปัยหาอาชญากรรมเป็นปัญหาสำคัญประการหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากปัจจัยด้านสภาพแลดล้อมที่เป็นจุดล่อแหลม จุดเสี่ยง ทำให้ผู้กระทำผิดสามารถลงมือก่ออาชญากรรมได้โดยง่าย เช่น พื้นที่รกร้าง พื้นที่เปลี่ยว อาคารโกดังของเอกชนที่ถูกปล่อยทิ้งร้าง พื้นที่ใต้สะพานลอย หรือบริเวณป้ายรถประจำทางที่แสงไฟฟ้าส่องสว่างไม่ทั่วถึง ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ประกอบกับสถิติการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขตบึงกุ่มในปัจจุบันยังคงอยู่และที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลได้มีหนังสือแจ้งผลการสำรวจข้อมูลจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขตบึงกุ่ม ที่มีสภาพพื้นที่เป็นจุดเสี่ยงอันตรายอยู่หลายจุด เช่น วอยเปลี่ยว อาคารร้าง ป้ายรถโดยสารประจำทาง ที่รกร้างว่างเปล่า จุดเหล่านี้กลายเป็นแหล่งมั่วสุมของเหล่าอาชญากรรม ถึงแม้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกตรวจตราอยู่เป็นประจำ แต่ปัญหาก็ยังไม่หมดไป ในการนี้ เพื่อเป็นการป้องปรามอย่างเป็นรูปธรรมและบังเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบึงกุ่ม โดยฝ่ายเทศกิจ จึงได้จัดทำโครงการตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขตบึงกุ่ม

50280900/50280900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น 2. เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนตระหนักถึงภัยจากอาชยากรรม และให้ประชาชนระวังภัยที่อาจเกิดขึ้นแก่ตนเองและผู้อื่น 3. เพื่อเป็นการป้องปรามการก่ออาชญากรรม และแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการร่วมกันของส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่เขตบึงกุ่ม

เป้าหมายของโครงการ

1. เฝ้าระวังและตรวจตราไม่ให้มีอาชญากรรมเกิดขึ้นในบริเวณจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขตบึงกุ่ม ได้แก่ จุดที่ 1 บริเวณซอยเสรีไทย 8 (บ้านบุคคลสำคัญ) ถนนเสรีไทย จุดที่ 2 บริเวณซอยเสรีไทย 17 ถนนเสรีไทย จุดที่ 3 บริเวณสะพานลอยคนข้าม ปากซอยเสรีไทย 41 ถนนเสรีไทย จุดที่ 4 บริเวณสวนสาธารณะเสรีไทย ซอยเสรีไทย 53 ถนนเสรีไทย จุดที่ 5 บริเวณซอยนวมินทร์ 68 ถนนนวมินทร์ จุดที่ 6 บริเวณซอยนวมินทร์ 70 แยก 11 ถนนประเสริฐมนูกิจ จุดที่ 7 บริเวณอาคารร้าง ซอยนวมินทร์ 135 จุดที่ 8 บริเวณซอยนวมินทร์ 145 จุดที่ 9 บริเวณซอยประเสริฐมนูกิจ 42 (บ้านบุคคลสำคัญ) ถนนประเสริฐมนูกิจ จุดที่ 10 บริเวณซอยประเสริฐมนูกิจ 46 ถนนประเสริฐมนูกิจ จุดที่ 11 บริเวณอาคารร้างซอยนวลจันทร์ 25 ถนนนวลจันทร์ 2. เปลี่ยนพื้นที่จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยแก่ประชาชน 3. สร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจให้แก่ประชาชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 88.00 (2020-08-25)

88.00

25/8/2563 :จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกครวจตามจุดเสี่ยงอันตราย เช่น ซอยเปลี่ยว อาคารร้าง ป้ายรถโดยสารประจำทาง ที่รกร้างว่างเปล่า สะพานลอย ชุมชน สวนสาธารณะ จำนวน 11 จุด เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-24)

80.00

24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกครวจตามจุดเสี่ยงอันตราย เช่น ซอยเปลี่ยว อาคารร้าง ป้ายรถโดยสารประจำทาง ที่รกร้างว่างเปล่า สะพานลอย ชุมชน สวนสาธารณะ จำนวน 11 จุด เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2020-06-23)

72.00

23/6/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกครวจตามจุดเสี่ยงอันตราย เช่น ซอยเปลี่ยว อาคารร้าง ป้ายรถโดยสารประจำทาง ที่รกร้างว่างเปล่า สะพานลอย ชุมชน สวนสาธารณะ จำนวน 11 จุด เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2020-05-25)

64.00

25/05/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกครวจตามจุดเสี่ยงอันตราย เช่น ซอยเปลี่ยว อาคารร้าง ป้ายรถโดยสารประจำทาง ที่รกร้างว่างเปล่า สะพานลอย ชุมชน สวนสาธารณะ จำนวน 11 จุด เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2020-04-20)

56.00

20/4/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกครวจตามจุดเสี่ยงอันตราย เช่น ซอยเปลี่ยว อาคารร้าง ป้ายรถโดยสารประจำทาง ที่รกร้างว่างเปล่า สะพานลอย ชุมชน สวนสาธารณะ จำนวน 11 จุด เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2020-03-23)

48.00

23/3/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกครวจตามจุดเสี่ยงอันตราย เช่น ซอยเปลี่ยว อาคารร้าง ป้ายรถโดยสารประจำทาง ที่รกร้างว่างเปล่า สะพานลอย ชุมชน สวนสาธารณะ จำนวน 11 จุด เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-21)

40.00

21/2/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกครวจตามจุดเสี่ยงอันตราย เช่น ซอยเปลี่ยว อาคารร้าง ป้ายรถโดยสารประจำทาง ที่รกร้างว่างเปล่า สะพานลอย ชุมชน สวนสาธารณะ จำนวน 11 จุด เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2020-01-22)

32.00

22/1/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกครวจตามจุดเสี่ยงอันตราย เช่น ซอยเปลี่ยว อาคารร้าง ป้ายรถโดยสารประจำทาง ที่รกร้างว่างเปล่า สะพานลอย ชุมชน สวนสาธารณะ จำนวน 11 จุด เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2019-12-23)

24.00

23/12/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกครวจตามจุดเสี่ยงอันตราย เช่น ซอยเปลี่ยว อาคารร้าง ป้ายรถโดยสารประจำทาง ที่รกร้างว่างเปล่า สะพานลอย ชุมชน สวนสาธารณะ จำนวน 11 จุด เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2019-11-27)

18.00

27/11/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกครวจตามจุดเสี่ยงอันตราย เช่น ซอยเปลี่ยว อาคารร้าง ป้ายรถโดยสารประจำทาง ที่รกร้างว่างเปล่า สะพานลอย ชุมชน สวนสาธารณะ จำนวน 11 จุด เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-10-21)

8.00

21/10/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกครวจตามจุดเสี่ยงอันตราย เช่น ซอยเปลี่ยว อาคารร้าง ป้ายรถโดยสารประจำทาง ที่รกร้างว่างเปล่า สะพานลอย ชุมชน สวนสาธารณะ จำนวน 11 จุด เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50280000-3287

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50280000-3287

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5028-0985

ตัวชี้วัด : 3.พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
100.00

100 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **