ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

จัดระเบียบผู้ค้าในจุดกวดขันพิเศษ : 50280000-3289

สำนักงานเขตบึงกุ่ม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายอภิชาติ 6287

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความเจริญเติบโตทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม อย่างรวดเร็ว มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหาในหลายประการ ที่สำคัญประการหนึ่งคือปัญหาเรื่องความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากผู้ค้าในจุดกวดขันพิเศษ ผู้บริหารกรุงเทพมหานครชุดปัจจุบันได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้กำหนดนโยบายให้ทุกสำนักงานเขตไปดำเนินการทางกฎหมายอย่างจริงจังกับผู้ค้าในจุดกวดขันพิเศษ ได้แก่ บริเวณที่พักผู้โดยสารประจำทาง ทางขึ้น - ลงสะพานลอย ทางข้ามทางม้าลาย โดยรอบตู้โทรศัพท์และบริเวณผิวจราจร ด้วยสาเหตุจากปัญหาของกรุงเทพมหานครและนโยบายของผู้บริหารชุดปัจจุบัน ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบึงกุ่ม จึงได้จัดทำโครงการ จัดระเบียบผู้ค้าในจุดกวดขันพิเศษขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้เขตมีความสะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย

50280900/50280900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่เขตบึงกุ่ม 2. เพื่อสร้างระเบียบวินัยวินัยให้แก่ผู้ค้า ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การตั้งวางสินค้าในที่สาธารณะ ตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด 3. เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้ทางเท้าสัญจรได้สะดวก

เป้าหมายของโครงการ

1. การออกตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษ อย่างน้อย 2 ครั้งต่อวันต่อจุด 2. ประชาชนที่ใช้ทางเท้าบริเวณพื้นที่กวดขันพิเศษมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการออกตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษ ร้อยละ 80

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 88.00 (2020-08-25)

88.00

25/8/2563 : กวดขันผู้ค้าไม่ให้ฝ่ายฝืนในจุดกวดขันพิเศษหน้าตลาดอินทรารักษ์ บริเวณผิวการจราจร ป้ายรถโดยสารประจำทาง สะพานลอยคนเดินข้าม โดยรอบตู้จดหมายสาธารณะ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-24)

80.00

24/7/2563 : กวดขันผู้ค้าไม่ให้ฝ่ายฝืนในจุดกวดขันพิเศษหน้าตลาดอินทรารักษ์ บริเวณผิวการจราจร ป้ายรถโดยสารประจำทาง สะพานลอยคนเดินข้าม โดยรอบตู้จดหมายสาธารณะ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2020-06-23)

72.00

23/6/2563 : กวดขันผู้ค้าไม่ให้ฝ่ายฝืนในจุดกวดขันพิเศษหน้าตลาดอินทรารักษ์ บริเวณผิวการจราจร ป้ายรถโดยสารประจำทาง สะพานลอยคนเดินข้าม โดยรอบตู้จดหมายสาธารณะ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2020-05-25)

64.00

25/05/2563 : กวดขันผู้ค้าไม่ให้ฝ่ายฝืนในจุดกวดขันพิเศษหน้าตลาดอินทรารักษ์ บริเวณผิวการจราจร ป้ายรถโดยสารประจำทาง สะพานลอยคนเดินข้าม โดยรอบตู้จดหมายสาธารณะ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2020-04-20)

56.00

20/4/2563 : กวดขันผู้ค้าไม่ให้ฝ่ายฝืนในจุดกวดขันพิเศษหน้าตลาดอินทรารักษ์ บริเวณผิวการจราจร ป้ายรถโดยสารประจำทาง สะพานลอยคนเดินข้าม โดยรอบตู้จดหมายสาธารณะ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2020-03-23)

48.00

23/3/2563 : กวดขันผู้ค้าไม่ให้ฝ่ายฝืนในจุดกวดขันพิเศษหน้าตลาดอินทรารักษ์ บริเวณผิวการจราจร ป้ายรถโดยสารประจำทาง สะพานลอยคนเดินข้าม โดยรอบตู้จดหมายสาธารณะ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-21)

40.00

21/2/2563 : กวดขันผู้ค้าไม่ให้ฝ่ายฝืนในจุดกวดขันพิเศษหน้าตลาดอินทรารักษ์ บริเวณผิวการจราจร ป้ายรถโดยสารประจำทาง สะพานลอยคนเดินข้าม โดยรอบตู้จดหมายสาธารณะ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2020-01-22)

32.00

22/1/2563 : กวดขันผู้ค้าไม่ให้ฝ่ายฝืนในจุดกวดขันพิเศษหน้าตลาดอินทรารักษ์ บริเวณผิวการจราจร ป้ายรถโดยสารประจำทาง สะพานลอยคนเดินข้าม โดยรอบตู้จดหมายสาธารณะ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2019-12-23)

24.00

23/12/2562 : กวดขันผู้ค้าไม่ให้ฝ่ายฝืนในจุดกวดขันพิเศษหน้าตลาดอินทรารักษ์ บริเวณผิวการจราจร ป้ายรถโดยสารประจำทาง สะพานลอยคนเดินข้าม โดยรอบตู้จดหมายสาธารณะ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-11-27)

16.00

27/11/2562 : กวดขันผู้ค้าไม่ให้ฝ่ายฝืนในจุดกวดขันพิเศษหน้าตลาดอินทรารักษ์ บริเวณผิวการจราจร ป้ายรถโดยสารประจำทาง สะพานลอยคนเดินข้าม โดยรอบตู้จดหมายสาธารณะ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-10-21)

8.00

21/10/2562 : กวดขันผู้ค้าไม่ให้ฝ่ายฝืนในจุดกวดขันพิเศษหน้าตลาดอินทรารักษ์ บริเวณผิวการจราจร ป้ายรถโดยสารประจำทาง สะพานลอยคนเดินข้าม โดยรอบตู้จดหมายสาธารณะ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามโครงการ
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รายงานผลต่อผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50280000-3289

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50280000-3289

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5028-0985

ตัวชี้วัด : 3.พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
100.00

100 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **