ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การรณรงค์ ไม่ทิ้ง ไม่จับ ไม่ปรับ : 50280000-3291

สำนักงานเขตบึงกุ่ม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายอภิชาติ 6287

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางการเมืองการปกครอง และเศรษฐกิจของประเทศ กรุงเทพมหานครจึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกทางสังคมและสาธารณูปโภคต่างๆ อย่างครบสมบูรณ์ ซึ่งจากการที่เป็นศูนย์กลางดังกล่าว จึงทำให้เกิดการเพิ่มของประชากรในกรุงเทพมหานครและการอพยพเข้ามาของผู้มีภูมิลำเนาต่างจังหวัดเข้าสู่กรุงเทพมหานครอย่างตลอดและต่อเนื่อง แต่ในปัจจุบันประชากรส่วนใหญ่ยังขาดจิตสำนึกสาธารณะต่อการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จึงทำให้กรุงเทพมหานครประสบปัญหาด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบึงกุ่ม พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองเป็นไปอย่างบูรณาการและยั่งยืน จึงเห็นควรจัดทำโครงการเกี่ยวกับการปลูกสร้างจิตสำนึกสาธารณะต่อการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ของประชาชนในพื้นที่เขตบึงกุ่ม

50280900/50280900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้เขตบึงกุ่มเป็นเขตน่าอยู่ มีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองอย่างบูรณาการและยั่งยืน 2. ประชาชนในเขตบึงกุ่มมีจิตสำนึกต่อการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 3. เพื่อลดผู้กระทำผิดต่อพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535

เป้าหมายของโครงการ

1. การจัดให้มีจุดกวดขันผู้ทิ้งสิ่งใดๆ ในพื้นที่สาธารณะอย่างน้อย 1 จุด 2. การจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เขต อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 3. ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการมีจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับในพื้นที่สาธารณะ ร้อยละ 80

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 88.00 (2020-08-25)

88.00

25/8/2563 : กวดขันการทิ้งขยะในที่สาธารณะ โดยกำหนดให้มีการจับ ปรับ ผู้ที่ทิ้งขยะ จำนวน 1 จุด คือ หน้าสันติอโศก ถนนนวมินทร์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่เทศกิจประจำจุด จำนวน 2 คน ปฏิบัติหน้าที่เวลา 09.00 - 17.00 น. และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่ทิ้่งขยะในที่สาธารณะในเดือน กรกฎาคม 1 กิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-24)

80.00

24/7/2563 :กวดขันการทิ้งขยะในที่สาธารณะ โดยกำหนดให้มีการจับ ปรับ ผู้ที่ทิ้งขยะ จำนวน 1 จุด คือ หน้าสันติอโศก ถนนนวมินทร์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่เทศกิจประจำจุด จำนวน 2 คน ปฏิบัติหน้าที่เวลา 09.00 - 17.00 น. และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่ทิ้่งขยะในที่สาธารณะในเดือน กรกฎาคม 1 กิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2020-06-23)

72.00

23/6/2563 : กวดขันการทิ้งขยะในที่สาธารณะ โดยกำหนดให้มีการจับ ปรับ ผู้ที่ทิ้งขยะ จำนวน 1 จุด คือ หน้าสันติอโศก ถนนนวมินทร์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่เทศกิจประจำจุด จำนวน 2 คน ปฏิบัติหน้าที่เวลา 09.00 - 17.00 น. และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่ทิ้่งขยะในที่สาธารณะในเดือน มิถุนายน 1 กิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2020-05-25)

64.00

25/05/2563 : กวดขันการทิ้งขยะในที่สาธารณะ โดยกำหนดให้มีการจับ ปรับ ผู้ที่ทิ้งขยะ จำนวน 1 จุด คือ หน้าสันติอโศก ถนนนวมินทร์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่เทศกิจประจำจุด จำนวน 2 คน ปฏิบัติหน้าที่เวลา 09.00 - 17.00 น. และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่ทิ้่งขยะในที่สาธารณะในเดือนพฤษภาคม 1 กิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2020-04-20)

56.00

20/4/2563 : กวดขันการทิ้งขยะในที่สาธารณะ โดยกำหนดให้มีการจับ ปรับ ผู้ที่ทิ้งขยะ จำนวน 1 จุด คือ หน้าสันติอโศก ถนนนวมินทร์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่เทศกิจประจำจุด จำนวน 2 คน ปฏิบัติหน้าที่เวลา 09.00 - 17.00 น. และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่ทิ้่งขยะในที่สาธารณะในเดือนเมษายน 1 กิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2020-03-23)

48.00

23/3/2563 : กวดขันการทิ้งขยะในที่สาธารณะ โดยกำหนดให้มีการจับ ปรับ ผู้ที่ทิ้งขยะ จำนวน 1 จุด คือ หน้าสันติอโศก ถนนนวมินทร์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่เทศกิจประจำจุด จำนวน 2 คน ปฏิบัติหน้าที่เวลา 09.00 - 17.00 น. และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่ทิ้่งขยะในที่สาธารณะในเดือนมีนาคม 1 กิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-21)

40.00

21/2/2563 : กวดขันการทิ้งขยะในที่สาธารณะ โดยกำหนดให้มีการจับ ปรับ ผู้ที่ทิ้งขยะ จำนวน 1 จุด คือ หน้าสันติอโศก ถนนนวมินทร์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่เทศกิจประจำจุด จำนวน 2 คน ปฏิบัติหน้าที่เวลา 09.00 - 17.00 น. และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่ทิ้่งขยะในที่สาธารณะในเดือนกุมภาพันธ์ 1 กิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2020-01-22)

32.00

22/1/2563 : กวดขันการทิ้งขยะในที่สาธารณะ โดยกำหนดให้มีการจับ ปรับ ผู้ที่ทิ้งขยะ จำนวน 1 จุด คือ หน้าสันติอโศก ถนนนวมินทร์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่เทศกิจประจำจุด จำนวน 2 คน ปฏิบัติหน้าที่เวลา 09.00 - 17.00 น. และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่ทิ้่งขยะในที่สาธารณะในเดือนมกราคม 1 กิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2019-12-23)

24.00

23/12/2562 : กวดขันการทิ้งขยะในที่สาธารณะ โดยกำหนดให้มีการจับ ปรับ ผู้ที่ทิ้งขยะ จำนวน 1 จุด คือ หน้าสันติอโศก ถนนนวมินทร์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่เทศกิจประจำจุด จำนวน 2 คน ปฏิบัติหน้าที่เวลา 09.00 - 17.00 น. และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่ทิ้่งขยะในที่สาธารณะในเดือนธันวาคม 1 กิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-11-27)

16.00

27/11/2562 : กวดขันการทิ้งขยะในที่สาธารณะ โดยกำหนดให้มีการจับ ปรับ ผู้ที่ทิ้งขยะ จำนวน 1 จุด คือ หน้าสันติอโศก ถนนนวมินทร์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่เทศกิจประจำจุด จำนวน 2 คน ปฏิบัติหน้าที่เวลา 09.00 - 17.00 น. และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่ทิ้่งขยะในที่สาธารณะในเดือนพฤศจิกายน 1 กิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-10-21)

8.00

21/10/2562 : กวดขันการทิ้งขยะในที่สาธารณะ โดยกำหนดให้มีการจับ ปรับ ผู้ที่ทิ้งขยะ จำนวน 1 จุด คือ หน้าสันติอโศก ถนนนวมินทร์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่เทศกิจประจำจุด จำนวน 2 คน ปฏิบัติหน้าที่เวลา 09.00 - 17.00 น. และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่ทิ้่งขยะในที่สาธารณะในเดือน ตุลาคม 1 กิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามโครงการ
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รายงานผลต่อผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50280000-3291

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50280000-3291

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5028-0985

ตัวชี้วัด : 3.พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
100.00

100 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **