ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ถนนปลอดป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย : 50280000-3292

สำนักงานเขตบึงกุ่ม : (2563)

88.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 88.00

นายอภิชาติ 6287

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่เขต เป็นภารกิจสำคัญประการหนึ่งของสำนักงานเขต โดยมีฝ่ายเทศกิจเป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบและดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร การดำเนินการเกี่ยวกับป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตในที่สาธารณะต่างๆ ที่ผ่านมาถือว่ายังไม่ประสบความสำเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพราะยังไม่ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนและยังมีการฝ่าฝืนกฎหมายอยู่เป็นประจำ ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบึงกุ่ม ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

50280900/50280900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเป็นการสนองนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร - เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสภาะแวดล้อมที่ดีในพื้นที่เขตบึงกุ่ม - เพื่อให้ภาคเอกชนเจ้าของป้าย เกิดความสำนึกในการกระทำที่ผิดกฎหมายและไม่กระทำอีก

เป้าหมายของโครงการ

- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ ในการออกกวดขันป้ายผิดกฎหมายในที่สาธารณะอย่างน้อย 1 ครั้งต่อวัน - การดำเนินการจัดเก็บป้ายที่ตรวจพบและรายงานผลภายในเวลาที่กำหนด และมีการดำเนินคดีป้ายผิดกฎหมายที่ติดตั้งในที่สาธารณะ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 88.00 (2020-08-25)

88.00

25/8/2563 ::จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจ ถ.เสรีไทย ถ.นวมินทร์ ถ.นวลจันทร์ ถ.คลองลำเจียก ถ.ประเสริฐมนูกิจ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อวัน จัดเก็บป้าย ผิดกฏหมาย รวม 35 ป้าย ดำเนินคดี - ราย ปรับเป็นเงิน - บาท (1 ส.ค.- 25 ส.ค.63)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-24)

80.00

24/7/2563 :จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจ ถ.เสรีไทย ถ.นวมินทร์ ถ.นวลจันทร์ ถ.คลองลำเจียก ถ.ประเสริฐมนูกิจ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อวัน จัดเก็บป้าย ผิดกฏหมาย รวม 31 ป้าย ดำเนินคดี 2 ราย ปรับเป็นเงิน 8000 บาท (1 ก.ค.- 30 ก.ค.63)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2020-06-23)

72.00

23/6/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจ ถ.เสรีไทย ถ.นวมินทร์ ถ.นวลจันทร์ ถ.คลองลำเจียก ถ.ประเสริฐมนูกิจ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อวัน จัดเก็บป้าย ผิดกฏหมาย รวม 23 ป้าย ดำเนินคดี 2 ราย ปรับเป็นเงิน 8000 บาท (1 มิ.ย.- 30 มิ.ย.63)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2020-05-25)

64.00

25/05/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจ ถ.เสรีไทย ถ.นวมินทร์ ถ.นวลจันทร์ ถ.คลองลำเจียก ถ.ประเสริฐมนูกิจ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อวัน จัดเก็บป้าย ผิดกฏหมาย รวม 28 ป้าย ดำเนินคดี - ราย ปรับเป็นเงิน - บาท (1 พ.ค.- 20 พ.ค.63)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2020-04-20)

56.00

20/4/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจ ถ.เสรีไทย ถ.นวมินทร์ ถ.นวลจันทร์ ถ.คลองลำเจียก ถ.ประเสริฐมนูกิจ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อวัน จัดเก็บป้าย ผิดกฏหมาย รวม 4 ป้าย ดำเนินคดี - ราย ปรับเป็นเงิน - บาท (1 เม.ย.- 20 เม.ย.63)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2020-03-23)

48.00

23/3/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจ ถ.เสรีไทย ถ.นวมินทร์ ถ.นวลจันทร์ ถ.คลองลำเจียก ถ.ประเสริฐมนูกิจ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อวัน จัดเก็บป้าย ผิดกฏหมาย รวม 35 ป้าย ดำเนินคดี 2 ราย ปรับเป็นเงิน 8,000 บาท (1 มี.ค.- 23 มี.ค.63)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-21)

40.00

21/2/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจ ถ.เสรีไทย ถ.นวมินทร์ ถ.นวลจันทร์ ถ.คลองลำเจียก ถ.ประเสริฐมนูกิจ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อวัน จัดเก็บป้าย ผิดกฏหมาย รวม 38 ป้าย ดำเนินคดี - ราย ปรับเป็นเงิน - บาท (1 ก.พ.- 21 ก.พ.63)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2020-01-22)

32.00

22/1/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจ ถ.เสรีไทย ถ.นวมินทร์ ถ.นวลจันทร์ ถ.คลองลำเจียก ถ.ประเสริฐมนูกิจ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อวัน จัดเก็บป้าย ผิดกฏหมาย รวม 26 ป้าย ดำเนินคดี - ราย ปรับเป็นเงิน - บาท (1 ม.ค.- 21 ม.ค.63)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2019-12-23)

24.00

23/12/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจ ถ.เสรีไทย ถ.นวมินทร์ ถ.นวลจันทร์ ถ.คลองลำเจียก ถ.ประเสริฐมนูกิจ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อวัน จัดเก็บป้าย ผิดกฏหมาย รวม 41 ป้าย ดำเนินคดี 2 ราย ปรับเป็นเงิน 8,000.- บาท (1 ธ.ค.- 24 ธ.ค.62)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-11-27)

16.00

27/11/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจ ถ.เสรีไทย ถ.นวมินทร์ ถ.นวลจันทร์ ถ.คลองลำเจียก ถ.ประเสริฐมนูกิจ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อวัน จัดเก็บป้าย ผิดกฏหมาย รวม 41 ป้าย ดำเนินคดี 2 ราย ปรับเป็นเงิน 8,000.- บาท (1 พ.ย.- 27 พ.ย.62)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-10-21)

8.00

21/10/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจ ถ.เสรีไทย ถ.นวมินทร์ ถ.นวลจันทร์ ถ.คลองลำเจียก ถ.ประเสริฐมนูกิจ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อวัน จัดเก็บป้าย ผิดกฏหมาย รวม 49 ป้าย ดำเนินคดี 2 ราย ปรับเป็นเงิน 8,000.- บาท (1 ต.ค.- 20 ต.ค.62)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามโครงการ
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รายงานผลต่อผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50280000-3292

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50280000-3292

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5028-0985

ตัวชี้วัด : 3.พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
100.00

100 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **