ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการคลองสวย น้ำใส ชาวบึงกุ่มร่วมใจพัฒนา : 50280000-3293

สำนักงานเขตบึงกุ่ม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวพัชรี อินสว่าง 6259

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันพื้นที่สำนักงานเขตบึงกุ่ม มีการพัฒนาพื้นที่และการใช้ประโยชน์ที่ดินจากการเจริญเติบโตของเมือง รวมถึงการขยายตัวของชุมชน มีประชาชนสร้างบ้านเรือนพักอาศัยเพิ่มขึ้น วิถีชีวิตของชุมชนเปลี่ยนเป็นชุมชนเมือง พื้นที่ทางการเกษตรเปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัย หมู่บ้านจัดสรร อาคารชุด สถานประกอบการ ทำให้เกิดปัญหาการตั้งวางของหาบเร่แผงลอย และการจอดรถบนทางเท้า รวมทั้งผู้ประกอบการค้าบางราย ได้นำเศษอาหารทิ้งลงท่อระบายน้ำ การตั้งป้ายโฆษณากีดขวางทางเดินบนทางเท้า ทำให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม สภาพผิวจราจรชำรุดเสียหายไม่สวยงาม อีกทั้งก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วน ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรผ่านไปมา สำนักงานเขตบึงกุ่ม ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงมีแนวคิดพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนเสรีไทยช่วงแยกนิด้าถึงคลองรหัส ระยะทาง 2,900 เมตร ซึ่งสามารถเชื่อมสถานที่สำคัญ สวนนวมินทร์ภิรมย์ สวนเสรีไทย พิพิธภัณฑ์เสรีไทย วัดพิชัย และมัสยิดอัสสลามคลองกุ่ม รวมถึงแหล่งศูนย์รวมร้านอาหารในหมู่บ้านสหกรณ์ เป็นต้น โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและรับทราบรูปแบบแนวทาง เช่น การทาสีอาคาร การติดตั้งป้ายสถานที่สำคัญ บริเวณถนนเสรีไทย ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน สำนักงานเขตบึงกุ่ม จึงจัดทำโครงการ “บึงกุ่มร่วมใจ พัฒนาเสรีไทย” เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป ประชุมหารือร่วมกันเสนอแนวคิดการพัฒนาถนนเสรีไทย

50280100/50280100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของถนนเสรีไทยในความรับผิดชอบของเขตบึงกุ่ม เริ่มจากแยกนิด้าถึงคลองรหัส ระยะทาง 2,900 เมตร ให้มีความสะอาดสวยงาม 2.2 เพื่อพัฒนาปรับปรุงถนนเสรีไทย ให้มีความปลอดภัยในการใช้ทางเท้า เป็นระเบียบเรียบร้อยเกิดความสวยงาม สร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ 2.3 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และเกิดรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันในการดูแลรักษาถนนเสรีไทย

เป้าหมายของโครงการ

3.1 มีเครือข่ายการพัฒนาพื้นที่โดยมีสมาชิกเครือข่ายทุกภาคส่วน ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยงาน และจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ไม่น้อยกว่า 100 คน 3.2 มีการประชุมสมาชิกเครือข่ายเพื่อกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาและติดตามผลการดำเนินการไม้น้อยกว่า 2 ครั้ง/ปี 3.3 มีการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแผนที่กำหนดไว้แล้วเสร็จร้อยละ 100 3.4 มีช่องทางการสื่อสารทางสังคมออนไลน์ (เว็บไซต์/ Facebook) 3.4.1 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนด พร้อมภาพถ่ายก่อน-หลัง การดำเนินกิจกรรม ครบถ้วน ร้อยละ 100 3.4.2 มีสมาชิกเครือข่าย/ประชาชนแสดงความคิดเห็น/โพสต์/รีวิว/Checkin ไม่น้อยกว่า 500 ราย/ปี 3.5 มีพื้นที่สีเขียวที่เป็นอัตลักษณ์ของเขตบึงกุ่ม จำนวน 1 จุด มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20 ตารางเมตร 3.6 ประชาชนมีความพึงพอใจในการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %
เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๑ มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการเชื่อม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-16)

100.00

16/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-31)

90.00

31/8/2563 : ดำเนินการกิจกรรมพาน้องท่องแหล่งเรียนรู้ จำนวน 5 ครั้ง พัฒนาทำความสะอาดทางเดินริมคลอง ทำความสะอาดคลอง ตรวจวัดคุณภาพน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-30)

80.00

30/7/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมจัดทำระบบบำบัดน้ำเสีย กิจกรรมพาน้องท่องแหล่งเรียนรู้ ครั้งที่ 1 กิจกรรมพัฒนาคลอง ทำความสะอาดลำรางประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-30)

70.00

30/06/2563 : ดำเนินการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสีย เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ กิจกรรมให้ความรู้และเทน้ำหมักชีวภาพ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมลำรางหมู่บ้านสหกรณ์ กิจกรรมเส้นทางจักรยาน แล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-28)

60.00

28/05/2563 : ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดคลอง ทางเดินริมคลอง ต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-27)

55.00

27/04/2563 : ดำเนินการกิจกรรมล้างทำความสะอาดริมลำรางแยกหมู่บ้านสหกรณ์ พัฒนาทำความสะอาด กำจัดวัชพืช บริเวณคลองกุ่ม และลำรางแยกหมู่บ้านสหกรณ์ เป็นประจำทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-25)

45.00

25/3/2563 : ดำเนินการกิจกรรมวาดภาพเพลินตา แล้วเสร็จ และล้างทำความสะอาดริมลำรางแยกหมู่บ้านสหกรณ์ พัฒนาทำความสะอาด กำจัดวัชพืช บริเวณคลองกุ่ม และลำรางแยกหมู่บ้านสหกรณ์ เป็นประจำทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-26)

40.00

26/2/2563 : ดำเนินการล้างทำความสะอาดทางเดินริมคลอง เก็บผักตบชวาและวัชพีช ติดประกาสให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำคลองสาธารณประโยชน์ จัดเตรียมพื้นที่สำหรับกิจกรรมวาดภาพเพลินตา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-31)

30.00

31/1/2563 :จัดเตรียมพื้นที่เพื่อดำเนินการกิจกรรมทาสีกำแพงเพลินตา ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : ดำเนินการเปิดโครงการคลองสวย น้ำใส ชาวบึงกุ่มร่วมใจพัฒนา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ สวนปฏิบัติธรรม ม.สหกรณ์ โดยมีกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดคลองกุ่ม และลำรางแยกหมู่บ้านสหกรณ์ กิจกรรมฝึกอาชีพสานผักตบชวา กิจกรรมเทน้ำหมักชีวภาพ กิจกรรมล้างทำความสะอาดทางเดินริมคลอง กิจกรรมปลูกต้นไม้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 :ดำเนินการพัฒนาคลองกุ่ม และลำรางแยกหมู่บ้านสหกรณ์ตามแผนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดประชุมคณะทำงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินงวด
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครงการ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ประเมินผลโครงการและรายงานผู้บริหารทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50280000-3293

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50280000-3293

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5028-0998

ตัวชี้วัด : 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 75.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **