ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน : 50280000-3298

สำนักงานเขตบึงกุ่ม : (2563)

90.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 90.00

นางอริยา 6257 6259

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ค่าตอบแทน อป.พร. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมของ อปพร. โดยเบิกจ่ายได้ไม่เกิน 5,000 บาทต่อเดือน

50280100/50280100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับ อปพร.บึงกุ่ม 2.เพื่อเพิ่มศักยภาพของสมาชิก อปพร. เขตบึงกุ่ม ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3.เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรม อปพร.เขตบึงกุ่ม

เป้าหมายของโครงการ

เบิกจ่ายค่าตอบแทน อปพร.และเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมของ อปพร. ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสับสนุนกิจการ อปพร.พ.ศ. 2554

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-31)

90.00

31/8/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน 24800 บาท และค่าวัสดุ 2919 บาท รวม 27719 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-30)

80.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-30)

70.00

30/6/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 24000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-28)

60.00

28/05/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนพฤษภาคม จำนวน 24800 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-27)

50.00

27/04/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนเมษายน 2563 จำนวน 24000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-25)

45.00

25/3/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 24800 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-26)

40.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 23,200 บาท ค่าวัสดุ 1,125 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-31)

30.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนมกราคม 2563 จำนวน 24800 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : เบิกค่าตอบแทนเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 24800 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างเบิกค่าตอบแทนรายงานเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 24000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 24800 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินงวด
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครงการ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ประเมินผลโครงการและรายงานผู้บริหารทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50280000-3298

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50280000-3298

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5028-1003

ตัวชี้วัด : 3. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **