ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเร่งรัดการจัดเก็บภาษีสู่เป้าหมาย สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ : 50280000-3299

สำนักงานเขตบึงกุ่ม : (2563)

85.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 85.00

นางสาวจุฑามาศ รักษาศิลป์ โทร. 6271

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้กับประชาชนในด้านระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้เพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้น ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตบึงกุ่ม จึงได้จัดทำโครงการเร่งรัดจัดเก็บภาษีสู่เป้าหมาย สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ เพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาของกรุงเทพมหานครตามมิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ ร้อยละความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน ตัวชี้วัดบูรณาการ ลำดับที่ 7 ร้อยละของการจัดเก็บภาษีตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครประมาณการไว้ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด

50280500/50280500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการติดตามเร่งรัดจัดเก็บภาษี 3. เพื่อสนับสนุนการสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน 4. เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชน หน่วยงาน และกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

1. เพื่อให้สามารถเร่งรัดจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 2. เพื่อให้สามารถจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วน ทั่วถึง และถูกต้อง 3. เพื่อให้สามารถลดจำนวนลูกหนี้ค่าภาษีค้างชำระได้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-09-10)

85.00

10/09/2563 : อยู่ระหว่างการเร่งรัดจัดเก็บภาษี มียอดจัดเก็บดังนี้ 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ 3,555,524.97 บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ 192,729.37 บาท 3. ภาษีป้าย 14,911,430.51 บาท 4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 7,442,152.60 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-31)

80.00

31/08/2563 : อยู่ระหว่างการเร่งรัดจัดเก็บภาษี มียอดจัดเก็บดังนี้ 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ 3,431,525.97 บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ 145,272.42 บาท 3. ภาษีป้าย 14,779,601.61 บาท 4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 3,872,808.26 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่ม่

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

29/07/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษี3ประเภท โดยมียอดจัดเก็บดังนี้ 1.ภาษีโรงเรือน มียอดจัดเก็บ 3,292,081.97 บาท 2.ภาษีบำรุงท้องที่ มียอดจัดเก็บ 135,208.96 บาท 3.ภาษีป้าย มียอดจัดเก็บ 14,137,689.71 บาท รวมทั้งสิ้น 17,564,980.64 บาท คิดเป็น ร้อยละ 84.85

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-29)

75.00

29/06/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษี3ประเภท โดยมียอดจัดเก็บดังนี้ 1.ภาษีโรงเรือน มียอดจัดเก็บ 3,044,228.48 บาท 2.ภาษีบำรุงท้องที่ มียอดจัดเก็บ 124,963.44 บาท 3.ภาษีป้าย มียอดจัดเก็บ 13,149,132.51 บาท รวมทั้งสิ้น 16,318,324.43 บาท คิดเป็น ร้อยละ 78.83

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 69.00 (2020-05-20)

69.00

อยู่ระหว่างการดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษี3ประเภท โดยมียอดจัดเก็บดังนี้ 1.ภาษีโรงเรือน มียอดจัดเก็บ 2,752,979.46 บาท 2.ภาษีบำรุงท้องที่ มียอดจัดเก็บ 108,679.54 บาท 3.ภาษีป้าย มียอดจัดเก็บ 11,504,182.77 บาท รวมทั้งสิ้น 14,365,841.77 บาท คิดเป็น ร้อยละ 69.40

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-27)

65.00

27/04/2563 : อยู่ระหว่างการเร่งรัดจัดเก็บรายได้ โดยมียอดจัดเก็บดังนี้ 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ 2,519,324.86 บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ 106,138.43 บาท 3. ภาษีป้าย 10,967,537.30 บาท รวมทั้งสิ้น 13,593,000.59 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-26)

40.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเร่งรัดจัดเก็บภาษี 3 ประเภท มียอดจัดเก็บดังนี้ 1. ภาษีโรงเรือนฯ จัดเก็บได้ 1,786,495.86 บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ 105,915.78 บาท 3. ภาษีป้าย 6,837,095.88 บาท รวมจัดเก็บได้ทั้งสิ้น 8,729,507.52 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-26)

20.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบและเร่งรัดจัดเก็บภาษี 3 ประเภ มียอดจัดเก็บดังนี้ 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ 1,636,363.93 บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ 105,303.66 บาท 3. ภาษีป้าย 2,554,798.93 บาท รวมทั้งสิ้น 4,296,466.52 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-30)

10.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเร่งรัดจัดเก็บภาษี 3 ประเภท มียอดจัดเก็บดังนี้ 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ 1,608,437 บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ 86,200 บาท 3. ภาษีป้าย 1,205,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-12-23)

7.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในพื้นที่ จำนวน 35,000 หลัง แจ้งบัญชีรายการห้องชุด 15,000 ห้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างการรับแบบขอแก้ไขรายการห้องชุด 1,500 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2019-11-26)

6.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเร่งรัดจัดเก็บภาษี 3 ประเภท มียอดจัดเก็บ ดังนี้ 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ 401,676.10 บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ 9,304.78 บาท 3. ภาษีป้าย 738,737.50 บาท รวมทั้งสิ้น 1,149,718.38 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเร่งรัดสำรวจโรงเรือน ป้าย ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษี ประจำปี 2563 ซึ่งได้ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 จำนวน 25,000 หลังคาเรือน เพื่อเร่งรัดจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการสำรวจพื้นที่ความรับผิดชอบ
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:เร่งรัดจัดเก็บภาษี 3 ประเภท
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการจัดเก็บรายได้
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50280000-3299

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50280000-3299

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5028-0990

ตัวชี้วัด : 7. ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ 7.2. ร้อยละของการบังคับภาษี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 45.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
45.00

100 / 0
4
45.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **