ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการลงพื้นที่สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการแจ้งประเมินภาษ๊ : 50280000-3300

สำนักงานเขตบึงกุ่ม : (2563)

90.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 90.00

นางสาวจุฑามาศ รักษาศิลป์ โทร. 6271

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้กับประชาชนในด้านระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้เพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้น ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตบึงกุ่ม จึงได้จัดทำโครงการเร่งรัดจัดเก็บภาษีสู่เป้าหมาย สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ เพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาของกรุงเทพมหานครตามมิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ ร้อยละความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน ตัวชี้วัดบูรณาการ ลำดับที่ 7 ร้อยละของการจัดเก็บภาษีตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครประมาณการไว้ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด

50280500/50280500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการติดตามเร่งรัดจัดเก็บภาษี 3. เพื่อสนับสนุนการสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน 4. เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชน หน่วยงาน และกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

1. เพื่อให้สามารถเร่งรัดจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 2. เพื่อให้สามารถจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วน ทั่วถึง และถูกต้อง 3. เพื่อให้สามารถลดจำนวนลูกหนี้ค่าภาษีค้างชำระได้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-09-10)

90.00

10/09/2563 : อยู่ระหว่างการสำรวจตรวจสอบและประเมินภาษีที่ดินและปลูกสร้าง ตลอดจนการชำระภาษี มียอดจัดเก็บ 7,442,152.60 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-08-31)

5.00

31/08/2563 : อยู่ระหว่างการสำรวจตรวจสอบและประเมินภาษีที่ดินและปลูกสร้าง ตลอดจนการชำระภาษี มียอดจัดเก็บ 3,872,808.26 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-29)

85.00

29/07/2563 : ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องในระบบ P-Tax ว่าข้อมูลการคำนวณภาษีในระบบ มีความถูกต้องหรือไม่ และดำเนินการแก้ไขก่อนส่งใบแจ้งการประเมินภาษี ภดส.7,ภดส.8 ไปยังผู้ชำระภาษี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-06-29)

83.00

29/06/2563 : ดำเนินการรับคำร้อง ออกสำรวจพื้นที่จริง และแก้ไขข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากประชาชนผู้มายื่นคำร้อง ลงระบบ P-Tax2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 81.00 (2020-05-20)

81.00

20/05/2563 : ดำเนินการบันทึกข้อมูล ลงระบบ P-Tax2 ตามข้อมูลที่เจ้าหน้าที่สำรวจและข้อมูลที่มีใน ภรด.2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 81.00 (2020-04-27)

81.00

27/04/2563 : อยู่ระหว่างการลงข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 81.00 (2020-03-26)

81.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบันทึกข้อมูลที่ได้จากการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 980 แปลง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-02-26)

80.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการบันทึกข้อมูลจากตรวจสอบเพื่อแจ้งรายรายทรัพย์สินให้กับเจ้าของกรรมสิทธิ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-01-30)

80.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมระบบการบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-12-23)

80.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสำรวจและบันทึกรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/อาคารชุด รวมถึงการรับแบบขอแก้ไขรายการห้องชุด จำนวน 15,000 ห้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-11-26)

80.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการลงพื้นที่สำรวจถนนนวลจันทร์ เพื่อเร่งรัดการดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลภาษีปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลงพื้นที่สำรวจโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อเป็นฐานการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ลงพื้นที่สำรวจ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:แจ้งประเมินภาษี
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปผลการดำเนินการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50280000-3300

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50280000-3300

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5028-0989

ตัวชี้วัด : 7. ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ 7.1 ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
45.00

100 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **