ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม : 50280000-3301

สำนักงานเขตบึงกุ่ม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวกรรณิการ์ ทองชุม 6284

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ตามที่ สนค. กำหนด

50280800/50280800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตามที่ สนค. กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

ตามที่ สนค. กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/09/2563 : งบประมาณหลังปรับโอน 294,453,105.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 261,702,491.36 บาท คิดเป็น 88.88 % 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณ 122,692,300.00 เบิกจ่าย 108,781,647.02บาท คิดเป็น 88.66 % 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณ 31,556,600.00 เบิกจ่าย 28,167,420.52 บาท คิดเป็น 89.26 % 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณ 52,779,931.00 เบิกจ่าย 49,584,064.17 บาท คิดเป็น 93.94 % 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 9,560,262.00 เบิกจ่าย 9,559,455.48 บาท คิดเป็น 99.99 % 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ 6,634,100.00 เบิกจ่าย 6,634,100.00 บาท คิดเป็น 100.00 % - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 31,614,505.00 เบิกจ่าย 23,894,505.00 บาท คิดเป็น 75.58 % 5. หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณ 15,636,000.00 เบิกจ่าย 11,556,620.00 บาท คิดเป็น 73.91 % 6. หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณ 23,979,407.00 เบิกจ่าย 23,524,679.16 บาท คิดเป็น 98.10 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2020-08-26)

66.00

26/08/2563 : งบประมาณหลังปรับโอน 313,374,359.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 206,501,678.77 บาท คิดเป็น 65.90 % 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณ 122,692,300.00 เบิกจ่าย 88,749,722.73 บาท คิดเป็น 72.34 % 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณ 31,556,600.00 เบิกจ่าย 23,284,674.52 บาท คิดเป็น 73.79 % 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณ 60,262,086.00 เบิกจ่าย 40,972,637.15 บาท คิดเป็น 67.99 % 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 12,927,500.00 เบิกจ่าย 8,524,469.35 บาท คิดเป็น 65.94 % 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ 6,634,100.00 เบิกจ่าย 4,664,100.00 บาท คิดเป็น 70.30 % - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 31,614,505.00 เบิกจ่าย 16,428,641.50 บาท คิดเป็น 51.97 % 5. หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณ 17,076,000.00 เบิกจ่าย 6,108,740.00 บาท คิดเป็น 35.77 % 6. หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณ 30,611,268.00 เบิกจ่าย 17,768,693.52 บาท คิดเป็น 58.05 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 63.00 (2020-07-29)

63.00

29/07/2563 :งบประมาณหลังปรับโอน 315,907,418.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 199,449,828.72 บาท คิดเป็น 63.14 % 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณ 122,692,300.00 เบิกจ่าย 88,716,469.24 บาท คิดเป็น 72.31 % 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณ 31,556,600.00 เบิกจ่าย 23,284,674.52 บาท คิดเป็น 73.79 % 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณ 60,403,250.00 เบิกจ่าย 37,485,355.90 บาท คิดเป็น 62.06 % 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 12,927,500.00 เบิกจ่าย 7,744,601.29 บาท คิดเป็น 59.91 % 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ 6,634,100.00 เบิกจ่าย 4,664,100.00 บาท คิดเป็น 70.30 % - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 31,614,505.00 เบิกจ่าย 16,428,614.50 บาท คิดเป็น 51.97 % 5. หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณ 18,276,000.00 เบิกจ่าย 5,780,570.00 บาท คิดเป็น 31.63 % 6. หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณ 31,803,163.00 เบิกจ่าย 15,345,416.27 บาท คิดเป็น 48.25 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 59.00 (2020-06-24)

59.00

24/06/2563 : งบประมาณหลังปรับโอน 317,399,995.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 186,777,980.09 บาท คิดเป็น 58.85 % 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณ 122,692,300.00 เบิกจ่าย 87,741,836.04 บาท คิดเป็น 71.51 % 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณ 31,556,600.00 เบิกจ่าย 23,323,668.13 บาท คิดเป็น 73.91 % 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณ 60,403,250.00 เบิกจ่าย 33,706,495.11 บาท คิดเป็น 55.80 % 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 12,927,500.00 เบิกจ่าย 6,559,196.85 บาท คิดเป็น 50.74 % 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ 6,634,100.00 เบิกจ่าย 4,664,100.00 บาท คิดเป็น 70.30 % - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 31,614,505.00 เบิกจ่าย 10,580,905.00 บาท คิดเป็น 33.47 % 5. หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณ 18,276,000.00 เบิกจ่าย 5,780,570.00 บาท คิดเป็น 31.63 % 6. หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณ 33,295,740.00 เบิกจ่าย 14,421,208.96 บาท คิดเป็น 43.31 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.00 (2020-05-25)

53.00

25/05/2563 : งบประมาณหลังปรับโอน 317,399,995.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 170,400,725.62 บาท คิดเป็น 53.69 % 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณ 122,692,300.00 เบิกจ่าย 77,958,207.33 บาท คิดเป็น 63.54 % 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณ 31,556,600.00 เบิกจ่าย 20,816,443.07 บาท คิดเป็น 65.97 % 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณ 60,403,250.00 เบิกจ่าย 31,105,211.42 บาท คิดเป็น 51.50 % 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 12,927,500.00 เบิกจ่าย 6,154,976.85 บาท คิดเป็น 47.61 % 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ 6,634,100.00 เบิกจ่าย 4,664,100.00 บาท คิดเป็น 70.30 % - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 31,614,505.00 เบิกจ่าย 10,580,905.00 บาท คิดเป็น 33.47 % 5. หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณ 18,276,000.00 เบิกจ่าย 5,780,570.00 บาท คิดเป็น 31.63 % 6. หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณ 33,295,740.00 เบิกจ่าย 13,340,311.95 บาท คิดเป็น 40.07 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 44.00 (2020-04-23)

44.00

23/04/2563 : งบประมาณหลังปรับโอน 327,291,995.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 145,677,120.34 บาท คิดเป็น 44.51 % 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณ 132,164,300.00 เบิกจ่าย 68,367,013.46 บาท คิดเป็น 51.73 % 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณ 31,968,600.00 เบิกจ่าย 18,233,567.00 บาท คิดเป็น 57.04 % 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณ 60,403,250.00 เบิกจ่าย 27,629,177.26 บาท คิดเป็น 45.74 % 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 12,927,500.00 เบิกจ่าย 5,727,591.92 บาท คิดเป็น 44.31 % 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ 6,634,100.00 เบิกจ่าย 1,372,100.00 บาท คิดเป็น 20.68 % - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 31,614,505.00 เบิกจ่าย 5,557,505.00 บาท คิดเป็น 17.58 % 5. หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณ 18,276,000.00 เบิกจ่าย 5,780,570.00 บาท คิดเป็น 31.63 % 6. หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณ 33,303,740.00 เบิกจ่าย 13,009,595.70 บาท คิดเป็น 39.06 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 31.79 (2020-03-23)

31.79

23/3/2563 : มีนาคม 2563 หลังปรับโอน ยอดเบิกจ่าย 104,269,780.33 บาท คิดเป็น 31.79 % 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณ 132,164,300.00 เบิกจ่าย 49,358,785.20 บาท คิดเป็น 37.35 % 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณ 31,968,600.00 เบิกจ่าย 13,048,317.42 บาท คิดเป็น 40.82 % 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณ 60,403,250.00 เบิกจ่าย 19,130,686.82 บาท คิดเป็น 31.67 % 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 12,927,500.00 เบิกจ่าย 4,674,994.89 บาท คิดเป็น 36.16 % 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ 6,652,100.00 เบิกจ่าย 1,372,100.00 บาท คิดเป็น 20.63 % - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 31,822,505.00 เบิกจ่าย 2,591,263.00 บาท คิดเป็น 8.14 % 5. หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณ 18,276,000.00 เบิกจ่าย 4,589,180.00 บาท คิดเป็น 25.11 % 6. หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณ 33,757,940.00 เบิกจ่าย 9,504,453.00 บาท คิดเป็น 28.15 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.12 (2020-02-24)

24.12

24/2/2563 : กุมภาพันธ์ 2563 หลังปรับโอน ยอดเบิกจ่าย 79,104,929.95 บาท คิดเป็น 24.12 % 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณ 132,164,300.00 เบิกจ่าย 39,616,529.21 บาท คิดเป็น 29.98 % 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณ 31,968,600.00 เบิกจ่าย 10,413,283.55 บาท คิดเป็น 32.57 % 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณ 60,403,250.00 เบิกจ่าย 15,265,192.01 บาท คิดเป็น 25.27 % 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 12,927,500.00 เบิกจ่าย 4,127,064.91 บาท คิดเป็น 31.92 % 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ 6,652,100.00 เบิกจ่าย 1,372,100.00 บาท คิดเป็น 20.63 % - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 31,822,505.00 เบิกจ่าย 367,973.00 บาท คิดเป็น 1.16 % 5. หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณ 18,276,000.00 เบิกจ่าย 3,281,810.00 บาท คิดเป็น 17.96 % 6. หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณ 33,757,940.00 เบิกจ่าย 4,660,977.27 บาท คิดเป็น 13.81 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.62 (2020-01-22)

16.62

22/1/2563 : มกราคม 2563 หลังปรับโอน ยอดเบิกจ่าย 56,166,435.18 บาท คิดเป็น 16.62% 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณ 132,164,300.00 เบิกจ่าย 29,462,000.76 คิดเป็น 22.29% 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณ 31,968,600.00 เบิกจ่าย 7,800,380.32 คิดเป็น 24.40% 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณ 60,403,250.00 เบิกจ่าย 10,219,702.87 คิดเป็น 16.92% 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 12,927,500.00 เบิกจ่าย 3,065,466.77 คิดเป็น 23.71% 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ 6,652,250.00 เบิกจ่าย 1,372,100.00 คิดเป็น 20.63% - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 41,918,000.00 เบิกจ่าย - คิดเป็น 0.00% 5. หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณ 18,276,000.00 เบิกจ่าย 1,488,890.00 คิดเป็น 8.15% 6. หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณ 33,657,200.00 เบิกจ่าย 2,757,894.46 คิดเป็น 8.19%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.30 (2019-12-23)

10.30

23/12/2562 : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2562 หลังปรับโอน ยอดเบิกจ่าย 34,808,432.13 บาท คิดเป็น 10.30% 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณ 132,164,300.00 เบิกจ่าย 20,053,269.31 คิดเป็น 15.17% 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณ 31,968,600.00 เบิกจ่าย 5,178,578.32 คิดเป็น 16.20% 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณ 60,381,500.00 เบิกจ่าย 5,779,744.57 คิดเป็น 9.57% 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 9,696,800.00 เบิกจ่าย 1,760,239.84 คิดเป็น 13.62% 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ 6,677,600.00 เบิกจ่าย 493,250.00 คิดเป็น 7.39% - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 41,918,000.00 เบิกจ่าย - คิดเป็น 0.00% 5. หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณ 18,276,000.00 เบิกจ่าย 585,360.00 คิดเป็น 3.20% 6. หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณ 33,274,600.00 เบิกจ่าย 957,990.09 คิดเป็น 2.85%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.01 (2019-11-26)

5.01

26/11/2562 : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 หลังปรับโอน ยอดเบิกจ่าย 16,916,581.11 บาท คิดเป็น 5.01% 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณ 132,164,300.00 เบิกจ่าย - คิดเป็น (ใช้เงินยืมสะสม) 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณ 31,968,600.00 เบิกจ่าย - คิดเป็น (ใช้เงินยืมสะสม) 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณ 60,381,500.00 เบิกจ่าย 3,046,247.15 คิดเป็น 5.04% 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 9,696,800.00 เบิกจ่าย 1,532,783.31 คิดเป็น 11.86% 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ 6,677,600.00 เบิกจ่าย 30,800.00 คิดเป็น 0.46% - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 41,918,000.00 เบิกจ่าย - คิดเป็น 0.00% 5. หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณ 18,276,000.00 เบิกจ่าย 167,420.00 คิดเป็น 0.92% 6. หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณ 33,274,600.00 เบิกจ่าย 318,952.26 คิดเป็น 0.95%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.85 (2019-10-24)

3.85

24/10/2562 : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2562 หลังปรับโอน ยอดเบิกจ่าย 12,860,954.62 บาท คิดเป็น 3.85% 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณ 132,164,300.00 เบิกจ่าย 9,248,599.03 คิดเป็น 7.00% 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณ 31,968,600.00 เบิกจ่าย 2,580,000.00 คิดเป็น 8.07% 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณ 60,381,500.00 เบิกจ่าย 92,147.79 คิดเป็น 0.15% 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 9,696,800.00 เบิกจ่าย 940,207.80 คิดเป็น 9.70% 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ 6,677,600.00 เบิกจ่าย - คิดเป็น 0.00% - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 41,918,000.00 เบิกจ่าย - คิดเป็น 0.00% 5. หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณ 18,276,000.00 เบิกจ่าย - คิดเป็น 0.00 % 6. หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณ 33,274,600.00 เบิกจ่าย - คิดเป็น 0.00%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50280000-3301

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50280000-3301

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5028-0994

ตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 88.8800

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
31.79

100 / 100
3
59.00

100 / 0
4
88.88

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **