ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิท้ศน์ถนนเสรีไทย : 50280000-3321

สำนักงานเขตบึงกุ่ม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวฐิตินันท์ ไชยแสง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันพื้นที่สำนักงานเขตบึงกุ่ม มีการพัฒนาพื้นที่และการใช้ประโยชน์ที่ดินจากการเจริญเติบโตของเมือง รวมถึงการขยายตัวของชุมชน มีประชาชนสร้างบ้านเรือนพักอาศัยเพิ่มขึ้น วิถีชีวิตของชุมชนเปลี่ยนเป็นชุมชนเมือง พื้นที่ทางการเกษตรเปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัย หมู่บ้านจัดสรร อาคารชุด สถานประกอบการ ทำให้เกิดปัญหาการตั้งวางของหาบเร่แผงลอย และการจอดรถบนทางเท้า รวมทั้งผู้ประกอบการค้าบางราย ได้นำเศษอาหารทิ้งลงท่อระบายน้ำ การตั้งป้ายโฆษณากีดขวางทางเดินบนทางเท้า ทำให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม สภาพผิวจราจรชำรุดเสียหายไม่สวยงาม อีกทั้งก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วน ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรผ่านไปมา สำนักงานเขตบึงกุ่ม ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงมีแนวคิดพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนเสรีไทยช่วงแยกนิด้าถึงคลองรหัส ระยะทาง 2,900 เมตร ซึ่งสามารถเชื่อมสถานที่สำคัญ สวนนวมินทร์ภิรมย์ สวนเสรีไทย พิพิธภัณฑ์เสรีไทย วัดพิชัย และมัสยิดอัสสลามคลองกุ่ม รวมถึงแหล่งศูนย์รวมร้านอาหารในหมู่บ้านสหกรณ์ เป็นต้น โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและรับทราบรูปแบบแนวทาง เช่น การทาสีอาคาร การติดตั้งป้ายสถานที่สำคัญ บริเวณถนนเสรีไทย ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน สำนักงานเขตบึงกุ่ม จึงจัดทำโครงการ “บึงกุ่มร่วมใจ พัฒนาเสรีไทย” เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป ประชุมหารือร่วมกันเสนอแนวคิดการพัฒนาถนนเสรีไทย

50280600/50280600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของถนนเสรีไทยในความรับผิดชอบของเขตบึงกุ่ม เริ่มจากแยกนิด้าถึงคลองรหัส ระยะทาง 2,900 เมตร ให้มีความสะอาดสวยงาม 2.2 เพื่อพัฒนาปรับปรุงถนนเสรีไทย ให้มีความปลอดภัยในการใช้ทางเท้า เป็นระเบียบเรียบร้อยเกิดความสวยงาม สร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ 2.3 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และเกิดรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันในการดูแลรักษาถนนเสรีไทย

เป้าหมายของโครงการ

1 ถนนเสรีไทยในความรับผิดชอบของเขตบึงกุ่ม ตั้งแต่แยกนิด้าถึงคลองรหัส ระยะทาง 2,900 เมตร ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม 2 ประชาชนริมถนนเสรีไทย และผู้ใช้ทางเท้าบริเวณถนนเสรีไทย มีความปลอดภัยและเกิดความประทับใจในการใช้ทางเท้าบริเวณถนนเสรีไทย 3 ประชาชนบริเวณริมถนนเสรีไทย ทั้งสองฝั่ง เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาถนนเสรีไทย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-16)

100.00

16/09/2563 : พัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิท้ศน์ถนนเสรีไทย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-22)

95.00

22/08/2563 : พัฒนาทำความสะอาดเกาะกลางถนนเสรีไทย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-30)

90.00

30/7/2563 : ปลูกซ่อมต้นไม้บริเวณป้ายอัตลักษณ์เขตบึงกุ่ม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-19)

85.00

19/06/2563 : ปรับปรุงเกาะกลางถนนเสรีไทย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-22)

75.00

22/05/2563 : ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเสรีไทย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-27)

70.00

27/04/2563 : ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเสรีไทย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-25)

65.00

25/3/2563 : เบิกจ่ายค่าวัสดุดำเนินการ.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-02-21)

55.00

21/2/2563 : ล้างทำความสะอาดถนน และตัดแต่งต้นไม้เกาะกลางถนนเสรีไทย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-01-31)

45.00

31/1/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ล้างทำความสะอาดถนนเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-12-20)

35.00

20/12/2562 : ทำความสะอาดถนนเสรีไทย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-27)

20.00

27/11/2562 : ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-20)

10.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไมมี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปและประเมินผล
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50280000-3321

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50280000-3321

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5028-0992

ตัวชี้วัด : 9. ร้อยละความสำเร็จในการการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ถนนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 90.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
90.00

100 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **