ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) : 50290000-3083

สำนักงานเขตสาทร : (2561)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายณัฐชนนท์ ชญาน์ธนวิชญ์ (7236)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อป้องกันและดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับสถานที่ราชการ เขตชุมชน และสถานที่สาคัญ เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มความปลอดภัยเพื่อให้การสนับสนุนการทำงานร่วมกับฝ่ายความมั่นคง การตรวจสอบภาพบริเวณที่เกิดเหตุ จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งการสำเนาภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อใช้ในการสืบสวนและนำไปประกอบคดีจากเหตุสาธาณภัยดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

50290900/50290900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อป้องกันและดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับสถานที่ราชการ เขตชุมชน และสถานที่สาคัญภายในพื้นที่เขต 2.เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยว โดยใช้ระบบโทรทัศน์วงจรปิดในการเฝูาระวังการกระทาความผิด ตรวจจับการกระทาความผิด และบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานในการดาเนินคดี 3.ช่วยเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ตารวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงสามารถทางานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด 4.สามารถใช้ข้อมูลจากกล้องวงจรปิดในการสืบค้นและเป็นหลักฐานในการติดตามเหตุการณ์ต่างๆเพื่อความรวดเร็วและแม่นยาในการจับกุมผู้กระทาความผิด ที่ก่อเหตุในพื้นที่ได้

เป้าหมายของโครงการ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ตามบัญชีราชื่อติดตั้งกล้อง (CCTV) อย่างน้อย 1 ครั้ง/วัน/จุด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2018-09-14)

100.00

14/9/2561 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2018-08-27)

95.00

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ตามบัญชีราชื่อติดตั้งกล้อง อย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2018-07-26)

90.00

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ตามบัญชีราชื่อติดตั้งกล้อง อย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2018-06-27)

80.00

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ตามบัญชีราชื่อติดตั้งกล้อง อย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2018-05-31)

70.00

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ตามบัญชีราชื่อติดตั้งกล้อง อย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2018-04-26)

60.00

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ตามบัญชีราชื่อติดตั้งกล้อง อย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2018-03-26)

50.00

เจ้าหน้าที่ออกตรวจตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (จุดติดตั้งตู้เขียวระวังภัย) ในพื้นที่เขตสาทร รวม 17 จุด อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2018-02-27)

40.00

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ตามบัญชีราชื่อติดตั้งกล้อง อย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2018-01-29)

30.00

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ตามบัญชีราชื่อติดตั้งกล้อง อย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2017-12-25)

20.00

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ตามบัญชีราชื่อติดตั้งกล้อง อย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2017-11-28)

10.00

28/11/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2017-10-31)

5.00

31/10/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50290000-3083

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50290000-3083

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5029-0753

ตัวชี้วัด : บ.1.ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตรา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **