ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : 50290000-3221

สำนักงานเขตสาทร : (2563)

75

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 75

นายปัณณวิชญ์ จิรโรจอัครกุล โทร. 7230

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

- สำนักงานเขตสาทร ได้เล็งเห็นความสำคัญของคณะกรรมการสถานศึกษา ในการมีบทบาทมีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบต่างๆ ทั้งเสนอแนวทางการกำหนดนโยบาย การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา การจัดประชุมสัมมนาเพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีการรวมพลังระดมความคิดของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยทำให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาและโรงเรียน เพื่อร่วมกันอภิปรายถึงปัญหา สรุปปัญหา ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการร่วมพัฒนาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสาทร ให้ก้าวหน้าต่อไป

50290700/50290700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ และผู้เกี่ยวข้องได้รับความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งประสบการณ์ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 2. เพื่อพัฒนาให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 3. เพื่อสร้างความตระหนักแก่คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ ตลอดจนความจำเป็นของการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาอย่างแท้จริง 4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นระหว่างกัน 5. เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตสาทร 6. เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครของสำนักงานเขตสาทร

เป้าหมายของโครงการ

- ด้านปริมาณ เป็นการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ จำนวน 4 ครั้ง ในระดับโรงเรียน ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการที่เป็นผู้แทนครู กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการที่เป็นผู้แทนกรุงเทพมหานคร กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนละไม่เกิน 15 คน และข้าราชการระดับ 3 – 8 (ผู้แทนครูและผู้บริหารสถานศึกษา) - ด้านคุณภาพ 1. เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการดำเนินงานในโรงเรียน 2. เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสนับสนุนการดำเนินกิจการในโรงเรียนร่วมให้คำปรึกษาแนะนำ ช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และมีสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อกัน 3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นระหว่างกัน ทำให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษา และโรงเรียน เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและร่วมพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้มีประสิทธิภาพและเจริญก้าวหน้าต่อไป

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-24)

75.00

24/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-01)

70.00

1/7/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-25)

65.00

25/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-24)

60.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-27)

50.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ครั้งที่ 1 - โรงเรียนวัดดอนจัดประชุมเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 - โรงเรียนวัดยานนาวาจัดประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ครั้งที่ 2 - โรงเรียนวัดดอนเตรียมจัดประชุมวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 - โรงเรียนวัดยานนาวาเตรียมจัดประชุมวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-26)

40.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ครั้งที่ 1 - โรงเรียนวัดดอนจัดประชุมเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 - โรงเรียนวัดยานนาวาจัดประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ครั้งที่ 2 - โรงเรียนวัดดอนเตรียมจัดประชุมวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 - โรงเรียนวัดยานนาวาเตรียมจัดประชุมวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-24)

30.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนวัดดอนจัดประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนวัดยานนาวาจัดประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-27)

20.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนวัดดอนจัดประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนวัดยานนาวาจัดประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนวัดดอนจัดประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนวัดยานนาวาจัดประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมข้อมูลจัดประชุมครั้งที่ 1 ในเดือน มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:โรงเรียนจัดสัมมนา จำนวน 4 ครั้ง สำนักงานเขตจัดประชุมแบบไป-กลับ จำนวน 1 วัน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปผลประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50290000-3221

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50290000-3221

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5029-0822

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 50
3
0.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

0 / 0
2
50.00

100 / 50
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **