ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต : 50290000-3223

สำนักงานเขตสาทร : (2563)

75

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 75

นายปัณณวิชญ์ จิรโรจอัครกุล โทร. 7230

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

-การจัดการศึกษาในปัจจุบัน รัฐบาลได้ให้ความสนใจในด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในการผลักดันให้การปฏิรูปการศึกษาประสบความสำเร็จมากที่สุด คือ ครู กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ก่อให้เกิดข้อมูลข่าวสารความรู้ใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย ทำให้ครูต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การเรียนการสอนให้เข้ากับยุคสมัยเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ ทันต่อความรู้ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นกับการเรียน การสอนปัจจุบัน จึงเป็นการเรียนร่วมกันระหว่างครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และทุกฝ่ายต้องร่วมกันหาแนวทางแก้ไขกรณีที่เกิดปัญหาในการแก้ปัญหาด้านการเรียนการสอนที่ครูสามารถดำเนินการในระหว่าง การเรียนการสอน โดยไม่ต้องเสียเวลาการปฏิบัติงาน และเกิดผลดีต่อการเรียนการสอนในห้องเรียน จึงเป็นกระบวนการหนึ่งที่ครูต้องนำไปใช้เป็นเครื่องมือการประเมินการทำงานของตนเอง และเป็นการค้นหา แนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะที่ปฏิบัติการสอน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

50290700/50290700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการและแนวทางการปฏิบัติในการเรียนการสอน 2. เพื่อให้ครูได้ร่วมกันวางแผนปฏิบัติงานด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายใต้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ 3. เพื่อให้ครูได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน

เป้าหมายของโครงการ

- ด้านปริมาณ ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ในสังกัดสำนักงานเขตสาทร ได้แก่ โรงเรียนวัดดอน และโรงเรียนวัดยานนาวา ผู้เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ จำนวนทั้งสิ้น 50 คน - ด้านคุณภาพ ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ไปพัฒนาการเรียน การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-24)

75.00

24/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-01)

70.00

1/7/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-25)

65.00

25/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-24)

60.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-27)

55.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลและเอกสารการจัดอบรมในเดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-26)

50.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลและเอกสารการจัดอบรมในเดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-24)

30.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลในการจัดอบรมและหาวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-27)

20.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลในการจัดอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลในการจัดอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลเพือ่จัดอบรมให้แก่ข้าราชการครูในเดือนมีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อจัดทำแผนงานโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการตามโครงการฯ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรุปผล ประเมินผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50290000-3223

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50290000-3223

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5029-0822

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 50
3
0.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

0 / 0
2
50.00

100 / 50
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **