ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงซอยสาทร 9 : 50290000-3235

สำนักงานเขตสาทร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายสมศักดิ์ กองไชย ต่อ 7215

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

-โครงการก่อสร้างหรือปรับปรุง ถนน ตรอก ซอย ทางเชื่อมทางลัดในพื้นที่รับผิดชอบ ภายในปีงบประมาณ เพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อยสวยงาม และเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากถนนและทางเท้ามีระดับต่ำ รวมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจราจรให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการใช้เส้นทางหรือหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรในถนนสายหลัก การดำเนินการแล้วเสร็จ หมายถึง การดำเนินการโครงการแล้วเสร็จถึงขั้นตอนเบิกจ่ายงบประมาณภายในปีงบประมาณ 2563 หรือสามารถกันเงินเหลื่อมปีได้ตามกำหนดเวลา

50290300/50290300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการก่อสร้างหรือปรับปรุง ถนน ตรอง ซอย ทำทางเชื่อมทางลัดในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ภายในปีงบประมาณ เพื่อความ เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม และเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจากถนนและทางเท้ามีระดับต่ำ รวมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจราจรให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการใช้เส้นทางหรือหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรในถนนสายหลัก

เป้าหมายของโครงการ

-เพื่อให้ประชาชนไดัรบความสะดวกสบายในการใช้ถนน และลดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ -ประชาชนมีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 80

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-25)

100.00

25/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ทอดแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจได้ ร้อยละ 87

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.00 (2020-07-30)

99.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินและทอดแบบสอบถาม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.00 (2020-06-29)

99.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินและทอดแบบสอบถาม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-26)

75.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 และอยู่ระหว่างตรวจรับงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-29)

70.00

29/04/2563 : ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดแรก และอยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดแรก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-30)

60.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่งดำเนินการปรับปรุงได้ผลงาน 60%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-28)

50.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างปรับปรุงผลงานได้ 20%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-29)

40.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างปรับปรุงผลงาน 5%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-12-25)

35.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่งรอลงนามสัญญา วันที่ 27 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-28)

25.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โครงการดังกล่าวได้ผู้รับจ้างแล้วและอยู่ระหว่างลงนามในสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติโครงการตามแผน และอยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจ ออกแบบ จัดทำรายการและประมาณราคม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการหาผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม
:50%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขั้น่ตอนการตรวจรับงานงวดแรก (อยู่ระหว่างตรวจรับงาน-เบิกจ่าย)
:10%
เริ่มต้น :2020-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ขั้นตอนตรวจรับงานงวดหลัง(อยู่ระหว่างตรวจรับงาน-เบิกจ่าย)
:10%
เริ่มต้น :2020-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50290000-3235

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50290000-3235

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5029-0822

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 50
3
0.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

0 / 0
2
50.00

100 / 50
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **