ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงซอยจันทน์ 37 : 50290000-3244

สำนักงานเขตสาทร

35.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 35.00

นายสมศักดิ์ กองไชย ต่อ 7215

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

-โครงการก่อสร้างหรือปรับปรุง ถนน ตรอก ซอย ทางเชื่อมทางลัดในพื้นที่รับผิดชอบ ภายในปีงบประมาณ เพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อยสวยงาม และเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากถนนและทางเท้ามีระดับต่ำ รวมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจราจรให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการใช้เส้นทางหรือหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรในถนนสายหลัก การดำเนินการแล้วเสร็จ หมายถึง การดำเนินการโครงการแล้วเสร็จถึงขั้นตอนเบิกจ่ายงบประมาณภายในปีงบประมาณ 2563 หรือสามารถกันเงินเหลื่อมปีได้ตามกำหนดเวลา

50290300/50290300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการก่อสร้างหรือปรับปรุง ถนน ตรอง ซอย ทำทางเชื่อมทางลัดในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ภายในปีงบประมาณ เพื่อความ เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม และเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจากถนนและทางเท้ามีระดับต่ำ รวมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจราจรให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการใช้เส้นทางหรือหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรในถนนสายหลัก

เป้าหมายของโครงการ

-เพื่อให้ประชาชนไดัรบความสะดวกสบายในการใช้ถนน และลดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ -ประชาชนมีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 80

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-12-25)

35.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -อยู่ระหว่างลงนามสัญญา วันที่ 27 ธ.ค. 62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-28)

25.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ได้ผู้รับจ้างแล้ว และอยู่ระหว่างลงนามในสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติโครงการตามแผน และอยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจ ออกแบบ จัดทำรายการและประมาณราคม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการหาผู้รับจ้างดำเนินดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม
:50%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 4
:ขั้น่ตอนการตรวจรับงานงวดแรก (อยู่ระหว่างตรวจรับงาน-เบิกจ่าย)
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01
ขั้นตอน 5
:ขั้นตอนการตรวจรับงานงวดหลัง(อยู่ระหว่างตรวจรับงาน-เบิกจ่าย)
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50290000-3244

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50290000-3244

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5029-0822

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 25.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **