ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) : 50290000-3248

สำนักงานเขตสาทร

20.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20.00

นายฉัตรชัย อังสุเชษฐานนท์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตสาทรในฐานะศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนระดับเขตตามพระราชบัญญัติป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน พ.ศ.๒๕47 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา สำนักงานเขตสาทร ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรหลัก ให้กับประชาชนในพื้นที่เขต รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑7 รุ่น เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อันจะเป็นกำลังสนับสนุนและพร้อมที่จะช่วยเหลือทางราชการในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนยามเมื่อเกิดภัยพิบัติได้อย่างถูกต้องทันต่อเหตุการณ์ สำนักงานเขตสาทรได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนเขตสาทรเป็นหลักสูตรทบทวน (ไม่พักค้าง) หลักสูตรประกอบด้วยการบรรยายภาคทฤษฎี และการฝึกภาคปฏิบัติ จากวิทยากรที่มีความรู้ ประสบการณ์และผ่านการปฏิบัติงานมาแล้ว ทั้งนี้ เพื่อต้องการสร้างบุคลากรด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของสำนักงานเขตสาทร ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างแท้จริง

50290100/50290100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างประสบการณ์ความคิดเห็นด้านการป้องกันภัย และบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ ๒.๒ เพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ ๒.๓ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรทบทวน จำนวน 50 คน โดยรับสมัครจากสมาชิก อปพร.เขตสาทร ที่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรหลักมาแล้ว

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..กำหนดวันอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการจัดอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-23)

5.00

23/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ติดต่อขอรับการสนับสนุนวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม อปพร. จำนวน 5๐ คน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สำหรับการฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการฝึกอบรม
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ติดตาม ประเมินผลการเนินงานตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50290000-3248

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50290000-3248

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5029-0822

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 25.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **