ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) : 50290000-3248

สำนักงานเขตสาทร : (2563)

50

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50

นายฉัตรชัย อังสุเชษฐานนท์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตสาทรในฐานะศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนระดับเขตตามพระราชบัญญัติป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน พ.ศ.๒๕47 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา สำนักงานเขตสาทร ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรหลัก ให้กับประชาชนในพื้นที่เขต รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑7 รุ่น เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อันจะเป็นกำลังสนับสนุนและพร้อมที่จะช่วยเหลือทางราชการในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนยามเมื่อเกิดภัยพิบัติได้อย่างถูกต้องทันต่อเหตุการณ์ สำนักงานเขตสาทรได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนเขตสาทรเป็นหลักสูตรทบทวน (ไม่พักค้าง) หลักสูตรประกอบด้วยการบรรยายภาคทฤษฎี และการฝึกภาคปฏิบัติ จากวิทยากรที่มีความรู้ ประสบการณ์และผ่านการปฏิบัติงานมาแล้ว ทั้งนี้ เพื่อต้องการสร้างบุคลากรด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของสำนักงานเขตสาทร ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างแท้จริง

50290100/50290100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างประสบการณ์ความคิดเห็นด้านการป้องกันภัย และบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ ๒.๒ เพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ ๒.๓ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรทบทวน จำนวน 50 คน โดยรับสมัครจากสมาชิก อปพร.เขตสาทร ที่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรหลักมาแล้ว

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-09-25)

50.00

25/9/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้สำนักการคลังเรียกงบประมาณคืนส่ง จึงไม่สามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้จากสถานการณ์

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้สำนักการคลังเรียกงบประมาณคืนส่ง จึงไม่สามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้จากสถานการณ์

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-07-31)

50.00

31/7/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์โควิด-19 ทำให้ต้องงดการใช้จ่ายงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-06-26)

35.00

26/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :การระบาดของโรคโควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-05-31)

35.00

31/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์โควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-30)

35.00

30/04/2563 : โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) 51,500 แผนวางไว้อบรมเดือน เม.ย-พ.ค. เลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ดีขึ้น ยังไม่มีการดำเนินการอื่นใดหรือยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-30)

35.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอดูสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-29)

25.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานงานวิทยากร+กำหนดวันอบรม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..กำหนดวันอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการจัดอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-23)

5.00

23/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ติดต่อขอรับการสนับสนุนวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม อปพร. จำนวน 5๐ คน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สำหรับการฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการฝึกอบรม
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ติดตาม ประเมินผลการเนินงานตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50290000-3248

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50290000-3248

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5029-0822

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 50
3
0.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

0 / 0
2
50.00

100 / 50
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **