ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี : 50290000-3251

สำนักงานเขตสาทร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ว่าที่ ร.ต.เกรียงไกร พรหมมา โทร 7206

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

จากอดีตจนถึงปัจจุบันสังคมไทยเป็นสังคมที่ประกอบไปด้วยการอยู่ร่วมกันของกลุ่มคนที่มีหลากหลายทั้งภาษา และชาติพันธุ์ แต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข ซึ่งคนในสังคมไทยส่วนใหญ่ก็จะมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่คล้ายคลึงกัน มีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน เป็นสังคมที่เคารพศรัทธาในบวรพุทธศาสนาเหมือนกัน ถึงแม้ว่าในปัจจุบันสังคมไทยจะเปลี่ยนแปลงไปตามบทบาทการดำรงชีวิตในสังคมตามสภาพแวดล้อมของสังคมที่เน้นไปในด้านของเทคโนโลยี สารสนเทศ โดยมีการปรับตัวทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ให้เข้ากับกระแสโลกาภิวัตน์ และนานาอารยะประเทศ เพื่อไปสู่การพัฒนาประเทศและนำพามาซึ่งความเจริญก้าวหน้าในทางเศรษฐกิจ และความอยู่ดีกินดีของประชาชนการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรม เพื่อตามกระแสโลกตะวันตกให้ทัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเทคโนโลยี ทำให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปหันไปสนใจและติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ใหม่ ๆ ทำให้ละเลยศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยที่มีมาแต่โบราณกาล การจัดกิจกรรมวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย จึงเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ความเข้าใจและรับทราบประวัติความเป็นมาของวันสำคัญ และวัฒนธรรมประเพณีของไทยที่ถือปฏิบัติสืบทอดติดต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสืบสานวัฒนธรรม ดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยให้อยู่อย่างมีคุณค่า เป็นมรดกทางวัฒนธรรมต่อไป สำนักงานเขตสาทร ได้กำหนดจัดโครงการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยขึ้น เพื่อสร้างและปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักในความสำคัญของวัฒนธรรมที่ดีงาม เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะ ซึ่งมีด้วยกัน 7 กิจกรรม ประกอบด้วย 1.กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 3.พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า 4.กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ 5.กิจกรรมหล่อเทียน แห่เทียนและถวายเทียนพรรษา 6.กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 7.กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

50290100/50290100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชขนนีพันปีหลวง และ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 2.2 เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของคนไทยในการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 2.3 เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์และรักษาศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 2.4 เพื่อสร้างจิตสำนึก และการตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 2.5 เพื่อให้เกิดความรัก และหวงแหนพร้อมทั้งร่วมกันรักษามรดกของชาติให้คงอยู่สืบไป 2.6 เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสได้แสดงออกทางด้านวัฒนธรรมและศิลปะการแสดงของไทย

เป้าหมายของโครงการ

สำนักงานเขตสาทรจัดกิจกรรมทั้ง 7 กิจกรรม โดยมีเป้าหมายดังนี้ 3.1 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ จัดกิจกรรม ณ สำนักงานเขตสาทร หรือวัดในพื้นที่เขตสาทร ภายในวันที่ 1 – 7 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเขตสาทร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่เขตสาทร จำนวน 250 คน 3.2 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จัดกิจกรรม ณ สำนักงานเขตสาทร ในวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม 2563 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย เด็ก เยาวชน ประชาชน ในพื้นที่เขตสาทร ข้าราชการ และลูกจ้างสำนักงานเขตสาทร จำนวน 500 คน 3.3 พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า จัดกิจกรรม ณ หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในบริเวณวัดยานนาวา ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะ โดยข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเขตสาทร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่เขตสาทร เข้าร่วมงานประมาณ 300 คน 3.4 กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ โดยจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ สืบสานประเพณีไทยที่ดีงามพร้อมทั้งเปิดพื้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สูงอายุและบุคคลวัยต่างๆ ในครอบครัว โดยจัดกิจกรรมภายในวันที่ 10 – 12 เมษายน 2563 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงาน เขตสาทร สภาวัฒนธรรมเขตสาทร ประชาคมเขตสาทร ชมรมผู้สูงอายุเขตสาทร เด็ก เยาวชน ประชาชน และผู้สูงอายุในพื้นที่เขตสาทร จำนวน 3๐๐ คน 3.5 กิจกรรมหล่อเทียน แห่เทียนและถวายเทียนพรรษา โดยจัดกิจกรรมหล่อเทียน แห่เทียน และถวายเทียนพรรษาสำหรับวัดในพื้นที่เขตสาทร จำนวน ๕ วัด ได้แก่ วัดยานนาวา วัดสุทธิวราราม วัดบรมสถล วัดปรก และวัดลุ่มเจริญศรัทธา ภายในเดือนกรกฎาคม 2563 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเขตสาทร สภาวัฒนธรรมเขตสาทร เด็ก เยาวชน ประชาชน และผู้สูงอายุในพื้นที่เขตสาทร จำนวน 200 คน 3.6 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดกิจกรรม ณ สำนักงานเขตสาทร ภายในวันที่ 25 - 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ และแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะ โดยมีข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานเขตสาทร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่เขตสาทร เข้าร่วมงานประมาณ 300 คน 3.7 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดกิจกรรม ณ สำนักงานเขตสาทร ภายในวันที่ 9 - 12 สิงหาคม 2563 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะ โดยมีข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเขตสาทร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่เขตสาทรเข้าร่วมงานประมาณ 300 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-25)

100.00

25/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จแต่ไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ เนื่องจากมีบางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากมาตรการงดการรวมตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-31)

70.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-26)

50.00

26/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :การระบาดของโรคโควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-31)

50.00

31/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก... โดยได้ยกเลิกกิจกรรมไป 3 กิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ประกอบด้วย 1) วัน ร.3 50,000 บาท 2)กิจกรรมสงกรานต์ 50,000 บาท 3) กิจกรรมแห่เทียนในวันมาฆบูชา 100,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :การระบาดของโรคโควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-30)

50.00

30/04/2563 : ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันสำคัญ (ต.ค.-มี.ค.63) -กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 60,000 -กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 100,000 **ทั้ง2 กิจกรรมคิดเป็น ร้อยละ 32 ของบประมาณจัดงานวันสำคัญทั้งหมด -พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า (ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-30)

50.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-29)

30.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ปัจจุบันได้ดำเนินกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... (รอดำเนินการ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมงานกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-23)

5.00

23/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:กิจกรรมประเพณีสงกรานต์
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:กิจกรรมหล่อเทียน แห่เทียนและถวายเทียนพรรษา
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามา ธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50290000-3251

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50290000-3251

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5029-0822

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 50
3
0.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

0 / 0
2
50.00

100 / 50
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **