ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน : 50290000-3252

สำนักงานเขตสาทร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายฉัตรชัย อังสุเชษฐานนท์ โทร 7206

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันกรุงเทพมหานคร มีการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและสังคม มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ รวมทั้งการนำเข้าสารเคมีและวัตถุอันตรายชนิดใหม่ๆ มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต นอกจากนั้นยังมีการอพยพของประชากรเข้ามาหางานทำในเมืองใหญ่ ชุมชนเมืองมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว พื้นที่ส่วนใหญ่แออัดไปด้วยสิ่งปลูกสร้างต่างๆมากมาย เช่น ถนน บ้านเรือน อาคารสำนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติถูกดัดแปลง แก้ไข และถูกทำลาย เพื่อการดำรงชีพของชุมชนเมือง จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะดิน น้ำ ป่าไม้ และอากาศ ถูกทำลายและเสื่อมโทรมเป็นอย่างมาก สภาพนิเวศน์ ทางธรรมชาติเสียสมดุล ทำให้โอกาสเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มทวีความรุนแรงและบ่อยครั้งมากขึ้น เช่น การเกิดน้ำท่วมฉับพลัน ภัยแล้งในขณะเดียวกันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการเพิ่มผลผลิตทางด้านอุตสาหกรรม ทำให้สาธารณภัยที่เกิดมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เช่น แก๊สระเบิด เพลิงไหม้อาคารสูง อุบัติเหตุจากการจราจรและการคมนาคมขนส่ง สารเคมีรั่วไหล ฯลฯ เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดังกล่าวยังเป็นผลให้สังคมที่ปรับตัวไม่ทันมีปัญหาเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาฉกชิงวิ่งราว ลักเล็กขโมยน้อย ปัญหาเพลิงไหม้ในชุมชนแออัด เขตสาทรเป็นกลุ่มเศรษฐกิจเมืองที่มีความเจริญเติบโตด้านธุรกิจเป็นหลัก แต่ก็มีปัญหามากมาย หลายด้าน ซึ่งในพื้นที่เขตสาทรประกอบด้วยชุมชนแออัด อาคารสูง และสถานประกอบการที่อยู่ในข่ายเสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัยได้ง่าย เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและระงับ บรรเทาสาธารณภัย หรือความเดือดร้อนอันเกิดจากสาธารณภัย และเป็นการพัฒนางานด้านอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ อปพร. เขตสาทร ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตสาทร จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายฯ ตามข้อ 5 ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2552 และข้อ 4 ของระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2554

50290100/50290100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้ศูนย์ อปพร.เขตสาทร สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถสั่งใช้กำลัง อปพร.เขตสาทร ได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ 2.2 เพื่อให้ศูนย์ อปพร.เขตสาทร สามารถปฏิบัติการด้านการติดต่อสื่อสารทางวิทยุสื่อสาร กับศูนย์ อปพร.เขตใกล้เคียง และศูนย์อุบัติภัย กรุงเทพมหานคร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 2.3 เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และของทางราชการ 2.4 เพื่อพัฒนากิจการและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตสาทร

เป้าหมายของโครงการ

3.1 มีสมาชิก อปพร.เขตสาทร ทำหน้าที่เวรวิทยุสื่อสาร ประจำศูนย์วิทยุ อปพร.เขตสาทรทุกวัน 3.2 การประสานเหตุสาธารณภัยในพื้นที่เขตสาทร เป็นไปด้วยความถูกต้องและทันสถานการณ์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-10-21)

100.00

21/10/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-31)

80.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนงานครบถ้วน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-26)

60.00

26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทน / ส่วนค่าวัสดุอุปกรณ์เดือนละ 5,000 บาท ถูกตัดงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2020-05-31)

56.00

31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เป็นไปตามแผนงานการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2020-04-30)

48.00

30/04/2563 : ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ และมีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-30)

40.00

30/3/2563 : ดำเนินการตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-29)

30.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนงานเป็นประจำทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...(รอดำเนินการ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินงานตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งให้สมาชิก อปพร.เขตสาทร ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุฯ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ อปพร.เขตสาทร ประจำเดือน
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50290000-3252

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50290000-3252

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5029-0822

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 50
3
0.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

0 / 0
2
50.00

100 / 50
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **