ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน : 50290000-3254

สำนักงานเขตสาทร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายพรเทพ เถื่อนกลีบ โทร 7239

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ตามหลักการพื้นฐานของการพัฒนาชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ โดยมีความเชื่อมั่นในศักยภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ว่ามนุษย์ทุกคน มีความสามารถและความสามารถนี้พัฒนาได้ กิจกรรมพัฒนาชุมชนจึงต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของประชาชนภายในชุมชน มาเป็นพลังในการสร้างสรรและขับเคลื่อนชุมชนให้ได้รับการพัฒนาตามความต้องการและตามความจำเป็นของชุมชน จึงจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สำนักงานเขตสาทร ในฐานะหน่วยงานระดับปฏิบัติมีหน้าที่โดยตรงในการส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนให้ชุมชนได้รับการพัฒนาทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัยและจิตใจ โดยมีแกนนำชุมชนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการชุมชนเป็นตัวแทนในการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาชุมชน ซึ่งสำนักงานเขตสาทรมีชุมชนในพื้นที่ความรับผิดชอบ จำนวน 26 ชุมชน การส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการสามารถบริหารจัดการชุมชนได้อย่างคล่องตัว เกิดการพัฒนากลุ่มในลักษณะองค์กรชุมชนที่เข้มแข็ง เพื่อช่วยเอื้อต่อการพัฒนาชุมชนและสังคม จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนขึ้น

50291000/50291000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการชุมชนให้สามารถดำเนินกิจกรรมการพัฒนาชุมชนได้อย่างมีอิสระ มีความต่อเนื่องและมั่นคง 2.2 เพื่อเป็นค่าสนับสนุนการจัดกิจกรรมการพัฒนาชุมชนในโอกาสพิเศษต่าง ๆ เช่น วันสำคัญของชาติ วันสำคัญของศาสนา รวมถึงวันสำคัญตามประเพณีและวัฒนธรรม 2.3 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าพาหนะติดต่อประสานกับหน่วยงาน ค่าซ่อมแซมและค่าวัสดุ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน 2.4 เพื่อเสริมสร้างองค์กรประชาชนให้มีความเข้มแข็งสามารถดำเนินกิจกรรมการพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

ชุมชนในพื้นที่ความรับผิดชอบของเขตสาทร จำนวน 26 ชุมชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-11)

100.00

11/09/2563 : เบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือน สิงหาคม 2563 จำนวน 129,500.-บาท เบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือน กันยายน 2563 จำนวน 124,250.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-08-11)

75.00

11/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือน เมษายน 2563 จำนวน 134,500.-บาท พฤษภาคม 2563 จำนวน 129,500.-บาท มิถุนายน 2563 จำนวน 127,312.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-23)

50.00

23/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิก-จ่ายค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือน เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-22)

50.00

2020-5-22 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าสนับสนุนกรรมการชุมชน ประจำเดือน มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2020-04-22)

42.00

22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายเงินการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือน มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2020-03-25)

42.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิก-จ่ายค่าตอบแทนในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 130,500.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2020-02-19)

33.00

19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิก-จ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวน 122,000.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-24)

25.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิก-จ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวนเงิน 120,150.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2019-12-25)

17.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำเอกสารเบิก-จ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2562 จำนวนเงิน 115,550.-บาท เดือน พฤศจิกายน 2562 จำนวนเงิน 122,000.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 237,550.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2019-11-25)

0.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2019-10-28)

0.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-ขออนุมัติเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามโครงการ
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:การเบิกจ่ายเงิน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ติดตามและประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50290000-3254

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50290000-3254

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5029-0822

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 50
3
0.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

0 / 0
2
50.00

100 / 50
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **