ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา : 50290000-3255

สำนักงานเขตสาทร : (2563)

80

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 80

นางสาวน้ำทิพย์ แดงศิริ โทร.7239

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายในการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการ และพัฒนาบุคลากรด้านกีฬา โดยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเล่นกีฬา และการออกกำลังกายซึ่งเป็นส่วนสำคัญในวิถีชีวิตประจำวัน รวมทั้งเป็นกิจกรรมในวันว่างของครอบครัว อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างพลานามัยทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถป้องกันปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ฯลฯ สำนักงานเขตสาทร เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดบริการด้านนันทนาการ กิจกรรมกีฬาส่งเสริมสุขภาพ เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมสโมสรกีฬา ให้มีการพัฒนาอยู่เสมอ ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการด้านกีฬาและนันทนาการให้พัฒนาขึ้น จึงกำหนดจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬาขึ้นอย่างต่อเนื่อง

50291000/50291000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน พัฒนาด้านกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพได้ฝึกทักษะการเล่นกีฬา เกิดการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด 2.๒ เพื่อเสริมสร้างวินัย และจิตใจของนักกีฬา ให้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เกิดความสมานฉันท์ สามัคคี

เป้าหมายของโครงการ

3.1 จ้างอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 7 คน เพื่อทำหน้าที่ดูแลกิจกรรมลานกีฬา ประสานงานระหว่างสำนัก สำนักงานเขต และหน่วยงานอื่น ๆ 3.2 จัดการแข่งขันกีฬา 3.3 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาและพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานของลานกีฬา ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้บริการลานกีฬา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-09-11)

80.00

11/09/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เงินเดือน จำนวน 37,440.-บาท ค่าตอบแทนประกันสังคม จำนวน 1,872.-บาท เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนกันยายน 2563 เงินเดือน จำนวน 32,400.-บาท ค่าตอบแทนประกันสังคม จำนวน 1,620.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ขอเลื่อนการจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 ณ ลานกีฬาใต้ทางด่วนซอยอยู่ดี ออกไปไม่มีกำหนด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมากอาจจะทำให้เป็นการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงมีการชะลอโครงการเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมากอาจจะทำให้เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ประกอบกับสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00915 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดรายจ่ายอื่นที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-08-11)

70.00

11/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา ประจำเดือน มิถุนายน 2563 เป็นเงิน 32,400.-บาท ค่าตอบแทนประกันสังคม 1,620.-บาท กรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 21,600.-บาท ค่าตอบแทนประกันสังคม 1,080.-บาท รวมเป็นเงิน 56,700.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-23)

60.00

23/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิก-จ่ายประกันสังคม ประจำเดือน เมษายน 692.- บาท เบิก-จ่ายค่าตอบแทนอาสาลานกีฬา ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 20,160.- บาท ประกันสังคม 806.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-22)

55.00

22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา เดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 17,280 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-22)

50.00

22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิก-จ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครอาสาลานกีฬา ประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 20,880.- บาท ประกันสังคม 836.- บาท รวมเป็นเงิน 21,716.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-25)

45.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิก-จ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 19,800.-บาท ประกันสังคม 990.-บาท และจัดซื้อวัสดุในการเตรียมจัดกิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ และเบิก-จ่าย จำนวน 49,830.-บาท ขอเลื่อนการจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 ณ ลานกีฬาใต้ทางด่วนซอยอยู่ดี ออกไปไม่มีกำหนด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมากอาจจะทำให้เป็นการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว

** ปัญหาของโครงการ :การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมากอาจจะทำให้เป็นการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว

** อุปสรรคของโครงการ :การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมากอาจจะทำให้เป็นการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-19)

20.00

19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิก-จ่ายค่าตอบแทนกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา ประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวน 27,720.-บาท ประกันสังคม 1,386.-บาท รวมเป็นเงิน 29,106-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-24)

15.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิก-จ่ายค่าตอบแทน ประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวนเงิน 30,240.-บาท ประกันสังคม1,512.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-25)

10.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิก-จ่ายค่าตอบแทน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวนเงิน 31,320.-บาท ประกันสังคม 1,566.-บาท รวมทั้งสิ้น 32,886.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-25)

5.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิก-จ่ายค่าตอบแทน ประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 32,400.-บาท ค่าตอบแทนประกันสังคม 1,620.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2019-10-28)

0.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จ้างอาสาสมัครลานกีฬา
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานรายละเอียดการจัดแข่งขันกีฬา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามโครงการ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:การเบิกจ่ายเงิน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ติดตามและประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50290000-3255

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50290000-3255

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5029-0822

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 50
3
0.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

0 / 0
2
50.00

100 / 50
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **