ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา : 50290000-3255

สำนักงานเขตสาทร : (2563)

50.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50.00

นางสาวน้ำทิพย์ แดงศิริ โทร.7239

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 : 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายในการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการ และพัฒนาบุคลากรด้านกีฬา โดยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเล่นกีฬา และการออกกำลังกายซึ่งเป็นส่วนสำคัญในวิถีชีวิตประจำวัน รวมทั้งเป็นกิจกรรมในวันว่างของครอบครัว อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างพลานามัยทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถป้องกันปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ฯลฯ สำนักงานเขตสาทร เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดบริการด้านนันทนาการ กิจกรรมกีฬาส่งเสริมสุขภาพ เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมสโมสรกีฬา ให้มีการพัฒนาอยู่เสมอ ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการด้านกีฬาและนันทนาการให้พัฒนาขึ้น จึงกำหนดจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬาขึ้นอย่างต่อเนื่อง

50291000/50291000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน พัฒนาด้านกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพได้ฝึกทักษะการเล่นกีฬา เกิดการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด 2.๒ เพื่อเสริมสร้างวินัย และจิตใจของนักกีฬา ให้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เกิดความสมานฉันท์ สามัคคี

เป้าหมายของโครงการ

3.1 จ้างอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 7 คน เพื่อทำหน้าที่ดูแลกิจกรรมลานกีฬา ประสานงานระหว่างสำนัก สำนักงานเขต และหน่วยงานอื่น ๆ 3.2 จัดการแข่งขันกีฬา 3.3 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาและพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานของลานกีฬา ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้บริการลานกีฬา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-25)

50.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิก-จ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 19,800.-บาท ประกันสังคม 990.-บาท และจัดซื้อวัสดุในการเตรียมจัดกิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ และเบิก-จ่าย จำนวน 49,830.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-19)

45.00

19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิก-จ่ายค่าตอบแทนกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา ประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวน 27,720.-บาท ประกันสังคม 1,386.-บาท รวมเป็นเงิน 29,106-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-24)

40.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิก-จ่ายค่าตอบแทน ประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวนเงิน 30,240.-บาท ประกันสังคม1,512.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-25)

30.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิก-จ่ายค่าตอบแทน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวนเงิน 32,400.-บาท ประกันสังคม 1,620.-บาท รวมทั้งสิ้น 34,020.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-25)

20.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิก-จ่ายค่าตอบแทน ประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 32,400.-บาท ค่าประกันสังคม 1,620.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จ้างอาสาสมัครลานกีฬา
:20%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 2
:จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 3
:ประสานรายละเอียดการจัดแข่งขันกีฬา
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามโครงการ
:40%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 5
:การเบิกจ่ายเงิน
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 6
:ติดตามและประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50290000-3255

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50290000-3255

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5029-0822

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 25.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **