ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน : 50290000-3259

สำนักงานเขตสาทร : (2563)

70

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 70

นางสาวสุจิตรา อัมหิรัญ โทร.7239

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาประเทศตามแนวทางของแผนพัฒนาเศษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ผ่านมา ส่งผลให้ประเทศไทยมีลำดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลำดับ อย่างไรก็ตามโครงสร้างเศรษฐกิจไทยมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและสังคมโลกมากขึ้น จึงทำให้มีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอก ประกอบกับประเทศไทยยังประสบปัญหาคุณภาพในเกือบทุกด้าน ที่สำคัญได้แก่ คุณภาพคน คุณภาพการศึกษา สังคมไทยยังมีความเหลื่อมล้ำสูง ก่อให้เกิดความแตกแยก สำนักงานเขตสาทร ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน ว่าเป็นวัฒนธรรมในการแสวงหาความรู้ของประชากรทุกคน ปัจจุบันสังคมเมืองเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และแข่งขัน การอ่านจึงเป็นวิธีการที่จะช่วยให้ได้รับความรู้ ข้อมูลข่าวสารและแนวคิดใหม่ๆ อันจะเป็นการพัฒนาตนเองและรู้จักปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โครงการครอบครัวรักการอ่าน เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ตลอดทั้งสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยเพิ่มแหล่งเรียนรู้ให้ทั่วถึงและครอบคลุมพื้นที่ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสทำกิจกรรมได้อย่างสะดวก ทุกที่ทุกเวลา โดยจัดตั้งเป็นบ้านหนังสือในชุมชนจึงเป็นการเพิ่มแหล่งเรียนรู้ให้ชุมชนจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บ้านหนังสือกองพันทหารสื่อสารที่ ๑ และบ้านหนังสือหมู่บ้านเจริญสุขใจ ซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตสาทร

50291000/50291000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อส่งเสริมเด็ก เยาวชน และประชาชนให้เห็นถึงประโยชน์ ความสำคัญของการอ่าน การศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ๒.๒ เพื่อกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักคิด แสวงหาความรู้เพิ่มเติมมากขึ้น ๒.๓ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หลีกเลี่ยงจากอบายมุข ยาเสพติด และสื่อทางด้านลบในสังคม

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือ จำนวน 10 ครั้ง ดังนี้ ๑. บ้านหนังสือ 2 แห่ง ๆ ละ ๒ ครั้ง ๆ ละ ๓๐ คน ณ บ้านหนังสือกองพันทหารสื่อสารที่ ๑ และบ้านหนังสือหมู่บ้านเจริญสุขใจ รวม ๑2๐ คน ๒. ชุมชนในพื้นที่เขตสาทร จำนวน ๔ ชุมชน ๆ ละ ๔๐ คน รวม ๑๖๐ คน ๓. สำนักงานเขตสาทร จำนวน ๒ ครั้ง ๆ ละ 40 คน รวม 8๐ คน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่เขตสาทร รวมทั้งสิ้น 36๐ คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-09-10)

70.00

10/9/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงมีการชะลอโครงการเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมากอาจจะทำให้เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ประกอบกับสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00915 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หมวดรายจ่ายอื่นที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

** ปัญหาของโครงการ :กิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมากอาจจะทำให้เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :กิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมากอาจจะทำให้เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-08-21)

70.00

21/8/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก....เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก อาจจะทำให้เป็นการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวประกอบกับสำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00915 ลงวันที่ 29 พฤาภาคม 2563 ให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินการงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 หมวดรายจ่ายอื่นที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-08-11)

70.00

11/8/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงมีการชะลอโครงการเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมากอาจจะทำให้เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-22)

70.00

22/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-22)

70.00

22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-03-25)

70.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดกิจกรรมโครงการครอบครัวรักการอ่าน 22 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานเขตสาทร 29 กุมภาพันธ์ 2563 ชุมชนบ้านแบบ 7 มีนาคม 2563 ชุมชนกิ่งจันทร์ 14 มีนาคม 2563 ชุมชนกองพันทหารสื่อสารที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-19)

45.00

19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดกิจกรรมโครงการครอบครัวรักการอ่าน 25 มกราคม 2563 บ้านหนังสือหมู่บ้านเจริญสุขใจ 15 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานเขตสาทร 16 กุมภาพันธ์ 2563 บ้านหนังสือกองพันทหารสื่อสารที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-24)

40.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-25)

30.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเห็นชอบและจัดซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรม และของขวัญของที่ระลึก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-28)

20.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชาสัมพันธ์โครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดซื้อวัสดุ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามโครงการ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:การเบิกจ่ายเงิน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ติดตามและประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50290000-3259

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50290000-3259

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5029-0822

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 50
3
0.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

0 / 0
2
50.00

100 / 50
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **